Élet-ébresztő tapasztalatok / Life-Awekening Experiences

Mylaporeban a Sri Ramakrisna Ashramban volt 1964-ben egy tapasztalatom Sarada Devivel.

Azért mentem Mylaporéba, hogy megszerezzek egy úgynevezett “P-nyomtatványt”, egyfajta vízumot, ami nyolc dollárba került. Arra az esetre volt erre szükségem, ha a támogatóim nem jöttek volna értem New Yorkban a repülőtérre. Több, mint két hétig maradtam Madrasban, de nem kaptam meg a nyomtatványt. Minden nap bementem, egy nagy kormányhivatali épületbe, de nem volt ott P-nyomtatvány.

Egyik este a Sri Ramakrisna Ashramba mentem. Két és fél, vagy három mérföldet gyalogoltam a hotelből, ahol tartózkodtam. Az Ashramban óriási képek voltak Sri Ramakrisnáról, Swami Vivekanandáról és Sarada Deviről. Könnyes szemekkel áltam Sarada Devi képe előtt, és azt mondtam: “Anya, itt várakozok, de nem kapom meg a P-nyomtatványomat.”

Sarada Devi így szólt hozzám: “Menj oda holnap, menj tizenegy órakor.”

Azt mondtam: “Anya, Anya, holnap szombat van.”

Ismét azt mondta: “Menj!”

A világ összes kétsége belém hatolt! Ugyanakkor így szóltam magamban “Sarada Devi egy Isten-megvalósított lélek. Hogyan tévedhetne?” Kétség és hit között hányódtam. Élethajóm kétség és hit, kétség és hit között úszott. Majd pont szombaton adja nekem egy ilyen hatalmas kormányhivatal a nyomtatványomat? Lehetetlen!”

Sarada Devi megint azt mondta: “Menj!”

A következő nap odamentem. hatalmas épület volt, sok lépcsővel. Nem sétáltam. Azokban a napokban nem tudtam hogyan kell sétálni, csak azt tudtam, hogy kell futni! Nagyon gyorsan feljutottam a lépcsőkön. Amikor az utolsó lépéshez értem, egy vékony, sötétbőrű lány nyitotta ki az ajtót, és így szólt: “Mr. Ghose?”

Azt montam: “Igen.”

Odaadta az útlevelemet és a P-nyomtatványt. Aztán bezárta az ajtót és eltűnt. Isten tudja hová ment! Ez történt az életemben.

Azon az éjszakán beléptem a legmagasabb meditációmba. Amikor a legmagasabb meditációmba lépek, mindent tudok. Ha nem lépünk be a meditációba, olyanok vagyunk, mint az abszolút koldusok. Ez az oldala kétség, az az oldal a hit; nem tudjuk, mit tegyünk. A meditációmban láttam, hogy ez a lány a Sri Ramakrisna Ashram tanítványa volt, Sarada Devi híve. Elment abba a templomba. Sarada Devi megjelent előtte, és azt mondta, hogy adja oda nekem az útlevelet és a P-nyomtatványt. Máskülönben hogy nyitotta volna fel az ajtót nekem szombati napon tizenegy órakor? Ez a történet száz százalékig igaz.

Valamennyien kétségekkel küzdünk. Miért kell küzdenünk? Hadd legyen feltétlen hitünk. Én vagyok a spirituális Mesteretek. Ha azt mondom nektek, hogy menjetek és megkapjátok a nyomtatványt a bevándorlási hivataltól egy szombati napon, akkor menjetek! Külsőleg ez abszurdnak látszhat. Ez a tapasztalatom a képtelenség magaslatának tűnt. Ehhez hasonlóan sok más, úgynevezett képtelen dolog történt az életemben.

It was at the Sri Ramakrishna Ashram in Mylapore that I had an experience with Sarada Devi in 1964.

I went to Mylapore to collect a “P-form,” a kind of visa that cost eight dollars. I needed it in case my sponsors did not come to the airport in New York to pick me up. For more than two weeks I stayed in Madras, but I was not getting the form. Every day I went to a big government office building, but there was no P-form.

One evening I went to the Sri Ramakrishna Ashram. I walked two and a half or three miles from the hotel where I was staying. There were huge pictures of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda and Sarada Devi at the ashram. I stood in front of Sarada Devi’s picture with tearful eyes. I said, “Mother, I am waiting here, but I am not getting my P-form.”

Sarada Devi said to me, “Go there tomorrow. Go at eleven o’clock.”

I said, “Mother, Mother, tomorrow is Saturday.”

