Kelet és Nyugat / East and West

Kelet az életet egy, az anyagból a szellembe való folyamatos növekedésnek tekinti. A Nyugat az életet egy folyamatos növekedésnek tekinti az egyszerű anyagi élettől egy komplex és állandóan kiterjedő tudományos fejlődésbe.

A közömbös Kelet úgy érezte, hogy nem kell hallania semmit a Nyugattól. A büszke Nyugat úgy gondolta, hogy nem kell tanulnia semmit a Kelettől.

A Kelet szerint Nyugat minden, csak nem isteni. A Nyugat szerint a Kelet lusta. Nem túlzás azt állítani, hogy a Kelet fél a dinamikus élettől. Hasonlóképpen, a Nyugat szörnyen fél a magányos önkiegyensúlyozottságtól.

A Kelet talán híján van a gondosságnak, a részletezésnek és a precizitásnak. De a Nyugatnak is hiányzik az emelkedettség, a határtalanság és az egyetemesség. A Keletnek hiányzik a földi, gyakorlati intelligencia. A Nyugat híján van az Önvaló egyedülálló megvalósításának.

A Kelet úgy érzi, hogy az élet igazi beteljesülése az ember belső lendületén való uralkodás. A Nyugat úgy érzi, hogy az élet igazi beteljesülése a világ fölötti uralom.

Az alázat és az odaadás a Kelet veleszületett joga. A becsületesség és a nyíltság a Nyugat veleszületett joga. Ennek a négy erőnek a kombinációja kellene, hogy egy emberi lény ideálja legyen.

A Kelet a megszabadulás nevében akarta legyőzni a világot. A Nyugat a kereskedelem és a vallás nevében akarta legyőzni a világot.

A Keleté a Szellem feletti uralom. A Nyugaté az Anyag feletti uralom. A Szellem teremtő, tudatos létezés. Mi az Anyag? Minden, csak nem élettelen mechanikus szubsztancia. Az Anyag vibráló Energia, mely szándékosan rejtegeti magában az Életet és a Tudatot.

A keleti ember hajlandó ragaszkodni az alábbi alapelvhez: – Hadd éljek észrevétlenül és ismeretlenül és hadd haljak meg megsiratatlanul. És hozzá lehetne tenni: – Mindez túl nagy erőfeszítés nélkül legyen megtéve. A nyugati ember ezzel szemben, úgy tűnik, egyéniségének teljes kifejezésére vágyódik. A saját világában a maga számára egy erős és befolyásos pozíció megteremtésére törekszik.

A Kelet sok évszázados tapasztalata a spirituális élettel egy belső egyensúlyra, a munkában pedig egykedvűségre tanította meg őt. Távol tudja tartani magát a kisebb felfordulásoktól, vagy belső egyensúlyát zavaró dolgokból származó csalódottságtól, izgalomtól., bosszúságtól. Képes csendben alkalmazkodni, és továbbhaladni ugyanabba az irányba. A Nyugatnak ezt még meg kell tanulnia.

A nyugat intenzív tapasztalata az anyagi fejődéssel kapcsolatban megtanította arra, hogy tárgyilagos legyen a munkában. Megtanulta, hogy szükséges egy munka végrehajtásában távol tartani magát a kivételezéstől , az atyafiságpártolástól és más személyes szempontoktól. A munkát a munka kedvéért tudja végezni, gyorsan és hatékonyan, a rendelkezésre álló legjobb munkaerővel. A Keletnek ezt még meg kell tanulnia.

Az indiai filozófia eredeti formájában a legmagasabb Igazság keresése. Csak az érzékeken túli Valóság volt képes kioltani a Kelet belső szomjúságát.

Az európai filozófia eredeti formájában az eszmék felülvizsgálata a kritikus intellektus által. Mindmáig az értelem és az intellektus elégségesnek bizonyult, hogy táplálja az éhező Nyugatot.

Kelet és Nyugat mostanra ismerte fel az Értelem és a Szellem közötti házasság szükségszerűségét.

