Az egyénen múlik

Azt mondja, a tudomány
Túl könnyűvé tette az életet.
Az emberek
Lustává és letargikussá váltak.

Én azt mondom, a tudomány
Több szabadidőt ad
Az emberiségnek,
Hogy imádkozzon és meditáljon.
Az egyénen múlik,
Hogy kihasználja
Ezt az arany lehetőséget.

He says that science
Has made life too easy.
Human beings have become
Lazy and lethargic.

I say that science
Is offering to humanity
More leisure time
To pray and meditate.
It is up to the individual
To avail himself
Of that golden opportunity.

ckg-15-6-2001.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (1488), Tomara Charane: Sri Chinmoy dalát kíséri Hridananda Andres Ramón zongorán

Reklámok

Tudomány és spiritualitás

Az ember összes tudományos és spirituális eredménye nem más, mint tudatos inspiráció-fény és törekvés-hatalom, mely az Isteni késztetésből két célra irányul: a test számtalan szükségletének és végtelen képességének megvalósítására, és a lélek a túlvilágról alkotott transzcendentális látomásának kinyilvánítása itt a földön, a ma azonnaliságában.

A tudomány az az értékes dolog a földön, amit a ragyogó képzelet hajt előre, saját növekvő tapasztalata pedig húz előre. A spiritualitás az az értékes dolog a földön, amit a beteljesítő törekvés hordoz belül, később pedig a felszínre kerül, és ott tudatosan eggyé válhat Istennel, a tapasztalat mezejével, Istennel, a tapasztattal és Istennel, a Tapasztalóval.

Amilyen régre csak vissza tudunk gondolni, azt látjuk, hogy a tudomány rendkívül gyorsan fejlődött, miközben az emberi boldogság ijesztő ütemben hanyatlott. A mai világ spiritualitásának egy pislákoló gyertyalángját látja csupán, de a holnapi világot elárasztja majd a spiritualitás fénye, ami elrendeltetett és kinyilatkoztatott.

A tudomány most elsősorban az anyagi világgal foglalkozik. Végső soron mi is az anyagi világ? Az a világ, amely nem hisz az isteni élet lehetőségében és szükségszerűségében.

A spiritualitás most főképp a belső világgal foglalkozik. Mi is a belső világ? A belső világ az a világ, amely azt mondja, hogy az isteni élet lehetősége ma kétségtelenül valótlan, de holnap lehetővé válik, holnapután kivitelezhetővé és csak egy napra rá szükségszerűvé.

A tudománynak megvan a képessége, hogy bemutassa az emberiségnek az értelem teljes kifejlődését. A spiritualitásnak megvan a képessége, hogy bemutassa az emberiségnek az elmén túli élet, a szupramentális élet lehetőségét és szükségszerűségét.

A külső fejlődés és a világfelfedezés könnyedén követi a termékeny képzeletet a tudomány világában. A belső fejlődés és az önfelfedezés örömmel követi a lélekteli törekvést a spiritualitás világában.

A tudomány és a mai élet egyszerűen nélkülözhetetlenek egymás számára. A mai élet a szem, a tudomány a látás. A spiritualitás és az emberiség eljövendő élete nélkülözhetetlenek lesznek egymás számára. Az emberiség eljövendő élete lesz a teljesen felébredt tudat, és a spiritualitás lesz annak irányító és beteljesítő lelke.

A tudomány maga is művészetté vált, és ennek a művészetnek be kell állnia a többi művészetek sorába. A mai világban egyetlen művészet se, juthat teljes kifejeződéséhez a tudomány segítsége nélkül. A spiritualitás természetünk átalakításának legmagasabb művészete. Isten, a Legfelsőbb Művész a spiritualitást használja arra, hogy istenien feltárja a világnak az ember megtestesült isteni Valóságát és transzcendentális Igazságát.

Hogy gyakorlati igényeit kielégítse, az ember keservesen sír a tudományhoz. Hogy személyes belső szükségletét kielégítse, az ember gyámoltalanul sír a spiritualitáshoz.

A könyörtelen pusztítás sötét kétségbeesésének és a külső, emberi beteljesülés múlandó elragadtatásának van egy közös barátja: a tudomány. Az új és tiszta teremtés legreményteljesebb bizonyosságának és a belső, isteni beteljesedés élet-átalakító és élet-beteljesítő gyönyörének van egy közös barátja: a spiritualitás.

A tudománynak és a spiritualitásnak egyesülnie kell. Szükségük van egymásra. Egyik a másik nélkül tökéletlen, majdhogynem hiábavaló. Együtt nem csak a legtökéletesebben teljesek, de istenien jelentőségteljesek is.

 

Man’s scientific and spiritual achievements are the conscious inspiration-light and aspiration-might of the Divine’s urge toward two goals: the realisation of the body’s countless necessities and infinite capacities, and the manifestation of the soul’s transcendental vision of the Beyond here on earth, in the heart and immediacy of today.

Science is that precious thing on earth which is pushed forward by a glowing imagination and pulled forward by its own growing experience. Spirituality is that precious thing on earth which is carried within by fulfilling aspiration and later brought to the fore, where it can become consciously one with God the Field of Experience, God the Experience and God the Experiencer.

Within our living memory, we have seen science advancing very fast, while human happiness has been receding at an alarming rate. Today’s world is seeing a flickering candle flame of spirituality, but tomorrow’s world will be flooded with the light of spirituality, destined and decreed.

Science right now deals mostly with the material world. What is the material world, after all? It is the world that does not believe in the possibility and inevitability of a divine life. Spirituality right now deals mostly with the inner world. What is the inner world? The inner world is the world that says that the possibility of a divine life on earth is undoubtedly unreal today, but tomorrow it will be possible, the day after it will be practicable and just the day after that it will be inevitable.

Science has the capacity to show mankind the full development of the mental life. Spirituality has the capacity to show mankind the possibility and inevitability of the life beyond the mind, the supramental life.

The outer progress and world-discovery swiftly follow the fruitful imagination in the world of science. The inner progress and self-discovery gladly follow the soulful aspiration in the life of the world within, the world of spirituality.

Science and modern life are simply indispensable to each other. The modern life is the eye; science is the power of vision. Spirituality, and the future life of mankind will be indispensable to each other. The future life of mankind will be the fully awakened consciousness, and spirituality will be its guiding and fulfilling soul.

Science itself has become an art, and this art must now stand alongside all other arts. No art can ever have its fullest expression in the modern world without the aid of science. Spirituality is the supreme art of our nature-transformation. God the Supreme Artist uses spirituality to divinely reveal to the world man’s embodied divine Reality and transcendental Truth.

To fulfil his practical needs, man bitterly cries to science. To fulfil his personal inner needs, man helplessly cries to spirituality.

The somber despair of ruthless destruction and the matchless ecstasy of the outer, human fulfilment have a common friend: science. The most hopeful certainly of a new and pure creation and the life-energising, life-nourishing, life-transforming and life-fulfilling delight of the inner and divine fulfilment have a common friend: spirituality.

Science and spirituality must be united. They need each other. Without the one, the other is incomplete, almost meaningless. Together they are not only supremely complete but also divinely meaningful.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

Sri-Chinmoy-portrait-sw.jpg


Sri Chinmoy: A belső ígéret (129-131), Kanurai Kandite Chahi: Sri Chinmoy dalát Ramita énekli

A tudomány

A tudomány valóban az ember

Lélegzetelállító fejlődése

A spiritualitás valóban Isten

Halhatatlan lélegzetű románca

0331


Sri Chinmoy: Virág-lángok (36)