Again she said, “Go.”

All the doubts of the whole world entered into me! Again, I said to myself, “Sarada Devi is a God-realised soul. How can she be mistaken?” I was torn between doubt and faith. My life-boat was plying between doubt and faith, doubt and faith. On Saturday would such a huge government office give me my form? Impossible!

Again Sarada Devi said, “Go!”

The next day I did go there. It was a huge building, with many steps. I did not walk. I did not know how to walk in those days — I only knew how to run! I climbed up the steps very fast.

When I came to the last step, a thin, dark-skinned young girl opened up the door and said, “Mr. Ghose?”

I said, “Yes.”

She gave me my passport and the P-form. Then she bolted the door and disappeared. God knows where she went! This is what happened in my life.

That night I entered into my highest meditation. When I enter into my highest meditation, I know everything. When we do not enter into meditation, we are like absolute beggars. This side is doubt, that side is faith; we do not know what to do. In my meditation I saw that this girl was a disciple of the Sri Ramakrishna Ashram and a devotee of Sarada Devi. She went to that temple. Mother Sarada Devi had appeared before her and told her to give me the passport and the P-form. Otherwise, how would she have opened the door for me at eleven o’clock on a Saturday? This story is one hundred per cent true.

We all struggle with doubt. Why do we have to struggle? Let us have implicit faith. I am your spiritual Master. If I tell you to go and get a form from the immigration office on a Saturday, then go! Outwardly it may seem absurd. This experience of mine seemed like the height of absurdity. Like that, many other so-called absurd things have happened in my life.

Sri-Sarada-Devi.jpg
Sarada Devi

Sri Chinmoy: Isten által készített, Isten által formált, Isten által alakított (105-107); Ranjit és Unmesh Swanson énekel. A második dal volt Sri ramakrisna és Sarada Devi kedvence.

Reklámok

Megtámadnak a kétségek / I am attacked by doubts

Kérdés: Amikor a Centerbe jövök, megtámadnak a kétségek, ami otthon soha nem fordul elő velem. Ez miért van?

Sri Chinmoy: Amikor elkezded a spirituális életet, olykor egy csomó istentelen tulajdonságot látsz, és érzel váratlanul előjönni. Néhány tanítvány megkérdezi a Mesterét „Hogy lehet, hogy azelőtt nem voltam féltékeny? Nem éreztem ezt a fajta bizonytalanságot, frusztrációt és más dolgokat. Mi történt most velem?” Mielőtt a spiritualitásba beléptünk, egyáltalán nem voltunk tudatosak. A bennünk levő tigris aludt. De amikor látja, hogy megpróbálják a területét elhagyni, így szól, „Hová mész? Milyen jogon hagysz el engem? Fölfallak, mielőtt elhagynál!” Amíg a kétség tigris biztos abban, hogy állandóan vele maradsz nem érzi szükségesnek, hogy fenyegessen, vagy megijesszen. De amint elkezdesz azzal próbálkozni, hogy a kötöttség ketrecéből kijössz, a tudatlanság tigris ezt megpróbálja megelőzni. Amint megérzi, hogy azzal fenyegeted, hogy elhagyod, a leghevesebben támad kétségekkel és más istentelen erőkkel. Ezért vagy megtámadva, amint a Centerbe jössz meditálni. Ezen a helyen a legerősebbek az isteni erők, a tudatlanság tigris itt érzi a leginkább a fenyegetésedet.

Ne gondold, hogy a gyengeségek és tökéletlenségek azért jönnek előtérbe benned, mert a spirituális életet elfogadtad. Ellenkezőleg. Ott voltak, de el voltak rejtve. Hálásnak kell lenned spirituális életednek, hogy a tökéletlenségeidet felszínre hozza. Minél előbb kerülnek elő a tökéletlenségeid, annál előbb szembesülhetsz velük, és győzheted le őket. Így hát amint a kétség és más tökéletlenségek támadnak, mondd ezt, „megjöttetek! Hadd győzzelek le benneteket egyszer és mindenkorra! Akkor szabad leszek.”

Sok tanítvány otthon tökéletes, de amint a Centerbe jön, féltékeny lesz, vagy kételkedni kezd másokban, vagy az értelme istentelen gondolatokkal telik meg. Amint rám néznek, belsőleg ezt mondják, „Ó, micsoda istentelen gondolatokat dédelgetek!” Félnek hogy meglátom istentelen gondolataikat, megpróbálják elrejteni, mint a tolvaj. Pedig úgy kellene tenniük, mint a gyermek, nem, mint egy tolvaj. A gyermek nem szégyelli ha piszkos. Rohan az anyjához, aki tisztává teszi.