A Kelet és Nyugat ugyanazon emberi test két szemének tekinthető. Más emberi, faji, kulturális és nyelvi felosztások és megkülönböztetések arra vannak ítélve hogy eltűnjenek az emberi tudatból, amikor azt elárasztja a szupramentális Fény és Erő. Ez Isten Órájának elkerülhetetlen következménye, amely az egész világon most van felvirradóban. A különbözőségek teljes mértékben gazdagodva és erősödve megmaradnak. Azonban ezek a különbségek különbségek nem lesznek zavaróak az általános tudat számára. Ellenkezőleg, ezek egy páratlan egész boldog és harmonikus kiegészítői lesznek. Az emberiség egy valódi emberi családdá válik a kifejezés legtágabb értelmében és egy még ismeretlen értelemben is.Az új Fényre adandó felelet természetesen felül fogja múlni az emberi elvárásokat.

Az ember felébredt tudata szemmel láthatóan az Isten felé tart. Egy igazán biztató fénysugár a jelenlegi sötétség közepette. Nemcsak a kezek összefogásának, hanem az értelmek, a szívek és a lelkek egyesülésének pillanata is ez. A Kelet és Nyugat között fennálló minden fizikai és mentális korlát ellenére, messze a nemzeti mércék felett és még az egyéni mércék felett is ott fog lobogni az Isteni Egység legfelsőbb lobogója.

 

The East considers life to be a continuous growth from matter to spirit. The West considers life to be a continuous growth from the simple material life to a complex and ever-expanding scientific development.

The indifferent East felt that it had nothing to hear from the West. The proud West thought that it had nothing to learn from the East.

According to the East, the West is anything but divine. According to the West, the East is idle.

It is no exaggeration to say that the East is terribly afraid of a dynamic life. Similarly, the West is terribly afraid of lone self-poise.

The East is perhaps wanting in care, detail and exactitude. But the West is wanting in breadth, vastness and universality. The East is wanting in an earthly, practical intelligence. The West is wanting in the matchless realisation of the Self. The East feels that the mastery of one’s own inner movements is the true fulfilment of life. The West feels that the mastery of the world is the true fulfilment of life.

Humility and devotion are the birthright of the East. Honesty and frankness are the birthright of the West. The combination of these four powers should be the ideal of a human being.

The East wanted to conquer the world in the name of liberation. The West wanted to conquer the world in the name of commerce and religion.

The East has control of Spirit. The West has control of Matter. Spirit is creative, conscious existence. What is Matter? It is anything but lifeless mechanical substance. Matter is vibrant energy which deliberately hides within itself life and consciousness.

The individual of the East is content to abide by the maxim, “Let me live unseen and unknown, and unlamented let me die.” And, it might be added, “Let it all be done without too much exertion.” The individual of the West, on the other hand, seems to desire the full expression of his individuality. He wishes to make for himself a strong and powerful position in his own world.

The East’s age-long experience with the spiritual life has taught it an inner poise and equanimity in work. It can stand aside from frustration, excitement, irritation over minor upsets and all that disturbs the inner balance. It can make tranquil readjustments and proceed in the same calm tenor. This the West has yet to learn.

The West’s intensive experience with material progress has taught it to be objective in work. It has learned to stand aside from favouritism, nepotism and other personal considerations in carrying out a necessary job. It can do the work for its own sake, quickly and efficiently, and with the best man-power available. This the East has yet to learn.

Indian philosophy is, in its origin, the search for the highest Truth. Only the Reality beyond the senses has been able to quench the inner thirst of the East.

European philosophy is, in its origin, an examination of ideas by the critical intellect. Until now, reason and intellect have been enough to feed the hungry West.

It is now that East and West have come to realise the need of a marriage between Mind and Spirit.

East and West may be taken as the two eyes of the same human body. The other human divisions and distinctions — racial, cultural and linguistic — are destined to disappear from the human consciousness when it is flooded with the supramental Light and Force. This is the inevitable consequence of the Hour of God that is dawning all over the world. Diversities will be there, enriched and enhanced in fullest measure. But these diversities will not be disturbances to the general consciousness. On the contrary, they will be happy and harmonious complements to a unique whole. Humanity will be a true human family in every sense of the term and in a yet unknown sense. The response to the new Light will certainly exceed human expectations.

The awakened consciousness of man is visibly tending towards the Divine. This is a most hopeful streak of light amidst the surrounding obscurities of today. This is a moment, not merely of joining hands, but of joining minds, hearts and souls. Across all physical and mental barriers between East and West, high above national standards, above even individual standards, will fly the supreme banner of Divine Oneness.

world-harmony-3-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet,  Pratul Sri Chinmoy dalait játssza: Amar Jiban, Ami Chahi

Reklámok

Az igazság nem Kelet vagy Nyugat monopóliuma

Kérdés: Írásaiban gyakran idéz nyugati költőktől, filozófusoktól. Szeretném tudni, ösztönzik-e önt spirituálisan. Gondolja, hogy megvilágosultak abban az értelemben, ahogy az emberek Keleten használják ezt a kifejezést?

