Kegyelem és erőfeszítés / Grace and effort

Az erőfeszítés nyíltan megmondja nekem:
Az Isten-megvalósítás
Igen nehéz feladat.

A Kegyelem titkon elmondja nekem:
Az Isten-megvalósítás
Egy olyan feladat, melyet
Nem olyan nehéz végrahajtani.

 

Effort tells me openly:
God-realisation
Is a most difficult task.

Grace tells me secretly:
God-realisation
Is a task not so difficult to perform.

grace-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (49); Grace: Satyajit együttese Sri Chinmoy dalait énekli

Reklámok

Nem létezik siker / There is no such thing as success

Senki nem fejlődhet önerőből, még a fizikai síkon, a vágyak síkján sem. Valaki talán azt gondolja, hogy erős vágya miatt aratott sikert a fizikai síkon. De a földön emberek milliói rendelkeznek ugyanolyan erős vággyal, mégsem sikeresek. Valaki talán sikeres bizonyos területeken, de ha körülnéz, láthatja, hogy sok embernek van ugyanolyan erős vágya, hogy ugyanazon a területen nagy legyen. Akkor ők miért nem sikeresek, ha a másik egyén igen?

Ez azért van, mert még a vágy-világban is aláereszkedik a Kegyelem nem csak néha-néha, hanem elég gyakran. Egy futóversenyen lehet, hogy mind a hat futó egyformán erősen vágyik rá, hogy nyerjen, és talán ugyanannyit edzettek is. De valaki megkapja a Kegyelmet, és ő lesz az első. Az iskolában tanulsz, és másvalaki is tanul, de lehet, hogy ő jobb jegyet kap. Te is tíz órát tanultál, de ő több Kegyelmet kapott Fentről.

Nem létezik siker. Az csupán a Kegyelem leereszkedése. A Kegyelem alászállt, és egy bizonyos ember megkapta. Ha nem törekedett, akkor öntudatlanul kapta meg. Ha képes tudatosan megkapni a Kegyelmet, akkor földi síkon nem kell olyan keményen dolgoznia. Ugyanakkor, ha törekszik, megnő a Kegyelemmel szembeni befogadóképessége.

One can never make progress on one’s own. Even on the physical plane — let us say, on the plane of desire, one cannot make progress on one’s own. Someone may think that because of his strong desire he has succeeded, to some extent, on the physical plane. But there are millions of people on earth who have the same intense desire as he had, yet they do not succeed. If someone is successful in a particular thing, if he looks around he will see that there are many, many people with the same intense desire to become great in that particular field. So why are they not successful whereas he is successful?

It is because, even in the desire-world, the Grace descends — not just sometimes, but quite often. In a running race, there will be five or six competitors. They all have the same intensity to win the race, and perhaps all of them have practised to the same extent for years and years. But somebody receives the Grace and he stands first. In school, you will study and somebody else will study, but that other person may get a higher grade than you. You have also studied for ten hours, but he has received more Light from above. We call it Grace.

There is no such thing as success. It is all the descent of Grace. The Grace has descended and unconsciously a particular individual has received it. Since he does not aspire, we have to say that he has received it unconsciously. If he can receive the Grace consciously, then on the earth plane he does not have to work so hard. Again, if he is in the world of aspiration, as the Grace is descending, at that time his capacity to receive it is also increasing.

concert-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Kegyelem (51-53); részlet Sri Chinmoy Martin Van Buren High School-ban  (New York) 1982. március 9-én tartott koncertjéből

Kellemetlen tapasztalatok / Unpleasant experiences

Kérdés: Amikor kellemetlen tapasztalatokat szenvedünk el, és hibákat vétünk, ez azt jelenti, hogy a Legfelsőbb visszavonta a Kegyelmét?

Sri Chinmoy: Nem, nem, ez nem igaz. Csupán tudatlanság erői vannak jelen. Ha a gyermek belenyúl a tűzbe, az nem jelenti azt, hogy az anya kevésbé törődik vele. Az anya csupa gondoskodás, csak most épp fenn van az emeleten, miközben a gyermek a konyhában van. A gyermek még tudatlan, és nem ismeri a tűz erejét.