Ti az én spirituális gyermekeim vagytok, ezért tudatosan belém kell dobnotok féltékenységeteket és istentelen gondolataitokat. Ehelyett azt mondjátok helytelenül, „Ha elrejtem istentelen gondolataimat, nem veszi őket észre. Mire legközelebb jövök, talán már el is mennek.” Ez persze teljes képtelenség. Bármikor rossz gondolataid vannak, próbáld belém üríteni őket. Ha így gondolkodsz, „Ó, meglátja milyen istentelen vagyok”, és megpróbálod a szemetedet magadban tartani, hogyan segíthetek neked? Kész vagyok istentelen gondolataidat elvenni. Csak dobd belém a tudatlanság szemetet! Sok tanítvány szerencsétlen módon küzd, és rejtegetni próbál, amikor elém jön. Ne küzdj, ne rejtegess! Ez a legjobb lehetőséged, hogy ezeket a problémákat belém dobd.

Abszolút lehetséges, hogy a tanítvány egyszerre adja fel a félelmet, kétséget és féltékenységet. Sokan megtették. Mindössze tisztában kell lenned azzal, mit kapsz, ha legyőzöd ezeket az istentelen tulajdonságokat. Érezd, hogy végtelen Békét, Fényt és Üdvösséget fogsz kapni. Tedd ezt az érzést valósággá. Érezd, hogy elutasítottál valamit, és elfogadsz valami mást. Mondd magadnak, „Ha legyőzöm a kétségeimet, féltékenységemet és bizonytalanságomat, mindent megkapok korlátlan mértékben”

Természetesen meg fogod próbálni, azt megkapni, ami törekvés életedben a legbeteljesítőbb, amiért sírsz.

 

Question: When I come to the Centre I am attacked by doubts which I never have when I am at home. Why is this?

Sri Chinmoy: When you enter the spiritual life, sometimes you see and feel many undivine qualities suddenly come to the fore. Some disciples ask their Masters, “How is it that I didn’t have jealousy before? I didn’t have this sense of insecurity, frustration and other things. Why am I getting them now?”

Before we entered the spiritual life we were all unconscious; the tiger in us was sleeping. But when the tiger sees that we are trying to leave its domain it says, “Where are you going? What right have you to leave me? I will devour you before you leave me.” As long as the doubt-tiger is confident enough that you will stay with it all the time, it does not feel the necessity to threaten or frighten you. But when you start trying to come out of your bondage-cage, the ignorance-tiger tries to prevent you. It attacks you most vehemently with doubts and other undivine forces as soon as it feels that you are threatening to leave it. That is why you are attacked as soon as you come to the Centre to meditate. That is where the divine forces are strongest, so that is where the ignorance-tiger feels threatened by you.

Do not think that weaknesses and imperfections are coming to the fore in you just because you have accepted the spiritual life. On the contrary, they were there before, but they were hidden. You should be grateful to your spiritual life for bringing your imperfections to the fore. The sooner your imperfections come to the fore, the sooner you will be able to face them and conquer them. So when doubt and other imperfections attack you, you should say, “You have come. Now let me conquer you once and for all. Then I will be free.”

Many disciples are perfect when they are at home, but the moment they come to the Centre, they become jealous or they start doubting themselves or their minds are filled with undivine thoughts. As soon as they look at me, inwardly they say, “Oh, I am cherishing such undivine thoughts!” They are afraid that I will see their undivine thoughts so they try to hide them, like a thief. But they should try to act like a child and not like a thief. The child is not ashamed when he is dirty. He just runs to his mother and she cleans him.

You are my spiritual children so you have to consciously throw your jealousy and undivine thoughts into me. Instead, you mistakenly say, “If I can hide my undivine thoughts, he won’t see them. The next time I come perhaps they will be gone.” This is absolutely absurd. Whenever you have wrong thoughts, try to empty them into me. If you think, “Oh, he is seeing how undivine I am,” and you keep your garbage inside, how can I help you? I am ready to take your undivine thoughts. Just throw the ignorance-garbage into me. Unfortunately there are many disciples who come in front of me and struggle or try to hide. Don’t struggle, don’t hide. That is your best opportunity to throw these problems into me.

It is quite possible for a disciple to give up fear, doubt and jealousy all at once. Many people have done it. You simply have to know what you are going to get when you conquer these undivine qualities. Feel that you are going to get infinite Peace, Light and Bliss. Make this feeling a reality. Feel that you are rejecting one thing, and accepting something else. Say to yourself, “If I conquer my doubt, jealousy and insecurity, I will get everything in boundless measure.” Naturally, you will try to get the thing which is most fulfilling, the thing you are crying for in your life of aspiration.

15-8-1985-sri-chinmoy2a (1)
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Két falánk fivér (103-107); Sundara Karo: Sri Chinmoy dalát Shindhu együttes adja elő

Az igazság túl van az érvelésen / Beyond Reason Is Truth

Amikor megtámad a kétség, megpróbálja azt éreztetni veled, hogy jó dolog kételkedni. Így szól: “Kételkedj csak, amennyit tudsz! Csak akkor fedezheted fel a valóságot.” A kétség elküldi legjobb barátját, az érvelő elmét, hogy lakjon veled. A magyarázó elme eljön, és azt mondja neked, hogy ő nyújthatja neked a legnagyobb elégedettséget és beteljesülést. A spirituális életben azonban az érvelő elme hasztalan, a kétség pedig több, mint hasztalan.

Az intellektuális élet jó, és segítségedre van, mielőtt belépsz a spirituális életbe. De ha elkezdtél koncentrálni, meditálni és belső, magasabb törekvésed segítségével belső tapasztalatokat szerezni, nem szabad elfogadnod az érvelés lakomáját.

Kezdetben számos dolog a segítségünkre van, de később ezek akadállyá válhatnak. A vágy segítségünkre volt, amikor kiemelt a letargia világából, de kerékkötővé válik, amikor be akarunk lépni a spiritualitás világába. Ha már szert tettünk némi értelmi képességre, el kell kezdenünk túlszárnyalni az elme általi rabszolgaságunkat, fentről lehozva a Kegyelmet, hogy világosítsa meg értelmünket. Messzebbre, mélyebbre és magasabbra kell mennünk az okfejtés világánál, messze túl az érvelő, vagy intellektuális elmén. A magyarázó elmét a Legfelsőbb Úr elkötelezett eszközévé kell változtatni.

Ha az értelemben élünk, mindig megpróbáljuk körülírni az Igazságot. Képtelenek leszünk valódi formájában látni azt. Csak a lekünkben élve leszünk képesek az Igazságot a maga teljességében megragadni. Az igazság túl van az okfejtésen. Az érvelés fénye nagyon korlátozott, míg az, amit mi akarunk, és amire szükségünk van, az végtelen Fénnyel rendelkezik. Amikor a végtelen Fény felvirrad, az érvelés darabjaira hullott.

Legfelsőbb Uram,
Ember-alkotta vulkán-értelem
Voltam,
De most Isten-alkotta
Szív-forrás
vagyok.

English homepage here.

When doubt assails you, it will try to make you feel that it is good to doubt. It will say, “Doubt as much as you can. Only then can you discover the reality.” Doubt will send its best friend, the reasoning mind, to live with you. The reasoning mind will come and tell you that it can offer you the greatest satisfaction and fulfilment. But you have to know that in the spiritual life the reasoning mind is useless and doubt is worse than useless. But in the spiritual life the reasoning mind is useless, and doubt is worse than useless.

Intellectual life is good and helpful before you have entered into spirituality. But once you have to started concentrating and meditating and getting inner experiences on the strength of your inner and higher aspiration, you must not accept the feast of reason.

In the beginning many things may help us, but later they may become obstacles. Desire was a helper when it raised us out of the world of lethargy. But it became a hindrance when we wanted to enter into the world of spirituality. Developing the reasoning mind is necessary for those who do not have any brain at all, who will not be able to grasp any truth, who are little better than animals in their understanding. But once we have some mental capacity, we must begin to transcend our servitude to the mind by bringing down the Grace, Peace and Light from above to illumine the mind. We have to go farther, deeper and higher than the world of reason, far beyond the reasoning or intellectual mind. The reasoning mind has to be transformed into a dedicated instrument of the Supreme.

If we live in the mind, we will constantly try to circumscribe the Truth; we will never be able to see the Truth in its proper form. Only if we live in the soul will we be able to embrace the Truth as a whole. Beyond reason is Truth. Beyond the boundaries of the reasoning mind are Truth, Reality and Infinity. Reason has very limited Light, whereas what we want and need has infinite Light. When infinite Light dawns, reason is broken into pieces.

My Supreme,
A man-made volcano-mind
I was, 
But I am a God-made
Heart-fountain.

435-jharna-kala.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy Az isteni hős (194-195), Nath, Nath, Nath: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli