Miért betegszenek meg / Why do spiritual Masters get sick

Kérdés: Miért lesznek betegek a spirituális mesterek, ha kapcsolatban vannak Istennel?

Sri Chinmoy: A spirituális személyek sokszor úgynevezett végzetes betegségben halnak meg. De ezek a szegény mesterek nem felelősek ezért. Az történik, hogy a mester azonosul a tanítványaival. Tanítványai iránt érzett szeretete határtalan. Tehát megpróbálja magába venni és feloldani a tanítványok tökéletlenségeit. Ez olyan, mint az anya és a fia esete. Amikor az anya látja, hogy gyermeke szenved, azt mondja: „Add nekem a szenvedésed!” Nem mondhatjuk azt, hogy  mivel a guru szenved, ezért tökéletlen. Nem, saját spirituális gyermekei helyett szenved. Helytelenül tettek valamit, a mester pedig kedvességből és könyörületéből magába vonja tökéletlenségüket. Több oka is van, amiért egy spirituális mesterek betegek lesznek.

Kérdés: Ez történt Sri Ramakrisnával is?

Sri Chinmoy: Igen, Sri Ramakrisna magára vette minden tanítványa tökéletlenségeit. Ezzel gyógyította, megmentette őket. Aztán el kellett fogadnia a rákot, és meghalt. Szeretete, bensőségessége és egysége révén magába fogadta a tökéletlenségeiket. Teljesen szokványos dolog, hogy az anya feláldozza a saját életét, hogy megmentse a gyermekét. És a guru és a tanítványa közti kapcsolat végtelenül bensőségesebb, mint az anya és fia közti kapcsolat. Ebben az életedben van egy fiad, de nem tudhatod, hogy a következő életében nem Indiában fog-e megszületni, miközben te Japánban, vagy valahol máshol. A következő életben a kapcsolat megszakadhat. De a spirituális mester, a megvalósult lélek tudja, hogy egy bizonyos tanítvány hol fog megszületni következő életében, és hogy ő maga hol születik meg. Az ő kapcsolata a tanítvánnyal az örökkévalóságig tart. A gurunak el kell vinnie a tanítványt Istenhez. Amíg ezt meg nem tette, nem fejezte be a feladatát.

Élő kapcsolatot kell létrehoznod a guruddal. Amikor a gurudhoz imádkozol, érezned kell, hogy ő benned lélegzik. Ha ilyen kapcsolatot hoztál létre, akkor biztos lehetsz benne, hogy a guru elvisz elrendelt célodig.

 

Question: Why do spiritual Masters get sick if they are in touch with God?

Sri Chinmoy: Many times spiritual figures die of so-called fatal diseases. But these poor Masters are not responsible. What happens is that the Master identifies himself with his disciples; his love and affection for his disciples are boundless. So he tries to take the disciples’ imperfections into himself and dissolve them. It is like the case of mother and son. When the mother sees that the child is suffering she says, “Give me your suffering, give it to me.” So you cannot say that because the Guru is suffering he is imperfect. No, he is suffering for his own spiritual children. They have done something wrong, and out of his bounty and kindness and compassion he draws into himself that imperfection. There are various reasons why the spiritual Masters fall sick.

Question: Was this what happened to Ramakrishna?

Sri Chinmoy: Yes, Ramakrishna took the evils of all his disciples. Then he cured them, he saved them. He had to take the cancer and he died. On the strength of his love and intimacy and union, he took their imperfections inside himself. Otherwise nobody would have done it. Someone else will say, “If you are suffering, then let you suffer.” But in the relation between mother and child it is very common for a mother to sacrifice her own life to save her child. And the relation between a Guru and his disciple is infinitely more intimate than the relation between mother and son. This is the difference: here in this life you have a son, but in the next life you do not know whether he will take birth in India while you may take birth in Japan or somewhere else. So in the next life your connection is broken. But in the case of a spiritual Master, a realised soul, he knows where a particular disciple is going to take birth in his next incarnation and where he himself is going to take birth. His connection and his relationship with his disciple will last throughout eternity. Their relationship is the relationship of eternity. It is his so-called burden, the burden of joy, that the Guru has to take his disciple to God. Until he has done this he has not completed his task. When the Master accepts a disciple, his promise to the disciple is not mere words that God will give you realisation. You have to make a living relationship and connection with your Guru. When you pray to your Guru you have to feel that he is breathing within you. All the time a living relationship you must have. When you have established that relationship, then you can rest assured that the Guru will take you to your destined goal.

