“Én vagyok az Út, a Cél”/ “I am the Way, the Goal”

Kérdés: Amikor a Krisztus azt mondta: „Én vagyok az Út, a Cél”, akkor nem azt mondta, hogy ő az egyetlen út, jóllehet a keresztény világ így értelmezte. De amikor azt mondta, akkor tisztában volt tudatosan azokkal az Avatárokkal, akik előtte voltak?

Sri Chinmoy: Határozottan tisztában volt velük. De amikor azt mondta: „Én vagyok az Út, a Cél”, akkor igaza volt. Ekkor elválaszthatatlanul eggyé vált Mennyei Atyjával, a Legfelsőbbel. Az Úr Krisna valami hasonlót mondott. Azt mondta: „Nem számít, kit imádsz, nem számít, kit választasz Gurudnak, minden szereteted és átadásod eljut hozzám, mert én vagyok a Legvégső.” Amikor megvalósítod a Legmagasabbat, akkor elválaszthatatlanul eggyé válsz a Legmagasabbal. Ha egyszer a csepp egyesül az óceánnal, nem tudod őket elválasztani. A csepp az óceán – ők egyek.

Utad végén, függetlenül attól, hogy milyen úton haladsz, ezt feltétlenül meg fogod látni. Most emberi lényként látsz engem, ezért azt mondod: „Ó, te velünk vagy a földön. Hogy lehetsz az önmagát örökké meghaladó Túlvilágban is?” De a Legfelsőbb Bennem egyszerre sok helyen lehet. Az Úr Krisna Ardzsunának megmutatta Univerzális Formáját. Amikor a tanítvány meglátja a Mester Univerzális Formáját, akkor valóban tudni fogja, hogy amit a Mester mondott, száz százalékig igaz. Amikor a tanítvány látja a Végtelent, akkor könnyebb lesz számára látni a végest. Ha látod, hogy valakinek sok millió dollárja van a Mennyekben, akkor könnyen elhiszed, hogy van egy dollárja a földön.

 

Question: When the Christ said, “I am the Way, the Goal,” he did not say he was the only way, although that is how the Christian world has interpreted it. But when he said that, was he consciously aware of the Avatars who preceded him?

Sri Chinmoy: Definitely he was aware of them. But when he said, “I am the Way, the Goal,” he was right. At that time he had become inseparably one with his Heavenly Father, the Supreme. Lord Krishna said something similar. He said, “No matter whom you worship, no matter whom you take as your Guru, all your love, devotion and surrender will come to me because I am the Ultimate.” When you realise the Highest, you become inseparably one with the Highest. Once the drop becomes one with the ocean, you cannot separate them. It is the ocean; they are one.

At the end of your road, no matter what road you take, you are bound to see this. Now you are seeing me as a human being, so you say, “Oh, you are with us on earth. How can you also be in the ever-transcending Beyond?” But the Supreme in me can be at many places at once. Lord Krishna showed Arjuna his Universal Form. When the disciple sees the Master’s Universal Form, at that time he will really know that what the Master has been saying is one hundred per cent true. When the disciple sees the Infinite, at that time it will be easier for him to see the finite. If you see that somebody has millions of dollars in Heaven, then it is easy for you to believe that he has one dollar on earth.

sri-chinmoy-art-15-8-1997ab
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy válaszol 5 (30-31); Jishu Avatar: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Reklámok

Isten meghallgatta az imáját / God granted its prayer

A nyugati világ
A bűntől való megváltásért sírt.
Isten meghallgatta az imáját
Elküldte a Fiát, Krisztust.

A keleti világ
A tudatlanságtól való megszabadulásért sírt.
Isten meghallgatta az imáját.
Elküldte a Fiát, Sri Krishnát.

 

The Western world cried
For salvation from sin.
God granted its prayer.
He sent His Son, Christ.

The Eastern world cried
For liberation from ignorance.
God granted its prayer.
He sent His Son, Sri Krishna.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

43-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye (Jharna Kala)

Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (9554), Jishu Kristo: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

 

Avatár

Az avatár Isten közvetlen alászállása: az Isteninek valódi, szilárd része, amely folyamatosan működik a legmagasabb és legalacsonyabb síkon egyaránt.

Amikor egy avatár lent van a földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Sri Rámakrisna azt mondta: Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben Rámakrisna.”. Itt nyugaton, sajnos egyedül Krisztust ismeritek el avatárnak. Vagy elfogadjátok, vagy elutasítjátok. Ha elfogadjátok, számotokra nem létezhet más avatár. De itt hibát követtek el. Krisztus, Buddha, Sri Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Sri Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Sri Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amir Sri Rámakrisnának nevezünk.

 

An Avatar is a direct descendant of God; a real, solid portion of the Divine which constantly operates in the Highest and also in the lowest. 

Also, when there is one Avatar on earth, he embodies the consciousness of all other Avatars that came before him. Sri Ramakrishna said, “He who is Rama, he who is Krishna, in one form is Ramakrishna.” In the West, unfortunately, you recognise only the Christ as an Avatar. Either you accept him or you reject him. If you accept him, then there can be no other for you. But in this you are making a mistake. The Christ, the Buddha, Sri Krishna and others all came from the same room. If you take the Christ as the divine, infinite Consciousness, then you cannot separate Sri Krishna, the Buddha or Sri Ramakrishna from the Christ. The Supreme entered into the form which you call the Christ; He entered into the form which you call Sri Krishna; He entered into the form which you call Sri Ramakrishna.

A dalok elérhetők még ittitt és itt is.

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n
Sri Rámakrisna
letöltés
Sri Aurobindo

Sri Chinmoy bölcsessége (12-13), Jishu Avatar: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Ramakrishna: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Aurobindo: Sri Chinmoy saját dalát énekli

Más tanítók

Kérdés: Ön azt írta: “Sri Krisna meditált és Istenné, az isteni Fénnyé vált. Krisztus meditált és Istenné, az isteni Részvétté vált. Isten szeretné, ha meditálnánk, hogy Istenné, az isteni életté váljunk.” Miért nem sorolja ide Ábrahámot, Mózest és Mohamedet is?

Sri Chinmoy: Valóban, Ábrahám, Mózes és Mohamed szintén Isten képviselői voltak a földön. Isten tudatos szolgálói egy nagy családhoz hasonlatosak, amelynek sok tagja van. Tételezzük fel, hogy van egy tíztagú család, amelyben mindenki kivételes zenei tehetséggel van megáldva. Történetesen Ön ennek a családnak az egyik tagja, és testvéreit saját belső érzése alapján a többiekkel szemben előnyben részesíti. Ön semmi estere sem állítja, hogy csak a kedvezményezettek lennének zenészek a családban, a többiek pedig egyáltalán nem lennének azok. Pusztán csak jobban kedveli egyik vagy másik testvérét mint a többieket. Másvalaki a család más tagjainak tulajdonít nagyobb jelentőséget. egyszerűen arról van szó, hogy én ezt az embert kedvelem és szeretem jobban. Mindnyájunknak megvan a saját belső érzésünk és vonzódásunk.

Viszont az is igaz, hogy még a tehetséges zenészek körében sem rendelkezik mindenki ugyanazzal a kivételes tehetséggel. lehet, hogy mindannyian kiváló előadók, de némelyek kétségtelenül tehetségesebbek, mint mások. Még az Isten-megvalósított Mesterek sem rendelkeznek ugyanolyan képességekkel. Mondjuk, hogy az Isten-megvalósítás fa itt van Ön előtt. Én talán a legnagyobb nehézségek árán jutottam el idáig egy távoli helyről, hogy a fa tövéhez üljek. Más valaki nemcsak hogy eljött ide a fához, hanem értékelendő magasságig fel is mászott rá. A harmadik személy pedig felmászott a legmagasabb ágáig. Elérte a legmagasabbat, de nem jön le, mert fél, hogy elnyeli a fa tövénél ólálkodó tudatlanság-tigris. Azután van egy negyedik ember is, aki nagyon bátor. nemcsak hogy felmászott a legmagasabbra, de szedett jónéhány  gyümölcsöt a legfinomabbak közül és le is hozta azokat az éhes-keresőknek és Isten szeretőknek, akik a legnagyobb szeretettel, örömmel és csodálattal nézték őt.

Nem kell mondanom, hogy ők mind a négyen kétségtelenül isten-megvalósított lelkek. Aki elérte a megvalósítás fa tövét, isten-megvalósított lélek. Aki értékelendő magasságig felmászott, Isten-megvalósított lélek; és az, aki felmászott, azután lejött, hogy megossza másokkal a gyümölcsöket, szintén Isten-megvalósított lélek. De az Isten kinyilvánítás tekintetében nem ugyanolyanok.

Sri-Chinmoy-undated-303


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen 41