Sri Chinmoy: Itt most nagyon őszintének kell lennem. A nyugati költőktől és filozófusoktól inspirációt kapok, de megvilágosodást nem. Lévén, hogy gyerekkorom óta magam is költő vagyok, ha olvasok valami inspirálót, akkor az felvillanyoz. A költészet közel áll a spiritualitáshoz. Így, spirituális emberként megpróbálom írásaimba a költészet tudatát bevinni. Azok a nyugati írók, akiktől gyakran idézek, inspirációjukat vagy eredményeiket keleti háttérből merítik. Mikor írásaikat olvasom, ükapáim ősi üzenetét kapom. De megismétlem, az ösztönzés és megvilágosodás két különböző dolog.

Amikor az Igazságról van szó, nincs Kelet vagy Nyugat. Igaz, az ősi múlt védikus látnokaitól Fényt, inspirációt és isteni üzeneteket kapunk. De a nyugati filozófusok és tanítók is az Egyetemes Tudatban élnek. Az Igazság nem csak a Kelet vagy a Nyugat monopóliuma. Sajnálatos módon a Nyugat és a Kelet nagyon gyakran elkülönülve akar maradni. A Kelet a spiritualitást vallja saját monopóliumának, a nyugat a tudományos eredményeket sajátítja ki magának. De mialatt megpróbáljuk felfedezni önmagunkat, rájövünk, hogy a tudomány és a spiritualitás együtt kell haladjon. A Nyugat felajánlása, eredménye, hozzájárulása, a legnagyobb fontossággal bír, és a Kelet felajánlása, eredménye, közreműködése ugyancsak a legnagyobb fontossággal bír. Ötvözni kell a béke üzenetét, amit Keleten hallunk, a lélek dinamizmusának üzenetével, amit Nyugaton hallunk.

Question: In your writings you quote quite a bit from Western poets and Western philosophers. I wonder if you get spiritual inspiration from them? Do you think that they are enlightened in the sense in which the people in the Orient use the term?

Sri Chinmoy: I have to be very frank here. I do get inspiration from the Western poets and philosophers, but not enlightenment. Having been a poet right from my childhood, when I get something inspirational I am thrilled. Poetry is next to spirituality. So, being a spiritual man, I try to have the consciousness of poetry in my writings. The Western writers whom I very often quote derive their inspiration or their achievement from the Eastern background. When I read their writings I get the ancient message of my great-great-grandfathers. But again, inspiration and enlightenment are two different things.

When it comes to Truth, there are no such things as East or West. We have got light, inspiration and divine messages from the Vedic seers of the hoary past, true. But the Vedic seers also live in the Universal Consciousness. Truth is not the sole monopoly of the East or the West. Unfortunately, the West and the East very often want to remain separate. The East claims spirituality as its own monopoly and the West claims scientific achievement as its own monopoly. But while we are trying to discover ourselves, we find that science and spirituality must go together. The offering, the achievement, the contribution of the West is of greatest importance; and the offering, the achievement, the contribution of the East is also of greatest importance. The message of peace that we hear in the East and the message of the soul’s dynamism that we hear in the West must be combined.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-3-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Világ harmónia

 


Sri Chinmoy: A lélek evolúciója (63-64), részlet az 1984. szeptember 24-i tokiói béke koncertről. Sri Chinmoy esrajon játszik.

Keleti lélek, nyugati lélek

Kérdés: Mit értesz az alatt, mikor azt mondod, hogy valaki egy keleti vagy nyugati lélek?

Sri Chinmoy: A lélek se nem keleti, se nem nyugati. De néhány közülük sok inkarnációját veszi fel a világnak egy meghatározott részén, és ennek a vibrációja itatja át. Egy házban laksz. Egy vibrációval töltöd fel az otthonodat és te is kaphatsz egy bizonyos vibrációt az otthontól. Amikor a lélek különböző államokba vagy országokba jön le, a mentális-, vitális- és fizikai rezgések beléhatolnak. Ezután vagy a léleknek kell megvilágosítania ezeket a rezgéseket, vagy a test, az elme és vitális tökéletlenségeinek burka egymást követően befedik őt.