25-11-77-ckg-for-shraddha2


Sri Chinmoy bölcsessége (180); Adesh Widmer: Sitar music for meditation

Reklámok

Miért olyan nehéz a világnak elfogadni a megvalósult mestert? / Why is it so difficult for a realised Master to be accepted by the world?

Kérdés: Miért olyan nehéz a világnak elfogadni a megvalósult mestert?

Sri Chinmoy: A világ még nem kész a spirituális mesterekre. Azok végtelen Részvétből jönnek a világba. Néhány spirituális mester, amikor eltávozik, megígéri, hogy mindaddig visszajön, amíg vannak megvalósulatlan emberek a földön. Amikor ezt mondják, őszintén így gondolják, de amikor felmennek a magasabb világokba, és látják a föld hálátlanságát, meggondolják magukat. Felteszik maguknak a kérdést, hogy miért kellene vesztegetniük a drága idejüket, ha az emberiség alszik, és miért kellene visszajönniük csak azért, hogy a hálátlan emberiség megrugdossa őket.

Az emberiségnek szüksége van a spirituális mesterekre, akik felébresztik és megvilágosítják, de a külső életben az embereknek ez egyáltalán nem sietős. A világ még nem áll készen, és talán soha nem is fog teljes egészében készen állni. Amikor a mesterek eljönnek, kelletlen, nem törekvő embereket találnak. A spirituális mestereknek jónéhány inkarnációba beletelik, hogy megvalósítsák Istent. A megvalósítás nagyon nagy erőfeszítést ígénylő feladat, de sokkal nehezebb kinyilvánítani Istent a földön. Ezért van az, hogy sok spirituális mester nem jön vissza, hogy Istent kinyilvánítsa.

Bár Isten benne van minden egyes emberi lényben, sajnos az emberben még mindig az állat uralkodik. Amikor a mesterek az emberiséggel foglalkoznak, azt látják, hogy az teljesen állatias. Nézzük Sri Rámakrisna példáját. Olyan sok negatív és istentelen erőt vett el a tanítványaitól, olyan sokat szenvedett a mérgüktől. Ha ez nem így lett volna, nem fordulhatott volna elő, hogy ilyen tiszta embert megtámadjon a rák.

Istent megvalósítani nehéz. És a megvalósítás után a tudatlan világban élni, ott maradni az emberekkel még nehezebb. De a legnehezebb a Legmagasabb tudatában maradni, és közben a legalacsonyabban dolgozni, lehozni a legmagasabb Fényt a legalacsonyabba, és elfogadtatni azt a legalacsonyabbal. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy valami nehéz vagy rendkívül nehéz, csak lekicsinyeljük magunkat. Végül is mik a spirituális mesterek? Ők Isten választott gyermekei. Isten választott gyermekei állandóan azonosulnak Istennel az Örökkévalóságon át. Isten sohasem választható el gyermekeitől, teremtményeitől. Tehát semmi sem nehéz, ha az abszolút legmagasabb szempontból nézzük: sem Istent megvalósítani, sem Istent szolgálni az emberiségben, sem pedig felvállalni azt, hogy az emberiséget az isteniséghez vagy az isteniséget az emberiséghez eljuttatjuk. Minden könnyű, még könnyebb, a legkönnyebb, ha ott van az a valami, amit isteni érintésnek nevezünk. Ha Isten Akarata megérint egy cselekedetet, akkor az nagyon könnyű.

Question: Why is it so difficult for a realised Master to be accepted by the world?

Sri Chinmoy: The world is not ready for spiritual Masters. They come into the world out of their infinite Compassion. When they leave, some Masters promise that they will come back as long as there are people still unrealised on earth. They are sincere when they say this, but when they go up to the higher worlds and see earth’s ingratitude, they change their minds. They ask themselves why they should waste their precious time if humanity is sleeping, and why they should come back just to be kicked by an ungrateful humanity.

Humanity needs spiritual Masters for awakening and illumination, but in the outer life people do not feel any urgency. The world is not ready, and perhaps it will never be ready as a whole. When the Masters come, they find unwilling, unaspiring human beings. For spiritual Masters to realise God, it takes quite a few incarnations. Realisation is such an arduous task to perform. But it is much more difficult to manifest God on earth. That is why many spiritual Masters do not come down for manifestation.

Although God is inside each human being, unfortunately the animal still predominates in man. When the Masters are dealing with humanity, they see it is all animality. Look at the example of Sri Ramakrishna. He took so many negative and undivine forces from his disciples; he suffered so much from their poison. Otherwise, for such a pure man to be afflicted with malignant cancer would have been impossible.

To realise God is difficult. And after realisation, to live in the ignorant world and stay with humanity is more difficult. But to remain in the consciousness of the Highest while working in the lowest, and to bring down the highest Light into the lowest and make the lowest receive and accept it, is most difficult. Again, when we say something is difficult or most difficult, we are only belittling ourselves. After all, what are spiritual Masters? They are God’s chosen children. God’s chosen children are identified with God all the time through Eternity. God can never be separated from His children, His creation. So nothing is difficult if we see it from the highest absolute point of view: neither to realise God nor to serve God in humanity, nor to take responsibility for bringing humanity to Divinity or Divinity to humanity. Everything is easy, easier, easiest, if there is something called God-touch. If God’s Will touches some action, then it is very easy.

English homepage here.

2003-chinmoy-ny-aug.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Az Isten-éelt csúcsai: szamádhi és sziddhi (98-99), Utsava játszik a 2009-es Sri Chinmoy születésnapi ünnepségen.

Avatár

Az avatár Isten közvetlen alászállása: az Isteninek valódi, szilárd része, amely folyamatosan működik a legmagasabb és legalacsonyabb síkon egyaránt.

Amikor egy avatár lent van a földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Sri Rámakrisna azt mondta: “Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben Rámakrisna.”. Itt nyugaton, sajnos egyedül Krisztust ismeritek el avatárnak. Vagy elfogadjátok, vagy elutasítjátok. Ha elfogadjátok, számotokra nem létezhet más avatár. De itt hibát követtek el. Krisztus, Buddha, Sri Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Sri Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Sri Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amit Sri Rámakrisnának nevezünk.

An Avatar is a direct descendant of God; a real, solid portion of the Divine which constantly operates in the Highest and also in the lowest. 

Also, when there is one Avatar on earth, he embodies the consciousness of all other Avatars that came before him. Sri Ramakrishna said, “He who is Rama, he who is Krishna, in one form is Ramakrishna.” In the West, unfortunately, you recognise only the Christ as an Avatar. Either you accept him or you reject him. If you accept him, then there can be no other for you. But in this you are making a mistake. The Christ, the Buddha, Sri Krishna and others all came from the same room. If you take the Christ as the divine, infinite Consciousness, then you cannot separate Sri Krishna, the Buddha or Sri Ramakrishna from the Christ. The Supreme entered into the form which you call the Christ; He entered into the form which you call Sri Krishna; He entered into the form which you call Sri Ramakrishna.

A dalok elérhetők még ittitt és itt is.

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n
Sri Rámakrisna
letöltés
Sri Aurobindo

Sri Chinmoy bölcsessége (12-13), Jishu Avatar: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Ramakrishna: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Aurobindo: Sri Chinmoy saját dalát énekli

A bátraknak való

Kérdés: Meg lehet Istent valósítani úgy, hogy nem vonulunk el egy barlangba?

Sri Chinmoy: Nem minden spirituális mester vonult a Himalája barlangjaiba, hogy Istent megvalósítsa. Én sem egy himalájai barlangban valósítottam meg Istent. A legtöbb spirituális mester, mint például Sri Rámakrisna, Buddha, Sri Aurobinso és mások, nem meditáltak a Himalája barlangjaiban.

Volt idő, amikor szükség volt arra, hogy az emberek visszavonuljanak a világtól, de ez most már egyáltalán nem szükséges. Ha nem nézel szembe a világgal, a világ üldözni fog, mint egy tolvaj. De miért kellene félni félni a világtól? Ha szilárdan állsz és elfogadod a világot, a világ tisztelegni fog neked, és azt mondja: “Neki van ereje.” Ha félsz a világtól, akkor a világ mint egy oroszlán, felfal. De ha megvan a képességed, hogy úgy cselekedj, mint egy isteni hős, és szembenézz a világgal, akkor Isten könyörülete, isten Fénye és Isten ereje leszáll rád.

A spiritualitás a bátraknak való. Az Isten-megvalósítás a bátraknak való, nem a puhányoknak. Szinte minden indiai szentirat ugyanezt mondja: “A puhányok nem nyerhetik el a lelket.” Csak azok fognak előremenetelni és látják meg a célt, akiknek van erejük.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy bölcsessége (147), Samadhur Sure: Silence-Hearts együttes Sri Chinmoy dalát adja elő

Isten látása

Éjjel sok csillagot látsz az égen, de amikor felkel a Nap, akkor nem. Mondhatod emiatt, hogy nappal nincsenek csillagok az égbolton? Ó ember, ne mondd, hogy nincs Isten, mert nem tudod Istent megtalálni nem-tudásod napjaiban.

– Sri Rámakrisna

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n