Néha az is előfordul, hogy a gyermek tudja, hogy a tűz meg fogja égetni az ujját, de a rosszaság élvezetét találja benne, ha megérinti a tüzet. Ha valami rosszat teszünk, ez néha azért van, mert nem tudjuk, néha pedig azért lépünk a tudatlanságba, hogy nagyon is jól tudjuk hogy nem helyes. Amikor tudatosan vagy öntudatlanul valamilyen kísértés áldozataivá válunk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Isten visszavonta a Kegyelmét az életünkből. Egyáltalán nem.

Az anya megakadályozhatja, hogy gyermeke hozzányúljon a tűzhöz. Rákiálthat: “Állj, ne tedd!” De ha az eltökéltség nem belülről fakad, mindegy hányszor próbálják megakadályozni az isteni erők, hogy rossz dolgot tegyünk, egyfajta veszteségérzésünk lesz. Úgy érezzük majd, elmulasztottunk valamit. Belülről kell éreznünk hogy nem veszítünk azzal semmit, ha nem lépünk be a tudatlanságba.

Nem azért válunk a tudatlanság áldozatává, mert az isteni Kegyelmet visszavonták tőlünk. Mit tehet az isteni Kegyelem? Isten korlátozott szabadságot adott nekünk. Ez a korlátozott szabadság olyan, mint egy kés. Az egyik ember arra használja a kést, hogy felvágjon egy mangót és megossza másokkal, míg a másik ember a késsel leszúr valakit. Isten megadta nekünk a képességet, tehát bölcsen kell azt használnunk.

 

Question: When we suffer unpleasant experiences and make mistakes, does that mean that the Supreme has withdrawn His Grace?

Sri Chinmoy: No, no, that is not true. It is just that ignorance-forces are there. A child goes and puts his finger in the fire. That doesn’t mean that the mother has less concern for the child. The mother has tremendous concern. But the mother is upstairs and the child has gone into the kitchen and placed his finger in the fire. Does that mean that the mother has no concern for the child? No. But the child is still ignorant. He does not know the power of fire.

Sometimes the child knows that the fire will burn his finger, but he gets a kind of malicious pleasure in touching fire. With us also, in spite of knowing better, sometimes we enter into ignorance. It is like eating food. We know there is something called a sufficient quantity, but we overeat. We eat voraciously, and then we pay the penalty. But when we become, consciously or unconsciously, a victim to temptation, we can’t say that God’s Grace has withdrawn from our lives. Far from it!

The mother can prevent the child from touching fire. She can say, “Don’t do it, don’t do it.” But the difficulty is that if the determination does not come from within, no matter how many times the divine forces try to prevent us from doing the wrong thing, we will feel a sense of loss. We will feel that we have missed something.

From within we have to feel that we are not losing anything by not entering into ignorance.  It is not because the divine Grace has been withdrawn that we become victims to ignorance. Far from it. But what can the divine Grace do? Limited freedom God has given us. To everybody He has given it. This limited freedom is like a knife. Somebody will use the knife to cut a mango and share it with others, and somebody else will use the knife to stab another person. We are suffering not because God has withdrawn. God has given us the capacity; so now let us use it wisely with our discretion and wisdom.

grace-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (99-103); Sri Chinmoy fuvolán játszik

Kegyelem / Grace

Szeretnék elmesélni egy mulatságos anekdotát. Egy bizonyos professzor egyszer a karácsony előtti dolgozatokat javította. Egyik szerencsétlen diák ezt írta a dolgozatban: „Erre a kérdésre csak Isten tudja a választ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket.” A professzor a következő gyümölcsöző megjegyzéssel adta vissza a dolgozatot: „Istennek ötöst adok, de neked egyest. Boldog Új Évet!”

Ugyanez az igazság vonatkozik legtöbbünkre. Azt akarjuk, hogy életünket elárassza a siker dicsősége, de nem akarjuk megfizetni az árát. Az egyéni erőfeszítés alapvető fontosságú, rögtön az utazás elejétől egészen az út végéig. És mivel öntúlszárnyalásunknak nincs vége, az egyéni erőfeszítésre mindig szükség van. Ez egy örök utazás, és mi vagyunk a zarándokok, akik végigmennek, végigmenetelnek és végigfutnak az Örökkévalóság Útján.

Azután eljön az idő, amikor mélyen magunkba merülünk, és felismerjük azt a legmagasabb igazságot, hogy ami egyéni erőfeszítésünkben rejlik, az nem más, mint Isten áldásos Kegyelme. Kegyelme azonban láthatatlan módon működik. Így spirituális életünk elején szinte lehetetlennek találjuk, hogy Isten feltétel nélküli Kegyelmét lássuk működni egyéni erőfeszítésünkben. De végül valóban ezt látjuk és érezzük.

Azután eljön az az idő is, amikor rájövünk, hogy nem a siker a cél. Egyetlen célunk a fejlődés. Ha nincs erőteljes Kegyelem, akkor nincs gyümölcsöző fejlődés. Ha nincs gyümölcsöző fejlődés, akkor nincs maradandó elégedettség. A kegyelem, az erőfeszítés és a fejlődés együtt hozzák létre az egység-tökéletességet és a teljesség-elégedettséget.

 

I wish to offer an amusing anecdote. Here at this august university Professor William Lyon Phelps once was correcting pre-Christmas examination papers. One unfortunate student had written: “God alone can answer this question. Merry Christmas!” The professor returned the paper with this fruitful message: “To God I give an A and to you I give an F. Happy New Year!”

The same truth applies to most of us. We want our life to be flooded with success-glory, but we do not want to pay the price. Personal effort is of paramount importance right from our journey’s start to our journey’s close. And since there is no end to our self-transcendence, personal effort is always needed. It is an eternal journey, and we are the pilgrims walking, marching and running along Eternity’s Road.

Again, there comes a time when we dive deep within and realise the supreme truth that inside our personal effort what looms large is God’s blessingful Grace. However, His Grace works invisibly. So in the beginning of our spiritual life, we find it almost impossible to see God’s unconditional Grace operating in and through our personal effort. But eventually we do see and feel this.

Again, there comes a time when we realise that success is not the goal; progress is our only goal. No powerful Grace, no fruitful progress. No fruitful progress, no abiding satisfaction. Grace, effort and progress together create a oneness-perfection and fulness-satisfaction.

grace-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (65-67); Bakashita: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Sri Chinmoy: Sound and Silence

Kegyelem / Grace

A Kegyelem jelen van,
De ki van ott,
Hogy értékelje
És fogadja?

Grace is there
But who is there
To value it
And recieve it?

Napi zene itt.

bird-sky-sri-chinmoy
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Kegyelem (99), Ami bandini, basomar ghare bandini: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Megtettük a saját részünket

A  kegyelem jöhet közvetlenül Istentől, vagy érkezhet egy élő Mester által, vagy egy olyan Mesteren keresztül, aki már elhagyta a testét. Egy megvalósult Mester sosem hal meg, csak leveti testének köntösét. Megvalósult Mesterek bármikor eljöhetnek a keresőhöz, hogy inspirálják, és megmondják neki, mit tegyen. Hétköznapi emberek esetén igaz, hogy ha nem látnak valamit, nem is gondolnak rá. De a megvalósult Mestereknek a tér és idő nem számít. És a keresőnek sem számít, ha belső kapcsolata van egy valódi spirituális Mesterrel.

A Mester könyörülete olyan mint egy mágnes. De ez a mágnes csak akkor működik, ha látja, hogy alig várjuk, hogy vonzzon minket. Ha odamegyünk a fa tövéhez, és felnézünk a tetejére, odajön a kegyelem-mágnes, és felhúz minket. A tanítvány egyedül így érheti el a Mester magasságát. A Kegyelem csak akkor száll alá, ha mi már megtettük a saját részünket azzal, hogy eljöttünk, és megérintettük a törekvés-fa tövét.

Grace can come from God directly or it can come through a living Master or from a Master who has left the body. A realised Master never dies; he only discards the physical garment. Realised Masters can come at any moment to inspire the seeker and tell him what to do. In the case of an ordinary human being, it is “Out of sight, out of mind.” But with realised souls, time and space do not matter. Nor do they matter to a seeker if he has an inner connection with a true spiritual Master.

