Isten meghallgatta az imáját / God granted its prayer

A nyugati világ
A bűntől való megváltásért sírt.
Isten meghallgatta az imáját
Elküldte a Fiát, Krisztust.

A keleti világ
A tudatlanságtól való megszabadulásért sírt.
Isten meghallgatta az imáját.
Elküldte a Fiát, Sri Krishnát.

 

The Western world cried
For salvation from sin.
God granted its prayer.
He sent His Son, Christ.

The Eastern world cried
For liberation from ignorance.
God granted its prayer.
He sent His Son, Sri Krishna.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

43-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye (Jharna Kala)

Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (9554), Jishu Kristo: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

 

Reklámok

Legyen meg a Te Akaratod (3) / Let Thy Will be done

Krisztus a legnagyobb titkot tárta fel, amikor így szólt: ”Legyen meg a Te Akaratod”. Nem lehet ima, ami ennél magasabb. Megpróbálhatod a magad módján elégedetté tenni Istent, és Isten elégedett is lesz bizonyos mértékig. De ha az Ő saját módján tudod Őt elégedetté tenni, akkor Isten úgy gondolhat rád, mint kiválasztott eszközére. Abban a pillanatban, amikor teljesen és feltétel nélkül át tudod magad adni Isten Akaratának, amikor azt tudod mondani: „Legyen meg a Te Akaratod”, Isten így szól: „Most már kész vagy. El tudlak fogadni választott eszközömnek.”

Témával kapcsolatban még  itt  és itt találsz bejegyzést.

The Christ revealad the supreme secret when he said, „Let Thy Will be done.” There cannot be any prayer higher than this. You can try to please God in your own way, and God will be pleased to some extent. But if you can please Him in His own Way, then God can think of you as His chosen instrument.  The moment you make your total, unconditional surrender to God’s Will, when you can say, „Let Thy Will be done,” God will say, „You are ready now. I can accept you as My chosen instrument.”

Napi zene itt.

 

336228_308234765881806_755075969_o
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős. (140), Not my Will, Thy Will be done: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli.

 

Versek Teréz anyához

Fivéreim és nővéreim a világon,

Oly vakok vagyunk, hogy nem látjuk

Isten saját kezű aláírását

Teréz Anya homlokán?

 

Amikor Teréz Anya eljut

A szerencsétlen szenvedőkhöz,

Mit mond?

“Ne aggódj gyermekem, Isten jön.

Valóban, benned látom Jézus Krisztus élő jelenlétét.”

 

Teréz Anya:

Kalkutta szárnyaló madara,

India vitorlázó holdja,

A világ síró ege,

A föld fájdalmas vesztesége,

A Menny táncoló nyeresége,

Krisztus virágzó ígérete,

A Szűzanya gyümölcsöző büszkesége.

 

My systers and brothers of the world,

Are we so blind that we cannot see

God’s own Autograph

On Mother Teresa’s forehead?

 

When Mother Teresa approaches

Ill-fated sufferers,

What does she say?

‘Do not worry, my chlid, God is coming.

Indeed, I see in you the living presence

Of Jesus Christ Himself.’

 

Mother Teresa:

Calcutta’s Soaring Bird

India’s Sailing Moon

The World’s Weeping Sky

Earfth’s Tearing Loss

Heaven’s Dancing Gain

The Christ’s Blossoming Promise

The Mother Mary’s Harvesting Pride.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jun_17_97_mother_teresa_large.jpg
Teréz Anya és Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Teréz Anya az emberiség virág-szíve az isteniség illat-lelke (37), O Dreamers of Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Hogyan segíthetjük a világot?

Kérdés: Hogyan segíthetjük leginkább a világot?

Sri Chinmoy: Az egytől indulunk el a sokhoz. Ha képes vagy egy személyt inspirálni, akkor ez a személy valaki mást fog ösztönözni. Ez a világ fejlődésének útja. Jézus Krisztus csak egy személy volt, de Fénye az emberek millióit és millióit ösztönözte. Amikor egy spirituális Mester ösztönzi tanítványait, a tanítványok sokakat inspirálnak. Így tejed a tudata.

Nem álmodhatunk az emberiség máról holnapra történő átalakulásáról. Az egy lassú, állandó folyamat. A földi síkon sok év kell bárminek a megtételéhez. Jó pár inkarnáció szükséges a spirituális tökéletesség eléréséhez. Végtelen türelemre van szükségünk ahhoz, hogy egy kis átalakulást lássunk az emberi természetben. Nem szabad elveszítenünk a reményt. Nem adhatjuk fel csak azért, mert a barátaink és a  szomszédaink  nem élnek spirituális életet. Tudnunk kell, hogy volt  idő, akár ebben az inkarnációnkban, akár az elmúlt inkarnációkban, amikor mi is olyanok voltunk, mint ők.  Valamikor mi sem voltunk törekvőek, spirituálisak. De Isten Kegyelméből valaki, vagy valami a földön ösztönzött minket, és spirituálissá váltunk. Talán nem vagyunk tudatában, valójában ki is segített minket, de voltak, akik segítették spirituális utazásunkat, belső ébredésünket.

Így ezzel az elgondolással mi is megpróbálhatjuk az embereket ösztönözni. Ha egy ember inspirációt kap tőlünk, az elég. A keresők száma fokozatosan, fokozatosan emelkedik. Jelenleg az istentelen erők irányítják a világot. De eljön a nap, amikor az isteni Fény kormányozza azt. Néhányam tudatában vannak annak a ténynek, hogy a Fény létezik, míg másoknak nincs erről tudomásuk. Akik nem érzik a Fény létezését, természetesen lassan fognak fejlődni. Akik hisznek a Fényben, sokkal gyorsabban haladnak a Cél felé.

 

Question: What can we do to help the world most?

Sri Chinmoy: It is from one that we go to many. If you can inspire one person, then that person will inspire somebody else. This is the way the world evolves. The Christ was only one individual, but his Light has inspired millions and millions of people. When a spiritual Master inspires his disciples, the disciples inspire quite a few more. In this way his consciousness spreads.

We cannot dream of transforming humanity overnight. It is a slow and steady process. On the earth plane it takes many years to get anything done. It takes quite a few incarnations for spiritual perfection. We have to have infinite patience in order to see a little transformation in human nature. We must not lose hope. Just because our friends and neighbours are not following the spiritual life, we cannot give up. We have to know that there was a time, either in this incarnation or in past incarnations, when we were also like them. Once upon a time we were also unaspiring, unspiritual. But by God’s Grace somebody or something on earth inspired us and we became spiritual. We may not be conscious of who actually helped us, but there were people who helped us in our spiritual journey, in our inner awakening.

So, with that idea we shall also try to inspire people. If one person gets inspiration from us, that is enough. Gradually, gradually, the number of seekers will increase. Right now the undivine forces are ruling the world. But a day will come when the divine Light will rule the world. Some people are conscious of the fact that Light exists, while others are not aware of it. Those who do not feel the existence of Light will naturally progress slowly. Those who do believe in Light will advance much faster toward the Goal.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-artwork
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (35-37), O Kanaiya: Sri Chinmoy dalát Ranjit és Unmesh énekli.

“A Mennyek Országa bennetek van”

Kérdés: Lenne kedves bővebben kifejteni ezt az állítást: “A Mennyek Országa bennetek van.”?

Sri Chinmoy:  Először engedje meg, hogy elmondjam, a tudomány nagyban hozzájárult ahhoz az általános vélekedéshez, hogy a Mennyország egy rajtunk kívül álló hely. A tudomány felhasználta a hatalmát, az emberi gondolkodás tudatos és tudattalan síkjain. A Mennyország huszadik századi elképzelése, legalábbis Nyugaton, helytelen irányba vezeti az emberiséget a Mennyről alkotott elképzelésében.

A Mennyek Országa olyasmi, amit megérezhetünk, és nem olyasmi, amit bebizonyíthatunk. A tudomány sok dolgot be tud bizonyítani. A Mennyek Országa azonban a saját belső megvalósításunktól függ. Ha megvalósítottuk önmagunkban a Mennyek Országát, mások ránk néznek majd, és érezni fogják, hogy valami különösen szokatlannal, nem földi, hanem mennyei dologgal rendelkezünk. Teljesen átalakult, rendkívüli lénynek fogna tartani minket, mivel láttuk, éreztük és birtokoltuk a Mennyek Országát.

Szükségtelen mondani, hogy a törekvésünk, a felemelkedő sírásunk az, ami a Mennyek Országához vezet minket. A Mennyország egy Békével és Gyönyörrel teli sík. Ezt akkor érezzük, amikor mélyen önmagunkba merülünk, és túlmegyünk az egocentrikus egyéni tudatunkon. Minél magasabbra megyünk korlátozott tudatunkon túlra, annál gyorsabban hatolunk be a mélyebb, végtelen tudatunkba, annál bensőségesebben fogjuk látni, érezni és birtokolni a bennünk lévő Mennyországot.

Természetesen a Mennyek Országa, a többi síktól eltérően, több, mint egy egyszerű sík. Ez az isteni Tudat síkja. Ez a Megvalósulás állapota. Ez testesíti meg a Szat-Csit-Ánandát. A Szat az isteni Lét, a Csit az isteni Tudat, az Ánanda az isteni Üdvösség. Amikor mélyre magunkba merülünk, mindhármat egyszerre érezzük, és amikor szert teszünka belső látásra, hogy egyszerre foghassuk fel mindhármat, akkor valóban a Mennyek Országában élünk. Máskülönben a Lét egy bizonyos helyen van, a Tudat valahol máshol, és az Üdvösség a másik kettőnek még a közelében sincsen. Amikor ugyanazon a síkon látjuk és érezzük a Lét-Tudat-Üdvösséget, ahol mindegyik beteljesíti a másikat, akkor elmondhatjuk, hogy a Mennyek Országában élüml. Igen, a Mennyek Országa bennünk van. Nemcsak megérezhetjük ezt, hanem a legkisebb kétség nélkül azzá is válhatunk.

 

Would you care to elaborate on the statement, “The Kingdom of Heaven is within you”?

Sri Chinmoy: First let me say that it is science that has greatly contributed to the general feeling that Heaven is a place outside of ourselves. Science has exercised its power on the conscious and subconscious planes of human thinking. The twentieth-century idea of Heaven, in the West at any rate, is leading mankind in the wrong direction in its conception of Heaven.

The Kingdom of Heaven is something that we can feel, and not something that we can demonstrate. Science can demonstrate many things. But the Kingdom of Heaven is a matter of our own inner achievement. If we have realised the Kingdom of Heaven within ourselves, others will look at us and feel that we have something quite unusual, unearthly and supernal. Because we have seen and felt and possessed the Kingdom of Heaven within ourselves, they will regard us as a totally transformed extraordinary being.

Needless to say, it is our aspiration, our mounting inner cry, that leads us to this Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven is a plane full of Peace and Delight. We feel it when we reside deep within ourselves and when we transcend our egocentric individual consciousness. The higher we go beyond our limited consciousness, the quicker we enter into our deepest, infinite consciousness, the more intimately we shall see, feel and possess the Kingdom of Heaven within ourselves.

To be sure, the Kingdom of Heaven is more than just a mere plane, like other planes. It is a plane of divine Consciousness. It is a state of Realisation. It embodies Sat-Chit-Ananda. Sat is divine Existence, Chit is divine Consciousness, Ananda is divine Bliss. When we go deep within we feel these three together, and when we acquire the inner vision to perceive them all at once, we live verily in the Kingdom of Heaven. Otherwise, Existence is at one place, Consciousness is somewhere else and Bliss is nowhere near the other two. When we see and feel Existence-Consciousness-Bliss on the selfsame plane, each complementing and fulfilling the others, we can say that we live in the Kingdom of Heaven. Yes, the Kingdom of Heaven is within us. Not only can we feel it, but without the least possible doubt, we can become it.

(Ha nem indul a lejátszó, kérlek kattints ide.)

heaven (1)
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (141-143), The Kingdom of Heaven: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Avatár

Az avatár Isten közvetlen alászállása: az Isteninek valódi, szilárd része, amely folyamatosan működik a legmagasabb és legalacsonyabb síkon egyaránt.

Amikor egy avatár lent van a földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Sri Rámakrisna azt mondta: Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben Rámakrisna.”. Itt nyugaton, sajnos egyedül Krisztust ismeritek el avatárnak. Vagy elfogadjátok, vagy elutasítjátok. Ha elfogadjátok, számotokra nem létezhet más avatár. De itt hibát követtek el. Krisztus, Buddha, Sri Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Sri Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Sri Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amir Sri Rámakrisnának nevezünk.

 

An Avatar is a direct descendant of God; a real, solid portion of the Divine which constantly operates in the Highest and also in the lowest. 

Also, when there is one Avatar on earth, he embodies the consciousness of all other Avatars that came before him. Sri Ramakrishna said, “He who is Rama, he who is Krishna, in one form is Ramakrishna.” In the West, unfortunately, you recognise only the Christ as an Avatar. Either you accept him or you reject him. If you accept him, then there can be no other for you. But in this you are making a mistake. The Christ, the Buddha, Sri Krishna and others all came from the same room. If you take the Christ as the divine, infinite Consciousness, then you cannot separate Sri Krishna, the Buddha or Sri Ramakrishna from the Christ. The Supreme entered into the form which you call the Christ; He entered into the form which you call Sri Krishna; He entered into the form which you call Sri Ramakrishna.

A dalok elérhetők még ittitt és itt is.

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n
Sri Rámakrisna
letöltés
Sri Aurobindo

Sri Chinmoy bölcsessége (12-13), Jishu Avatar: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Ramakrishna: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Aurobindo: Sri Chinmoy saját dalát énekli

Sri Chinmoy Jézus dalai (1)

Jishu Jishu nam

Japi abiram

Jishu chetanai

Pran dube jai

Jishu sabakar

Pitar dharar

magyarul:

Jézus, Jézus,

Álmatlanul és lélegzetvisszafojtva

Ismétlem az Úr Jézus nevét.

Mélyen belemerülök  univerzális tudatába.

Ő a világ Atyja, mivel Ő mindenkiért van.

A Mountain Silence együttes előadásában:

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

Jézus dalok még itt is.

336228_308234765881806_755075969_o

(A dal kottája elérhető itt.)


Szöveg és zene: Sri Chinmoy

Más tanítók

Kérdés: Ön azt írta: “Sri Krisna meditált és Istenné, az isteni Fénnyé vált. Krisztus meditált és Istenné, az isteni Részvétté vált. Isten szeretné, ha meditálnánk, hogy Istenné, az isteni életté váljunk.” Miért nem sorolja ide Ábrahámot, Mózest és Mohamedet is?

Sri Chinmoy: Valóban, Ábrahám, Mózes és Mohamed szintén Isten képviselői voltak a földön. Isten tudatos szolgálói egy nagy családhoz hasonlatosak, amelynek sok tagja van. Tételezzük fel, hogy van egy tíztagú család, amelyben mindenki kivételes zenei tehetséggel van megáldva. Történetesen Ön ennek a családnak az egyik tagja, és testvéreit saját belső érzése alapján a többiekkel szemben előnyben részesíti. Ön semmi estere sem állítja, hogy csak a kedvezményezettek lennének zenészek a családban, a többiek pedig egyáltalán nem lennének azok. Pusztán csak jobban kedveli egyik vagy másik testvérét mint a többieket. Másvalaki a család más tagjainak tulajdonít nagyobb jelentőséget. egyszerűen arról van szó, hogy én ezt az embert kedvelem és szeretem jobban. Mindnyájunknak megvan a saját belső érzésünk és vonzódásunk.

Viszont az is igaz, hogy még a tehetséges zenészek körében sem rendelkezik mindenki ugyanazzal a kivételes tehetséggel. lehet, hogy mindannyian kiváló előadók, de némelyek kétségtelenül tehetségesebbek, mint mások. Még az Isten-megvalósított Mesterek sem rendelkeznek ugyanolyan képességekkel. Mondjuk, hogy az Isten-megvalósítás fa itt van Ön előtt. Én talán a legnagyobb nehézségek árán jutottam el idáig egy távoli helyről, hogy a fa tövéhez üljek. Más valaki nemcsak hogy eljött ide a fához, hanem értékelendő magasságig fel is mászott rá. A harmadik személy pedig felmászott a legmagasabb ágáig. Elérte a legmagasabbat, de nem jön le, mert fél, hogy elnyeli a fa tövénél ólálkodó tudatlanság-tigris. Azután van egy negyedik ember is, aki nagyon bátor. nemcsak hogy felmászott a legmagasabbra, de szedett jónéhány  gyümölcsöt a legfinomabbak közül és le is hozta azokat az éhes-keresőknek és Isten szeretőknek, akik a legnagyobb szeretettel, örömmel és csodálattal nézték őt.

Nem kell mondanom, hogy ők mind a négyen kétségtelenül isten-megvalósított lelkek. Aki elérte a megvalósítás fa tövét, isten-megvalósított lélek. Aki értékelendő magasságig felmászott, Isten-megvalósított lélek; és az, aki felmászott, azután lejött, hogy megossza másokkal a gyümölcsöket, szintén Isten-megvalósított lélek. De az Isten kinyilvánítás tekintetében nem ugyanolyanok.

Sri-Chinmoy-undated-303


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen 41