A fizikai elme működése elfedi a lélek isteni célját / The workings of the physical mind cover up the soul’s divine purpose

A fizikai elme működése elfedi a lélek isteni célját, és a lélek nem tud felszínre jönni. Az evolúció jelenlegi fokán a legtöbb ember tudattalan, és nem tudja, mit akar a lelke, vagy mire van lelkének szüksége. Vágyakozik, sóvárog a sikerre, az intenzitásra és az izgalomra. Ezek mind az életerőből vagy az egóból fakadnak, míg bármi, amit a lélek tudatával teszünk, csupa öröm. Néha talán halljuk lelkünk parancsát, vagy lelkiismeretünk üzenetét, de mégsem a helyes dolgot mondjuk vagy tesszük. Nem, a fizikai elme gyenge, mi gyengék vagyunk. Ha azonban elkezdünk az elmével törekedni, azután túllépünk az elmén a lélekhez, akkor könnyen meghalljuk a lélek parancsait, és engedelmeskedünk is neki.

Eljön a nap, amikor az elme abba a helyzetbe kerül, hogy képes kifejezni isteni tulajdonságait, és megérezteti a testtel, az elmével és a szívvel, hogy szükségünk van saját magunk felfedezésére. A test és az életerő tudatosan hallgatni akar a lélekre, és azt akarja, hogy a lélek utasítsa és irányítsa. Akkor itt, a fizikai világban halhatatlan természetünk lesz, halhatatlan életünk, mert a lélek eggyé válik a földön levő Istenivel. Ekkor belső kincseinket felkínáljuk a világnak, és kinyilvánítjuk lelkünk lehetőségeit. Nagyon gyakran előfordul, hogy a megvalósulás megtörténik egy inkarnáció alatt, de a kinyilvánításért a léleknek újra és újra le kell jönnie a földre. Addig, amíg fel nem tártuk és ki nem nyilvánítottuk a bennünk levő legmagasabb Isteniséget, játékunk nem ért véget. Nem fejeztük még be szerepünket a Kozmikus Drámában, ezért újra és újra vissza kell jönnünk a világba. De az evolúció menetelésében, a lélek egyik inkarnációjában teljesen megvalósítja és teljesen kinyilvánítja majd az Istenit a testben és a testen keresztül.

 

The workings of the physical mind cover up the soul’s divine purpose, and the soul cannot come to the fore. At the present stage of evolution, most people are unconscious and do not know what the soul wants or needs. They have desires, anxiety over success, intensity and excitement. All these stem from the vital or ego, whereas anything done with the soul’s consciousness is always all joy. At times we may hear the dictates of the soul, or the message of our conscience, but still we do not do or say the right thing. No, the physical mind is weak; we are weak. If we start aspiring, however, with the mind, and then go beyond the mind to the soul, we can easily hear and also obey the dictates of the soul.

A day will come when the soul is in a position to exercise its divine qualities and make the body, mind and heart feel that they need their self-discovery. The physical and the vital will consciously want to listen to the soul and be instructed and guided by the soul. Then, here in the physical, we will have an immortalised nature, an immortal life, for our soul will have become totally and inseparably one with the Divine on earth. At that time we will have to offer our inner wealth to the world at large and manifest our soul’s potentialities.

It very often happens that realisation can take place in one incarnation, but for manifestation the soul has to come down again and again to earth. Unless and until we reveal and manifest the highest Divinity within us, our game is not over. We have not finished our role in the cosmic Drama, so we have to come back into the world again and again. But in the march of evolution, in one of its incarnations, the soul will fully realise and fully manifest the Divine in the physical and through the physical.

425-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy bölcsessége (276-277), Nitya Ekhan: Sri Chinmoy dalát a Blue Flower együttes énekli

Reklámok

A következő élet több lehetőséget hordoz / Future birth will hold more opportunities

Kérdés: Ha valaki spirituális, a következő élete különbözni fog egy hétköznapi ember következő életétől?

Sri Chinmoy: Természetesen. Ha egy lélek spirituálisan nagyon fejlett, akkor nem fogad el hétköznapi életet, mert azon már keresztüljutott. Minden egyes inkarnáció egy lépcső végső Isten-megvalósításunk felé. Ha valaki utolsó inkarnációjában tudatosan törekedett, elkövetkező születése még több lehetőséget hordoz majd  spirituális fejlődéséhez. Ha egy kereső előző életében valóban spirituális életbe kezdett, és ha előző életében igazán őszinte volt spirituális gyakorlatában, akkor természetesen ebben az életében nagyon fiatal korban kezd el törekedni. Spirituális családba fog születni, ahol már születésénél fogva arra biztatják, hogy spirituális életet éljen, és már tíz, tizenkét, tizennégy vagy tizenhat éves korában elkezd törekedni. Az is előfordulhat azonban, hogy rosszak a körülményei. Ilyenkor, még ha előző életében spirituális életbe kezdett is, ebben az életében lassan fog haladni, mert nem kap segítséget szüleitől vagy a környezetétől. De ez nem kockázat, ez egy utazás. A fejlődés során a lélek több ezer belső mérföldet tesz meg, miközben különféle tapasztalatokat szerez, és ezek a tapasztalatok adják meg végül a léleknek a legteljesebb megvalósulást.

De ha az adott személy nagyon nagy törekvő volt, aki már a megvalósulás küszöbén állt, akkor szinte biztos, hogy spirituálisan magasan fejlett családba fog érkezni, és már a legelejétől spirituális életbe kezdhet. A legtöbb spirituális mester spirituálisan nagyon magasan fejlett családba jön. Isten leküldhet egy spirituális mestert nemtörekvő családba is, mert Őt semmilyen terv nem köti, de a legtöbb esetben a spirituális mesterek spirituális családba jönnek.

 

Question: If one is a spiritual person, will his next incarnation be different from that of an ordinary person?

Sri Chinmoy: Certainly. If a soul is very spiritually advanced, it will not take an ordinary life, because it will have already gone through the ordinary life. Each incarnation is a steppingstone towards our ultimate God-realisation. When one has consciously aspired in his last incarnation, his future birth will hold more opportunities for his spiritual progress. Now if a seeker actually started his spiritual life in his past incarnation, if he was really sincere in his spiritual practices in his previous life, then naturally in this life he will start aspiring at a very young age. He will be born into a spiritual family where he will be encouraged to lead the spiritual life from his very birth, and he will start aspiring when he is ten or twelve or fourteen or sixteen. It may happen, however, that his circumstances are bad. Then even if he had started his spiritual life in his past incarnation, in this incarnation he will go slowly because he will not get help from his parents or from his environment. But it is not a risk; it is a journey. In the process of evolution the soul covers thousands of inner miles gaining different experiences, and it is these experiences that eventually give the soul its fullest realisation.

But if the person was a very great aspirant who was about to realise God, then he will almost definitely come into a very highly developed spiritual family and, from the very beginning, will be able to enter into the true spiritual life. Most of the real spiritual Masters enter into very highly developed spiritual families. God may send a spiritual Master into an unaspiring family, since He is not bound by any plan, but in most cases spiritual Masters come into spiritual families.

universal-love-sri-chinmoy-1024x744
Sri Chinmoy: Universal love

 

 


Sri Chinmoy bölcsessége (301-302),  Sri Chinmoy orgonán improvizál az 1987-es oslói koncerten

Élet – halál / Life – death

Kérdés: Van élet a halál után?

Sri Chinmoy: Igen, a halál után van élet. A halál nem a vég, és nem is lehet a vég. Számomra az élet és a halál olyan, mint két szoba. Napközben a nappali szobában dolgozom. A halál a pihenő szobám. Mindkettőre egyformán szükségem van, hogy Istent szeretni és szolgálni tudjam és megörvendeztessem.

A halál jelenleg valami ismeretlen dolog, és a legtöbb ember fél az ismeretlentől. De fel kell ismernünk, hogy a halál Isten Kozmikus Játékának fontos része, és természetes lépcsőfok fejlődésünkben. Mondjuk, hogy egy ember nagyon komolyan igyekszik, és jelentős fejlődést ér el ebben az életében. De miután játszotta egy bizonyos ideig az élet játékát, általában elfárad. Az ember semmiféle sportot vagy játékot nem tud pihenés nélkül játszani. Pihenésre van szükségünk, hogy megújult energiával és lelkesedéssel tudjunk újra játékba kezdeni. Tehát a halál jól megérdemelt pihenő az isteni harcos számára, aki itt a földön keményen harcolt a Legfelsőbb Úrért.

 

Question: Is there life after death?

Sri Chinmoy: Yes, there is life after death. Death is not and can never be the end. To me, life and death are like two rooms. During the day I work in the living room, and at night I take rest in the bedroom. Life is my living room; death is my resting room. Both I equally need in order to love, serve and please God.

Right now, death is something unknown, and most people are afraid of the unknown. But we have to realise that death is an important part of God’s Cosmic Game and a natural step in our evolution. An individual works very hard and makes considerable progress during his lifetime, let us say. But after playing the life-game for a certain number of years, he usually becomes tired. One cannot continue playing any game or sport without rest. We need rest so that we can start playing again with renewed energy and enthusiasm. So death is a well-deserved rest for the divine warrior who has been fighting hard on earth for the Lord Supreme.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

bird-untitled-sri-chinmoy-2
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy bölcsessége (41), Saviour Dear: Sri Chinmoy dalát énekli Sharanagata Hammerl

Jobbá válik-e a világ?

Kérdés: Végül az egész világ jobb hellyé válik majd a reinkarnáció során végbemenő fejlődés következtében?

Sri Chinmoy: A világ tudatosan vagy öntudatlanul, de folyamatosan fejlődik és halad. Olyan, mint az apró mag, amely kicsírázva csemetévé, majd fává nő. Volt idő amikor az ásványi világban voltunk, azután a növényvilágban, majd az állatok birodalmában. Most emberek vagyunk, de ha elég őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy még mindig nem vetettük le állati hajlamainkat és tulajdonságainkat. Még mindig félig állatok vagyunk, akik veszekednek, harcolnak és küzdenek. De eljön az idő, amikor isteni emberek élnek majd a földön. Ugyanúgy látni fogjuk őket magunk előtt, mint ahogy most az emberi lényeket látjuk.

 

Question: Will the whole world eventually become a better place as a result of the evolution that takes place through reincarnation?

Sri Chinmoy: The world is constantly evolving, progressing, consciously or unconsciously. It is like a tiny seed which is sprouting into a plant, and then growing into a tree. Like this the world is evolving. There was a time when we were in the mineral world, then in the vegetable world, then in the animal kingdom. Now we are humans; but if we are sincere enough, we will see that although we have a conscious, developed mind, we still have not cast off our animal propensities and qualities. We are still half animals, quarrelling, fighting, struggling. But a day will come when there will be divine people on earth. We will see them just as we are now seeing human beings in front of us.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

19-11-1985-sri-chinmoy (1)_HD.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy bölcsessége (288), Sri Chinmoy harmóniumon játszik és énekel az 1984. október 13-i párizsi Béke koncerten

 

Nem a semmiből jöttünk

A lélek egy örök valóság. Mi a kapcsolata a reninkarnációval? Vég nélkül lehetne írni a reinkarnációról, erről az ijesztő fogalomról, amelyről széles körben beszélnek, és ugyanolyan széleskörben tagadják. Próbáljuk meg egy rövid mondatban megérteni a dolog lényegét. A reinkarnáció az a folyamat, melyen keresztül a lélek fejlődik; a lélek növekedése és fejlődése céljából létezik.

Mindenki előtt ismert Charles Darwin elmélete a fajok evolúciójáról. Ez a fizikai organizmusban létrejövő változás, mely az alacsonyabbrendűtől a magasabbrendű, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé irányuló folyamat. A spirituális evolúció a fizikai evolúcióval párhuzamosan zajlik. A lélek minden élőlényben ott van. Igaz, a lélek isteni és halhatatlan. Azonban van egy belső törekvése, hogy tökéletesebb, beteljesültebb és istenibb legyen. Ebből következően, fejlődésének folyamata során, a legtökéletlenebb testen át kell eljutnia a legtökéletesebb testig. Mindegyik fejlődési fokozaton magába fogadja összes földi tapasztalatának valódi értékét. Eképp növekszik a lélek, gazdagítva önmagát, isteniségét teljesebbé, harmonikusabbá és tökéletesebbé téve.

A reinkarnáció azt mondja nekünk, hogy nem a semmiből jöttünk. Jelenlegi helyzetünk annak a következménye, hogy milyenre formáltuk magunkat a múltunkban. Korábbi inkarnációink következményei vagyunk.

– Ó Ardzsuna sok születésem volt már a múltban, s neked is. Én valamennyit ismerem, te azonban nem ismered őket.  – Így szólt az isteni Sri Krisna a még megvalósulatlan Ardzsunához.

Az evolúció kötőjel aközött, ami volt, és ami lesz. Ember vagyok. Tudnom kell, hogy nemcsak apám voltam, hanem fiam leszek. Voltak probémáim. Neked és neki is voltak. Nincs kivétel! Szembenéztünk velük. Még ma is szembenézünk velük. De kétségtelenül megoldjuk őket.

The soul is an eternal entity. What is its connection with reincarnation? One could write endless pages on reincarnation, that formidable concept which is so widely spoken about and just as widely disbelieved. Let us try to understand, in one short sentence, the essence of the matter. Reincarnation is the process by which the soul evolves; it exists for the growth and development of the soul.

We all know Charles Darwin’s theory of evolution of species. It is the change in the physical organism from lower to higher, or from simpler to more complex. Spiritual evolution runs parallel to physical evolution. The soul exists in all beings. True, it is divine and immortal. But it has its own urge to be more complete, more fulfilling and more divine. Hence, in the process of its evolution, it has to pass from the least perfect body to the most perfect body. At each stage, it takes into itself the real value of all its earthly experiences. Thus the soul grows, enriching itself, making its divinity more integral, more harmonious and more perfect.

Reincarnation tells us that we have not come from nothing. Our present condition is the result of what we have made ourselves from our past. We are the consequence of our past incarnations.

“Many births have been left behind by me and by thee, O Arjuna! All of them I know, but thou knowest not thine.” So said the divine Sri Krishna to the yet unrealised Arjuna.

Evolution is the hyphen between what was and what shall be. I am a man. I must know that not only was I my father, but also shall I be my son. Problems I had. You had. He had. No exceptions! We faced them. We face them even today. But we shall solve them unmistakably.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-sri-chinmoy-yellow-dothi.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (64-66), Sri Chinmoy saját szerzeményeit játsza echo fuvolán egy 1982. március 9-i new-yorki koncerten.

Önátadás hatása a következő életünkre

Kérdés: Önátadásunk mennyire tud hatni következő életünkben? Van arra biztosíték, hogy képesek leszünk mindazzal továbbhaladni, amit elhagytunk, időveszteség nélkül, ami gyakran gondot okoz?

Sri Chinmoy: Ha valakinek az önátadása teljes és állandó, akkor az önátadás megvalósítása, amit az Isteniséggel való tudatos egységnek hívunk, a törekvő személyt egy első osztályú spirituális családba fogja helyezni a következő inkarnációjában. Kezdettől fogva spirituálisan táplálni és inspirálni fogják a szülei. Nem kell még tizenhét vagy tizennyolc évet sem várnia ahhoz, hogy fizikai értelme meggyőzést kapjon belső spirituális éhsége felől. Születésénél fogva a spiritualitásban tudatos élete lesz.

Említettem, hogy a szülők inspirálhatják gyermeküket. Ugyanígy igaz, hogy a gyermek, a gyermek isteni arca is inspirálni fogja a szülőket, hogy ők is a spiritualitás tengerébe merüljenek.

Question: How does surrender affect rebirth into our next incarnation? Does it in any way assure that we will be able to pick up where we left off without the loss of time which often occurs?

Sri Chinmoy: If one’s surrender is complete and constant, then the result of surrender, which we call conscious oneness with the Divine, will bring the aspirant into a first-class spiritual family in his next incarnation. From the very beginning, he will be inspired and nurtured spiritually by the parents. He will not have to wait for seventeen or eighteen years to convince his physical mind about his inner spiritual thirst. His will be the life of conscious awareness in the field of spirituality right from the dawn of his birth.

I just said that the parents would inspire the child. It is equally true that the child, the very divine face of the child will inspire the parents to dive deep into the sea of spirituality.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

surrender-Sri-Chinmoy-15-11-2003
Sri Chinmoy festménye: Surrender / Önátadás

 


Sri Chinmoy:  A Föld Sírása összetalálkozik a Menny Mosolyával   (44-45), Self-giving means: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Az Arany Lehetőség inkarnációja

Hadd mondjak valamit a reinkarnációról. Láthatjátok hogy az Isten-megvalósított lélek mennyire szenved az emberiség kezében. Talán azt mondjátok: “Kinek kell az Isten-megvalósítás, Guru olyan sokat szenved” Igaz, szenvedek, de Isten senkit sem enged megvalósulatlannak maradni.

Most az a kérdés mennyi lehetőséget kaphattok egy inkarnációban a fejlődéshez? Minden spirituális Mester azt mondta, hogy ha bármely emberi inkarnációban egy Isten-megvalósított lelket kapsz spirituális Mesterednek, akkor a legtöbb lehetőséget- nem csak arra hogy a leggyorsabban fuss abban az inkarnációban- hanem arra is, hogy a jövőbeni inkarnációk számát csökkentsd.

A tanítványaimnak azt szeretném mondani, ha ebben az inkarnációban nem használjátok ki, hogy a társaságomban lehettek, ha nem használjátok megfelelően a belső és külső kapcsolatotokat velem, akkor himalája nagyságú hibát követtek el. Minden alkalommal, amikor a földre visszajöttök, meglátjátok, milyen nehéz fejlődni. Lehetetlen felmérni a szenvedést, amelyen minden emberi lény keresztül megy a földön. Úgy érzitek, hogy a szenvedésetek elviselhetetlen, de nincs arról fogalmatok, mennyivel többet szenvednek azok, akik semmilyen spirituális utat sem követnek. Szerencsések vagytok, hogy spirituális életet éltek.

Minden inkarnáció tapasztalatokat ad nekünk. Nevezhetitek jó, vagy rossz tapasztalatoknak, de ezek a tapasztalatok egy speciális célhoz visznek minket. Néhány emberi lény spirituális gazdagságot nyert -békét, fényt és üdvösséget- az előző inkarnációjából. Korábbi törekvésükből valami isteni tulajdonsághoz jutottak. Biztosan, határozottan, Isten vissza fogja adni nekik ezeket az isteni tulajdonságokat, amikor ismét elkezdik az utazásukat. Ugyanakkor emberek milliói vannak a földön, akik az új inkarnációjukat, új életüket bármilyen isteni béke, isteni fény vagy isteni üdvösség nélkül kezdik.

Azok számára, akik spirituális utat követnek, az a legfontosabb, hogy mennyire komolyan veszik saját spirituális életüket, mennyire értékelik spirituális életüket,  milyen nagyon akarják belső kapcsolatukat tartani a Belső Vezetőjükkel, a Legfelsőbbel.

Ha az isteni dolgok lehagytak benneteket, vagy szándékosan nem értékelitek őket, vagy ha úgy érzitek, hogy semmi nincs a spirituális életben, akkor mehettek és megpróbálhatjátok a másik életet, amit mi külső életnek nevezünk. Meg fogjátok látni, hogy a külső élet végtelenül, végtelenül nehezebb. Mialatt az úton vagytok, a lehetőségeket, amelyeket a törekvésetekből, felajánlásotokból, szeretetetekből, odaadásotokból kaphattok nem fogjátok megkapni, ha nem éltek spirituális életet.

A spirituális életben az óra jön és megy. Ha rosszul használjátok az órát, Isten óráját, a következő alkalommal amikor az óra érkezik, sokkal szigorúbb lesz. Ez olyan, mint a repülőtér. A gép fedélzetére történő végső hívás előtt van három négy felszólítás. De amikor az utolsó hívás jön, ha nem rohantok és szálltok be a gépbe, a repülő nem fog rátok várni.  Lekésitek a járatotokat, és ki tudja mikor kaptok egy másikat. Ugyanígy a spirituális életben. A tudat egyik szintjéről  a másikra akartok menni. Szólítottak. Ha a lehetőség előnyét nem ragadtátok meg most, ha semmi figyelmet nem fordítottatok arra, hogy a járatra hívtak, akkor a vesztesek ti lesztek.

images11

Halál mint akadály a spirituális fejlődésben

KÉRDÉS: A naplódban leírt egyik meditációdban a halált mint akadályt említed. Mindig úgy gondoltam, hogy a halált átmenetnek tekinted, mely lehetővé teszi az újjászületést és a folyamatos fejlődést.

SRI CHINMOY: Csodálatos! Ahogy mondtam, a halál átmenet. Az élet és a halál olyan, mint két szoba: az élet a nappalim, a halál a hálószobám. Mikor azt mondom, hogy a halál akadály, akkor a halálról egy másik nézőpontból beszélek. Mi is ez az akadály? Ez lesz az a sorompó, amely megállít minket a továbbhaladásban. Ez egy határ, melyen nem tudunk átlépni.

Ez az élet egy aranyló lehetőség, melyet a Legfelső Lény (Supreme) adott nekünk. Nos, a lehetőség egy dolog, az eredmény pedig egy másik. Spirituális fejlődésünk, belső tökéletesedésünk rendkívül egyenletes, nagyon lassú, de ugyanakkor nagyon jelentős. Természetesen akadnak emberek, akik száz meg száz vagy akár ezernyi inkarnáción keresztül követik a normális, természetes körforgását életnek és halálnak. Egy napon viszont Isten Örökkévalóságában megvalósítják, elérik majd a Legfelsőbbet ők is. De néhány igaz, őszinte, nagyszerű törekvő lélekteli ígéretet tesz, hogy még ebben az inkarnációban, itt és most valósítja meg Őt. Annak ellenére ígérik ezt, hogy tudják, ez nem az első vagy utolsó életük. Azonban tudják azt is, léteznek emberek, akik megvalósították Istent, és ők sem akarnak valami távoli, jövőbeli inkarnációra várni. Úgy érzik, hogy Isten megvalósítása nélkül haszontalan élni, és amilyen gyorsan ez lehetséges, el akarnak jutni hozzá. Ebben az esetben, ha eljön a halál, és ők még nem megvalósultak, még nem érték el ezt a céljukat, akkor a halál számukra akadály. Egy lelkes törekvő – akinek elrendeltetett, hogy meghaljon ötvenévesen, de a Supreme kegyes beleegyezésével húsz, harminc évvel kitolhatja a halált – vajon mit tesz ez alatt az időszak alatt? Folytatja őszinte törekvését, legmélyebb meditációját és legmagasabb elmélkedését (kontemplációját). Olyan lesz, mint az a versenyző, aki akadály nélkül szalad Célja felé. Ez alatt a kapott húsz vagy harminc év alatt elérheti a legtávolabbit, ahol Célja található.

De ha a halál közbeavatkozik, akkor ebben az életében nem tudja elérni, megvalósítani Istent. A következő inkarnációban nagyon kevés lélek képes azonnal felvenni múltja törekvésének elejtett fonalát. Amint valaki belép a világba, istentelen, kozmikus erők támadják meg, és a világ tudatlansága, korlátoltsága és tökéletlensége próbálja befedni a lelkét. A gyermekkor éveiben nem emlékszünk semmire. A gyerek ártatlan, tudatlan, és segítségre szorul. Pár évvel később az elme elkezd működni. Nyolc, tizenkét éves kor között már az elme irányít mindent. Így a következő inkarnáció első tizenegy, tizenkét vagy tizenhárom évében majdnem minden lélek – kivéve, ha az nagyon nagyszerű és spirituális volt – elfelejti múltja eredményeit és legmélyebb belső kiáltását. Vannak ugyan spirituális mesterek és nagy törekvők, akik magas fokú spirituális tapasztalatra tesznek szert gyermekkorukban, vagy akik Istenre gondolnak és énekelni kezdenek Istenről életük már ily korai szakaszában. Rendszerint azonban nincs erős kapcsolat a lélek előző inkarnációjában elért eredménye és a jelen inkarnáció korai gyermekévei között. Van láncszem, nagyon finom láncszem az életek között, de ez az első tizenkét vagy tizenhárom életévben lényegében nem érzékelhető.

Néhány lélek előző inkarnációjának törekvését ötven- vagy hatvanéves koráig sem éri el. Spirituális szemszögből nézve, a következő inkarnációjuk eme ötven vagy hatvan éve tökéletes időpazarlás. Ha valaki ebben az inkarnációjában fél évszázadot elvesztegetett, az előzőben pedig húszat vagy harmincat, úgy az már nyolcvan év veszteség. Ebben az esetben mondhatjuk, hogy a halál valóban akadálya a fejlődésnek. Le kell küzdenünk ezt az akadályt határozott törekvésünkkel, töretlen igyekezetünkkel. A törekvésnek olyannak kell lennie, mint egy lövedéknek, keresztül kell törnie, át kell hatolnia a halál falán.

De minden szándékunk ellenére időre van szükség, amíg a belső lény tudatosan a felszínre tör, és az ember az új inkarnációjában elkezd erőteljesen és őszintén meditálni és Istenhez imádkozni. Ekkor ráébred, hogy a múltjából semmi sem veszett el. Minden védve volt a Föld-Anya tudatában, amely valamennyiünk közös kincsestára. A lélek megtudhatja, hogy mit ért el eddig a földön; mindez biztonságban megőrződött a föld tudatában, a föld-„bankban”. Ha egy bankban pénzt helyezel el, majd Angliába utazol, és hat vagy több év múlva visszatérsz, a pénzed kiveheted. A lélek is ugyanezt teszi, miután tíz vagy húsz évre elhagyja a földet. Az addig elért összes eredményét a Föld-Anya érintetlenül megőrzi, majd mikor a lélek visszatér, hogy Istenért dolgozzon, a Föld-Anya visszaadja azokat.

A legtöbbször semmi sem vész el, kivéve az időt, a gyermekkor éveit. Legjobb egy inkarnáció alatt megvalósítani Istent, így nem veszítjük el tudatos törekvésünket újra és újra az átmeneti időszakban. Ha a földön ötven vagy száz évig ezzel az óriási, őszinte törekvéssel élünk, akkor nagyon sokat elérhetünk a belső világban. Ha egy spirituális mestertől valódi segítséget kapunk, akkor lehetséges egy vagy legfeljebb két-három inkarnáció alatt az Isten-megvalósítás. Viszont ha nincs valódi mester és nincs törekvés, akkor száz meg száz inkarnációt kell leélnünk.

images11