This Grace is like a magnet; but, the magnet will operate only when it sees that you are anxious to be pulled by it. So, if you go to the foot of the tree and then look up towards the top of the tree, the Grace-magnet will come and pull you up. This is the only way a disciple can reach the height of the Master. Grace will only descend after you have made your own contribution by coming and touching the foot of the aspiration-tree.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (117), Peace, constant Grace: Anahata együttes Sri Chinmoy dalát játsza

Hogyan lehetséges hogy annyi ember közül csak mi törekszünk?

A szentírások azt mondják a keresőnek: “Ébredj, kelj fel! Legfőbb ideje, hogy felkelj! Ne aludj tovább!” A spirituális mester így szól a keresőhöz: “Gyermekem, fuss! Fuss a leggyorsabban! Én inspirállak téged. Már meggyújtottam benned a törekvés lángját. Most már a leggyorsabban futhatsz.” A jóga spirituális gyakorlatai azt mondják a keresőnek: “Te gyakorlod a spirituális életet, és én megadom neked a gyakorlás eredményét. Megtisztítom előtted az utat. Most leggyorsabban futhatsz egy olyan úton, amelyben nem leselkednek veszélyek.” Azután még valami szükséges, az pedig Isten Kegyelme. Lehet, hogy valaki a leggyorsabban fut, mégsem éri el a Célt, még akkor sem, ha nincs az útjában akadály, mert az emberek nagyon gyakran elfáradnak. Mielőtt elérnék a Célt, úgy érzik, teljesen kimerültek. Isten Kegyelme nélkül nem tudjuk befejezni az utazást. Isten Kegyelme így szól a keresőhöz: “Lám, a Cél a tiéd.”

Isten Kegyelme persze már az elejétől fogva jelen van. Amikor az írásokat tanulmányozzuk, akkor Isten Kegyelme már ránk virradt. Ha nem kaptunk volna Kegyelmet Istentől, akkor nem kezdhettünk volna spirituális életbe, és a mesterünket sem találhattuk volna meg. Isten végtelen jóságának köszönhető, hogy a keresőt elviszi a mesteréhez.

Miképp létezik, hogy az összes családtagunk és barátunk közül talán egyedül csak mi törekszünk? Ki ösztönzött erre minket? A Legfelsőbb Úr isteni Kegyelme inspirált. Miként lehet, hogy hogy a bátyád nem imádkozik és meditál, te viszont sírsz azért, hogy megvalósítsd Istent. Mindez a Kegyelemből fakad.

A nap süt. Rajtunk múlik, kinyitjuk-e az összes ajtót és ablakot, hogy fogadhassuk a fényt. Természetesen, ha kinyitjuk az ajtókat és az ablakokat, akkor a nap besüt. Hasonlóan, az isteni Kegyelem is folyamatosanzúdul le ránk Fentről. Próbáljuk meg mindig szélesre tárt szív-ajtóval fogadni.

The scriptures tell the seeker, “Awake, arise, it is high time for you to get up. Sleep no more.” The spiritual Master tells the seeker, “My child, run! run the fastest. I am inspiring you. I have already kindled the flame of aspiration within you. Now you can run the fastest.” Yogic disciplines tell the seeker, “Look, I have already made the road clear for you. You are practising spiritual life and I am giving you the results of your practices. The road is clear. Now you can come out of ignorance-sleep and run the fastest on a road that is empty of danger.” Then something more is required and that is God’s Grace. One may run the fastest, but one may not reach the Goal even if there is no obstacle on the way, because human beings very often get tired. Before they reach the Goal they feel that they are totally exhausted. At that time what is required is God’s Grace. Without God’s Grace one cannot complete the journey. God’s Grace tells the seeker, “Lo, the Goal is won.” But to be sure, God’s Grace starts right from the beginning. When we study the scriptures, God’s Grace has already dawned on us. Had there been no Grace from God, we could have not launched into the spiritual path in the first place. And had there been no Grace from God, we could not have found our spiritual Master. It is out of His infinite Bounty that God brings a seeker to the Master.

Among our family and friends, why is that perhaps only we are aspiring? Who inspired us? It was the divine Grace of the Supreme that inspired us. How is it that your brother is not praying and meditating, but you are crying to realize God? It is His Grace.

The sun is shining. It is up to us to open all the windows and all the doors in order to receive the light. Naturally, if we open up the doors and windows , then the sun will come in. Similarly, the divine Grace is constantly showering down upon us from Above. Let us try always to receive it with our heart’s door wide open.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Happiness2.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (19-21), Sangit sur: Sri Chinmoy dalát Minati együttese adja elő

Isten érdemének tekintsd

Minden alkalommal, amikor teszel vagy elérsz valamit, érezd, hogy a Legfelsőbb Úr feltétel nélküli Kegyelme működik. Talán úgy gondolod: “Ma reggel nagyon korán felkeltem, ezért tudtam jól meditálni.” De vajon miért tudtál felkelni, miközben a barátod még aludt és horkolt? A Legfelsőbb Úr Kegyelme működött benned, és te képes voltál azt befogadni. Ez olyan, mint egy emberi apa és a gyermeke. A gyerek pénz kap, és mindenféle dolgokat vesz rajta. De honnan származik a pénz? A szüleitől kapja. Hasonlóan, honnan kapod te a késztetést cselekedeteidhez? A Legfelsőbb Úrtól. Minden alkalommal, amikor teszel valamit, azt Isten érdemének tekintsd, ne a sajátodnak.

Each time you do something or achieve something, feel that it is the unconditional Grace of the Supreme that is operating.  You may think, “This morning I got up early; that is why I was in a position to have a good meditation.” But how is it that you were able to get up, whereas your friend was still sleeping and snoring?  The Grace of the Supreme acted in you and you were able to receive it. The Supreme has given you the inspiration to meditate and after meditating you go and inspire people. It is like a human father and child. The child takes money and then he goes out and buys things. But where does he get the money from? He gets it from his parents. Similarly, where do you get the inspiration for your actions? From the Supreme. Each moment you do something, if you give all credit to the Supreme instead of to yourself.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy

Kegyelem: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy:Kegyelem (14-15),  Grace O Divine Grace: Sri Chinmoy saját versét mondja

 

Kegyelem

Egy dolog a karma törvénye,

És más dolog az isteni Kegyelem.

Emlékezz,

A Kegyelem semmivé tehet dolgokat,

A Kegyelem megvilágosíthat dolgokat,

A Kegyelem meggyorsíthatja a dolgokat,

A Kegyelem megsokszorozhat dolgokat

Természetesen,

Ha hiszel a Kegyelemben!

The law of karma is one thing

And the divine Grace is another.

Remember,

Grace can nullify,

Grace can illumine,

Grace can expedite,

Grace can multiply

Of course,

If you believe in Grace!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Kegyelem

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9347), All Local NY Sri Chinmoy Students Performance 2013 augusztusában

Kegyelem leereszkedése

Senki nem fejlődhet önerőből, még a fizikai síkon, a vágyak síkján sem. Valaki talán azt gondolja, hogy erős vágya miatt aratott sikert a fizikai síkon. De a földön emberek milliói rendelkeznek ugyanolyan erős vággyal, mégsem sikeresek. Valaki talán sikeres bizonyos területeken, de ha körülnéz, láthatja, hogy sok embernek van ugyanolyan erős vágya, hogy ugyanazon a területen nagy legyen. Akkor ők miért nem sikeresek, ha a másik egyén igen?

Ez azért van, mert még a vágy-világban is aláereszkedik a Kegyelem nem csak néha-néha, hanem elég gyakran. Egy futóversenyen lehet, hogy mind a hat futó egyformán erősen vágyik rá, hogy nyerjen, és talán ugyanannyit edzettek is. De valaki megkapja a Kegyelmet, és ő lesz az első. Az iskolában tanulsz, és másvalaki is tanul, de lehet, hogy ő jobb jegyet kap. Te is tíz órát tanultál, de ő több Kegyelmet kapott Fentről.

Nem létezik siker. Az csupán a Kegyelem leereszkedése. A Kegyelem alászállt, és egy bizonyos ember megkapta. Ha nem törekedett, akkor öntudatlanul kapta meg. Ha képes tudatosan megkapni a Kegyelmet, akkor földi síkon nem kell olyan keményen dolgoznia. Ugyanakkor, ha törekszik, megnő a Kegyelemmel szembeni befogadóképessége.

(Ha nem indul a lejátszó, kattints ide.)

concert-sri-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Kegyelem (53), részlet Sri Chinmoy Martin Van Buren High School-ban  (New York) 1982. március 9-én tartott koncertjéből