Ha a lélek több inkarnációt vesz fel Keleten, hajlamos lesz béke-kedvelővé válni. Ha a lélek sok inkarnációt vesz fel Nyugaton, az dinamizmusra hajlamosítja. Egy nyugati lélek tisztában van dinamikájával, a vitális dinamizmusával, és a valóságot a dinamizmuson keresztül próbálja kinyilvánítani. Egy keleti lélek, amely egy békeszerető szívet testesít meg, képességeit elsősorban békén keresztül próbálja felajánlani.

Manapság elég sok, tényleg jó sok őszinte spirituális kereső van a nyugati világban. Sokan közülük keleti lelkek. Itt nem kapnak megfelelő spirituális táplálékot és szomorúak. Ugyanakkor tudják, hogy a Legfelsőbb tervezte ezt így. Máskülönben nem inkarnálódtak volna Nyugatra. A lélek nem tehet semmit a Legfelsőbb jóváhagyása nélkül.

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

Témáról még   itt és itt is olvashatsz.

15-8-1985-sri-chinmoy2a

 


Sri Chinmoy: A lélek és a reinkarnáció folyamata. (41-43), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő.

Kelet és Nyugat (2)

Kérdés: Ön össze tudja párosítani India spiritualitását a Nyugat dinamizmusával. Ez meglehetősen szokatlan az indiai spirituális tanítók körében. Előre kidolgozott tervet követ? A mai világ számára teremtettnek érzi magát, vagy pedig megpróbál a világhoz idomulni, miközben jót hoz bele?

Sri Chinmoy:  Ahogy a külső élet gyümölcstelen és haszontalan béke nélkül, mégúgy gyümölcstelen és haszontalan a külső élet dinamizmus nélkül. Véleményem szerint India spiritualitása belső békéjén nyugszik, éppen úgy, mint a nyugati világ fejlődése külső dinamizmusán alapszik. A nyugat dinamizmusának és a kelet belső békéjének kéz a kézben kell létrehoznia a tökéletes harmónia és elégedettség világát.

Törekvés-szívemet Indiának, felajánlás-életemet Amerikának köszönhetem. Úgy érzem, hogy mind a belső törekvés-élet, mind a külső felajánlás-élet szükségesek Mennybéli Atyánk isteni Fényének itt a földön való manifesztációjához.

Nem követek előre kidolgozott tervet. Mindössze odaadóan, lélekteljesen és feltétel nélkül engedelmeskedem Szeretett Supreme Uram egyértelmű Parancsának. kezdetben a nyugat teljesen tanácstalanná tett és összezavart. Az évek során azonban képes voltam a nyugati világot annak minden jó és rossz tulajdonságával együtt a sajátomnak elfogadni.

Törekvés szívemmel most Istenhez imádkozom, hogy mind a nyugati, mind a keleti világot árassza el abszolút Szeretetével, Békéjével és Örömével. Felajánlás-életemmel pedig inspirálni próbálom a világot, hogy egy jobb, tisztább és magasabb életért kiáltson.

A témáról bővebben itt

Sri Chinmoy énekli a Shanti Sagare Khelibo Nachibo kezdetű dalát

 

126-ckg


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen (107-109)

Kelet és Nyugat

Kelet az életet egy, az anyagból a szellembe való folyamatos növekedésnek tekinti. A Nyugat az életet egy folyamatos növekedésnek tekinti az egyszerű anyagi élettől egy komplex és állandóan kiterjedő tudományos fejlődésbe.

A közömbös Kelet úgy érezte, hogy nem kell hallania semmit a Nyugattól. A büszke Nyugat úgy gondolta, hogy nem kell tanulnia semmit a Kelettől.

A Kelet szerint Nyugat minden, csak nem isteni. A Nyugat szerint a Kelet lusta. Nem túlzás azt állítani, hogy a Kelet fél a dinamikus élettől. Hasonlóképpen, a Nyugat szörnyen fél a magányos önkiegyensúlyozottságtól.

A Kelet talán híján van a gondosságnak, a részletezésnek és a precizitásnak. De a Nyugatnak is hiányzik az emelkedettség, a határtalanság és az egyetemesség. A Keletnek hiányzik a földi, gyakorlati intelligencia. A Nyugat híján van az Önvaló egyedülálló megvalósításának.

A Kelet úgy érzi, hogy az élet igazi beteljesülése az ember belső lendületén való uralkodás. A Nyugat úgy érzi, hogy az élet igazi beteljesülése a világ fölötti uralom.

Az alázat és az odaadás a Kelet veleszületett joga. A becsületesség és a nyíltság a Nyugat veleszületett joga. Ennek a négy erőnek a kombinációja kellene, hogy egy emberi lény ideálja legyen.

A Kelet a megszabadulás nevében akarta legyőzni a világot. A Nyugat a kereskedelem és a vallás nevében akarta legyőzni a világot.

A Keleté a Szellem feletti uralom. A Nyugaté az Anyag feletti uralom. A Szellem teremtő, tudatos létezés. MI az Anyag? Minden, csak nem élettelen mechanikus szubsztancia. Az Anyag vibráló Energia, mely szándékosan rejtegeti magában az Életet és a Tudatot.

A keleti ember hajlandó ragaszkodni az alábbi alapelvhez: – Hadd éljek észrevétlenül és ismeretlenül és hadd haljak meg megsiratatlanul. És hozzá lehetne tenni: – Mindez túl nagy erőfeszítés nélkül legyen megtéve. A nyugati ember ezzel szemben, úgy tűnik, egyéniségének teljes kifejezésére vágyódik. A saját világában a maga számára egy erős és befolyásos pozíció megteremtésére törekszik.

A Kelet sok évszázados tapasztalata a spirituális élettel egy belső egyensúlyra, a munkában pedig egykedvűségre tanította meg őt. Távol tudja tartani magát a kisebb felfordulásoktól, vagy belső egyensúlyát zavaró dolgokból származó csalódottságtól, izgalomtól., bosszúságtól. Képes csendben alkalmazkodni, és továbbhaladni ugyanabba az irányba. A Nyugatnak ezt még meg kell tanulnia.

A nyugat intenzív tapasztalata az anyagi fejődéssel kapcsolatban megtanította arra, hogy tárgyilagos legyen a munkában. Megtanulta, hogy szükséges egy munka végrehajtásában távol tartani magát a kivételezéstől , az atyafiságpártolástól és más személyes szempontoktól. A munkát a munka kedvéért tudja végezni, gyorsan és hatékonyan, a rendelkezésre álló legjobb munkaerővel. A Keletnek ezt még meg kell tanulnia.

Az indiai filozófia eredeti formájában a legmagasabb Igazság keresése. Csak az érzékeken túli Valóság volt képes kioltani a Kelet belső szomjúságát.

Az európai filozófia eredeti formájában az eszmék felülvizsgálata a kritikus intellektus által. Mindmáig az értelem és az intellektus elégségesnek bizonyult, hogy táplálja az éhező Nyugatot.

Kelet és Nyugat mostanra ismerte fel az Értelem és a Szellem közötti házasság szükségszerűségét.

A Kelet és Nyugat ugyanazon emberi test két szemének tekinthető. Más emberi, faji, kulturális és nyelvi felosztások és megkülönböztetések arra vannak ítélve hogy eltűnjenek az emberi tudatból, amikor azt elárasztja a szupramentális Fény és Erő. Ez Isten Órájának elkerülhetetlen következménye, amely az egész világon most van felvirradóban. A különbözőségek teljes mértékben gazdagodva és erősödve megmaradnak. Azonban ezek a különbségek különbségek nem lesznek zavaróak az általános tudat számára. Ellenkezőleg, ezek egy páratlan egész boldog és harmonikus kiegészítői lesznek. Az emberiség egy valódi emberi családdá válik a kifejezés legtágabb értelmében és egy még ismeretlen értelemben is.Az új Fényre adandó felelet természetesen felül fogja múlni az emberi elvárásokat.

Az ember felébredt tudata szemmel láthatóan az Isten felé tart. Egy igazán biztató fénysugár a jelenlegi sötétség közepette. Nemcsak a kezek összefogásának, hanem az értelmek, a szívek és a lelkek egyesülésének pillanata is ez. A Kelet és Nyugat között fennálló minden fizikai és mentális korlát ellenére, messze a nemzeti mércék felett és még az egyéni mércék felett is ott fog lobogni az Isteni Egység legfelsőbb lobogója.


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet