Cselekvés és Felszabadulás / Action and Liberation

A spirituális ember megtalálta a munkáját. Munkája az önzetlen szolgálat. Munkája az odaadó cselekvés. Valóban nincs szüksége semmi más áldásra. Cselekvése a földi lét isteni elfogadása. Ehhez készséges testre, erős értelemre, lélekteli szívre és belső fogékonysággal és külső képességgel teli legfelsőbben inspirált életre van szüksége.

A cselekvés belépés az élet csataterére. A cselekvés az élet kimondhatatlan szenvedéseinek és temérdek korlátjának legyőzése. A cselekvés az élet mardosó tökéletlenségének átalakítása ragyogó tökéletességgé. A cselekvés végtelenül mélyebb és magasabb dolog, mint a fizikai lét puszta fenntartása. A cselekvés a legnagyobb titok, amely képessé tesz minket, hogy belépjünk az Örök Életbe.

Az, aki nem fogadta el tudatosan a spirituális életet, a cselekvés talán szükséges rossznak, a keserű kudarc szülőanyjának tekinti. De a spirituális ember számára a cselekvés isteni áldás. A rabság és a tudatlanság fölött aratott páratlan győzelem. Egyszerre Isten lélekteljes Látomása a mennyben, és gyümölcsöző Küldetése a földön.

Isten azt mondja, hogy az isteni cselekvés embere az eszmény hős. Ez az eszményi isteni hős Istent nyilvánítja ki a földön. Számára az Isten-megvalósítás nem elég. Az ő szíve Isten mindent beteljesítő kinyilatkoztatásáért sír.

A nemtörekvő ember meghal, és a szerepe véget ér. A törekvő meghal, és szerepe épp csak elkezdődött. A spirituális mester elhagyja testét, és küldetése elkezd gyümölcsöt teremni.

Az ember vak. Nem tudja, mit tegyen. Ha tenni akar valamit, nem tudja hogyan lásson hozzá, ezért ahelyett, hogy örömet lelne munkájában, azonnal nehézségei támadnak. T.H. Huxley találóan jegyzi meg: „Az ember legnagyobb nehézségei akkor kezdődnek, mikor azt teheti, amit akar.” De ha az ember lelkének parancsaira hallgat, és azt tudja tenni, amit a lélek akar, hogy tegyen, akkor élete arany lehetőségekké válik, és a legnagyobb siker kopogtat szíve ajtaján.

Van egy mondás: a hüvelykujjé a felelősség, a mutatóujjé a kezdeményezés. Hasonlóan, az ember törekvése kezdeményez, de Isten Törődése vállalja a felelősséget.

Valaki azt mondta: „Az idealista lábujjhegyen jár, a materialista sarkon.” Hasonlóan, az isteni harcos-dolgozó az önmegvilágosítás tüzén jár, az istentelen, törekvés nélküli, inspirálatlan dolgozó, aki csupa ego, hiúság és büszkeség, az önpusztítás tüzén jár.

Egyes emberek szerint az emberi élet egy kegyetlen, értelmetlen és reménytelen csúnya szó: munka. Szeretném elmondani, hogy tévednek. Szeretik a munkát. Amit gyűlölnek, az a munkához társított tudat, a munka terhe. Pedig a munka és a kegy jól összeillenek. Kinek a kegyéről is van szó? Isten kegyéről. Igen, Isten kiválasztott gyermeke az, Isten kegyeltje csak az, aki azért dolgozik, hogy Istent megörvendeztesse. Isten megörvendeztetésével pedig megvalósítja és beteljesíti önmagát. És akkor elmondja a világnak, hogy az emberi élet egy istenien jelentőségteljes szép szó: Öröm.

A felszabadulás beszél: „Nem vagyunk a természet rabszolgái.” A felszabadulás tanít. Azt tanítja, hogy minden szívdobbanásunk páratlan alkalmat kínál a felszabadulás elérésére. A felszabadulás énekel bennünk: „Kelj fel, ébredj! Célod az eszményi Cél, a célok Célja,”

A felszabadulás az ember gyakorlati bölcsessége. A felszabadulás nem megalkuvás a világgal. A felszabadulás az embernek a természet kísértésével folytatott versenyének vége. A felszabadulás a Túlvilág egébe emeli a föld-tudatot.

Melyik a nehezebb: felszabadulásért sírni, vagy a felszabadulás elérése után sírni a tudatlanságot szerető és sötétséget ölelő világ megvilágosodásáért és átalakulásáért? Kétségkívül a második.

Szegény felszabadult ember, de furcsa is a sorsa. Állandóan azokra gondol, akik csak alig gondolnak rá. Amikor kiáll a világ elé, a világ egy riadt gyermekként vagy ellenséges gyermekként viselkedik. A felszabadult ember azt mondja a világnak, hogy Isten nemcsak megismerhető hanem több mint megismerhető. Azt is elmondja a világnak, hogy könnyebb megismerni Istent, mint a világot, mert ha az ember meg akarja ismerni a világot, akkor azt Istenen keresztül és Istentől ismerheti meg.

 

Krisna a megtestesült megvilágosodás.
Buddha a megtestesült felszabadulás.
Krisztus a megtestesült üdvözülés.

A világ Krisnának kínálja a sötétségét.
A világ Buddhának kínálja szenvedését.
A világ Krisztusnak kínálja bűnét.

A világ lezuhant tudata a
Legmagasabb Túlvilág felé száll,
Hogy a Megváltó Krisztus megérintse.
A világ megtört tudata a
Legmélyebb Túlvilágba merül,
Hogy a Felszabadító Buddha megához ölelje.
A világ megolvadt tudata a
Legtávolabbi Túlvilág felé menetel,
Hogy a Megvilágosító Krisna megáldja.

 

A spiritual person has found his work. His work is selfless service. His work is dedicated action. Indeed, he has no need of any other blessedness. His action is the divine acceptance of earthly existence. And for this he needs a perfect body, a strong mind, a soulful heart and a supremely inspired life of inner receptivity and outer capacity.

Action is entering into the battlefield of life. Action is conquering life’s untold miseries and teeming limitations. Action is transforming life’s devouring imperfection into glowing perfection. Action is something infinitely deeper and higher than the mere survival of physical existence. Action is the secret supreme, which enables us to enter into the Life Eternal.

He who has not consciously accepted the spiritual life may consider action a necessary evil and the mother of bitter frustration. But to a spiritual person, action is a divine blessing. It is the matchless victory over bondage and ignorance. It is at once God’s soulful Vision in Heaven and God’s fruitful Mission on earth. God says that a man of divine action is the ideal hero. This ideal hero divine manifests God here on earth. To him, God-realisation is not enough. His is the heart that cries for God’s all-fulfilling manifestation.

An unaspiring person dies and his role is over. An aspiring person dies and his role just begins. A spiritual Master leaves his body, and his mission starts bearing fruit.

Man is blind. He does not know what to do. When he wants to do something, he does not know how to go about it; and so, instead of getting joy from work, he immediately enters into difficulty.

  1. H. Huxley pointedly remarks, “A man’s worst difficulties begin when he is able to do as he likes.” But if a man listens to the dictates of his soul and is able to do what his soul wants him to do, then his life will be transformed into golden opportunities and the greatest success will knock at his heart’s door.

There is a saying that, “The thumb takes the responsibility; the index finger, the initiative.” Similarly, man’s aspiration takes the initiative, but it is God’s Concern that takes the responsibility.

And someone has said, “The idealist walks on tiptoe, the materialist on his heels.” Similarly, the divine hero-worker walks on the fire of self-illumination; the worker undivine, unaspiring and uninspired, who is full of ego, vanity and pride, walks on the fire of self-destruction.

According to some people, human life is just a cruel, meaningless and hopeless four-letter word: work. I wish to say they are mistaken. They like work; what they hate is the sense of labour, the burden of labour. Labour and favour perfectly rhyme. After all, whose favour is it? God’s favour. Indeed, he is God’s chosen child, and he alone is God’s favourite, who works to please God. And, in pleasing God, he realises and fulfils himself. Then he tells the world that human life is a divinely meaningful three-letter word: joy.

Liberation. Liberation speaks: “We are not nature’s slaves.” Liberation teaches. It teaches us that our every heartbeat offers us a unique opportunity to achieve liberation. Liberation sings within us: “Arise, awake! Yours is the ideal Goal, the Goal of Goals.”

Liberation is man’s practical wisdom. Liberation is not a compromise with the world. Liberation is the end of man’s competition with nature’s temptation. Liberation elevates the earth-consciousness into the skies of the Beyond.

Which is more difficult: to cry for liberation or, after having been liberated, to cry for the illumination and transformation of the ignorance-loving, darkness- embracing world? Undoubtedly, the latter.

The poor liberated man — strange, indeed, is his fate. He constantly thinks of those who hardly ever think of him. When he stands before the world, the world acts either like a frightened child or a hostile child. A liberated man tells the world that God is not only knowable, but more than knowable. He also tells the world that it is easier to know God than to know the world, because when he wants to know the world he has to know it through God and from God.

Sri Krishna is Illumination Incarnate.
The Buddha is Liberation Incarnate.
The Christ is Salvation Incarnate.

The world is offering its darkness to Sri Krishna.
The world is offering its suffering to the Buddha.
The world is offering its sin to the Christ.

The fallen consciousness of the world
Is flying towards the highest
Beyond to be touched by Christ, the Saviour.
The broken consciousness of the world
Is diving into the deepest
Beyond to be embraced by Lord Buddha, the Liberator.
The molten consciousness of the world
Is marching towards the farthest
Beyond to be blessed by Sri Krishna, the Illuminator.

grace-sri-chinmoy

 


Sri Chinmoy : A belső ígéret (67-70); Dub dibo aj shunyatai: Sri Chinmoy dalát a Hiya Bhasha együttes énekli

 

Reklámok

“Én vagyok az Út, a Cél”/ “I am the Way, the Goal”

Kérdés: Amikor a Krisztus azt mondta: „Én vagyok az Út, a Cél”, akkor nem azt mondta, hogy ő az egyetlen út, jóllehet a keresztény világ így értelmezte. De amikor azt mondta, akkor tisztában volt tudatosan azokkal az Avatárokkal, akik előtte voltak?

Sri Chinmoy: Határozottan tisztában volt velük. De amikor azt mondta: „Én vagyok az Út, a Cél”, akkor igaza volt. Ekkor elválaszthatatlanul eggyé vált Mennyei Atyjával, a Legfelsőbbel. Az Úr Krisna valami hasonlót mondott. Azt mondta: „Nem számít, kit imádsz, nem számít, kit választasz Gurudnak, minden szereteted és átadásod eljut hozzám, mert én vagyok a Legvégső.” Amikor megvalósítod a Legmagasabbat, akkor elválaszthatatlanul eggyé válsz a Legmagasabbal. Ha egyszer a csepp egyesül az óceánnal, nem tudod őket elválasztani. A csepp az óceán – ők egyek.

Utad végén, függetlenül attól, hogy milyen úton haladsz, ezt feltétlenül meg fogod látni. Most emberi lényként látsz engem, ezért azt mondod: „Ó, te velünk vagy a földön. Hogy lehetsz az önmagát örökké meghaladó Túlvilágban is?” De a Legfelsőbb Bennem egyszerre sok helyen lehet. Az Úr Krisna Ardzsunának megmutatta Univerzális Formáját. Amikor a tanítvány meglátja a Mester Univerzális Formáját, akkor valóban tudni fogja, hogy amit a Mester mondott, száz százalékig igaz. Amikor a tanítvány látja a Végtelent, akkor könnyebb lesz számára látni a végest. Ha látod, hogy valakinek sok millió dollárja van a Mennyekben, akkor könnyen elhiszed, hogy van egy dollárja a földön.

 

Question: When the Christ said, “I am the Way, the Goal,” he did not say he was the only way, although that is how the Christian world has interpreted it. But when he said that, was he consciously aware of the Avatars who preceded him?

Sri Chinmoy: Definitely he was aware of them. But when he said, “I am the Way, the Goal,” he was right. At that time he had become inseparably one with his Heavenly Father, the Supreme. Lord Krishna said something similar. He said, “No matter whom you worship, no matter whom you take as your Guru, all your love, devotion and surrender will come to me because I am the Ultimate.” When you realise the Highest, you become inseparably one with the Highest. Once the drop becomes one with the ocean, you cannot separate them. It is the ocean; they are one.

At the end of your road, no matter what road you take, you are bound to see this. Now you are seeing me as a human being, so you say, “Oh, you are with us on earth. How can you also be in the ever-transcending Beyond?” But the Supreme in me can be at many places at once. Lord Krishna showed Arjuna his Universal Form. When the disciple sees the Master’s Universal Form, at that time he will really know that what the Master has been saying is one hundred per cent true. When the disciple sees the Infinite, at that time it will be easier for him to see the finite. If you see that somebody has millions of dollars in Heaven, then it is easy for you to believe that he has one dollar on earth.

sri-chinmoy-art-15-8-1997ab
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy válaszol 5 (30-31); Jishu Avatar: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Buddha, Jézus / Buddha, Jesus Christ

Kérdés: Mi a különbség a Buddha által elért tudat és Krisztus által elért között?

Sri Chinmoy: Ne haragudj, hogy ezt mondom, de az, ha tudnád, hogy Jézus Krisztus mit ért el, vagy mit nem ért el, egyáltalán nem lenne a segítségedre. Ha tudnád, hogy mit ért el Buddha, az éppoly hasztalan lenne. Csak ha megpróbálsz felérni Krisztus tudatáig vagy Buddha tudatáig, az segít neked. Aztán eljön az az idő is, amikor ezen a ponton is túl kell lépned. Úgy kell érezned, hogy Isten vett egy bizonyos lelket, és lehozta a világba egy külső alakkal, amit Krisztusnak nevezett. Egy másik lelket Buddhának hívott. Isten azt akarta, hogy ezek a bizonyos lelkek eljátsszák Krisztus és Buddha szerepét. Tőled azt kívánja, hogy valaki másnak a szerepét játszd.

Isten mindenkiben és mindenkin keresztül egyedi módon akar játszani. Ezek a nagy lelkek mondhatni isteni oroszlánok szerepét játszották. Isten tőled most azt kívánja, hogy apró rovarként cselekedj. Ők igen kielégítően töltötték be a szerepüket azzal, hogy oroszlánként játszottak. A te esetedben, ha Isten azt akarja, hogy rovar légy, igen elégedett lesz, ha jól játszod a rovar szerepét. Nem fogja azt kérdezni: „Miért nem játszottad egy oroszlán szerepét?” Azt kérte tőled, hogy rovart játssz, és nem is vár tőled mást. Minden léleknek a saját szerepét kell játszania. Krisztus, Buddha, Krisna mind sikeresen játszották a szerepüket, mert Isten tudatos eszközei voltak. Belsőleg még most is játsszák szerepüket a földön. Nekünk is el kell játszani a szerepünket. Ha nem játsszuk el, Isten beteljesítetlen és kinyilvánítatlan marad.

Indiában egyes spirituális mesterek azt mondják a tanítványaiknak: „Ne használj olyan fogalmakat, mint a Végtelenség, Halhatatlanság, és Örökkévalóság. Csak arra gondolj, ahol most tartasz.” Én is ezt mondom nektek. Ne foglalkozzatok Krisztus tudatával, vagy Buddha tudatával. Foglalkozz a saját tudatoddal. Törekszel? Ha igen, akkor Isten teljesen elégedett veled. Semmiképpen nem akarlak elcsüggeszteni, de jó pár dolgot kíváncsiságból szeretnél tudni, ezek a dolgok pedig végül majd az utadba állnak. Ha most ismerni akarod a célt, a mit a nagy spirituális mesterek elértek, teljesen el fogsz tévedni.

Mindig sokkal jobb lépésről lépésre haladni. Ha majd magasra, nagyon magasra jutottál, meglátod Buddha tudatát és Krisztus tudatát. De most ha ezekre gondolsz, az csak összezavar.

A maratoni verseny több mint negyvenkét kilométer. Amikor a bíró elsüti a rajtpisztolyt, ha a futó arra gondol, hogy negyvenkét kilométer után éri el majd a célt, teljesen elcsügged. „Negyvenkét kilométert kell futnom!” – gondolja, és máris feladja. Nem, futás közben arra gondol, hogy el kell érnie a célt, inába száll a bátorsága. Azt fogja mondani, hogy ez lehetetlen. Ha az elsős kisdiák, aki az ábécét tanulja, arra gondol, hogy mielőbb meg kell szereznie a diplomáját, akkor egyszerűen megőrül. De ha érzi, hogy most alsós, azután felsős lesz, majd középiskolába megy, és így tovább, akkor végig lelkes marad.

Question: What is the difference between the consciousness that the Buddha attained and that which the Christ attained?

Sri Chinmoy: Forgive me for saying this, but to know what Jesus Christ achieved or did not achieve will not help you in the least. What matters is whether you are trying to grow into the very image of the Christ. Only that will help you. To know what the Christ achieved, what the Buddha achieved, will be of no avail to you. Only if you are trying to grow into the Christ’s consciousness or the Buddha’s consciousness, will that help you. Again, there comes a time when you have to go beyond even that. You have to feel that God took a particular soul and brought it into the world with an outer form. He called one Christ and another one Buddha. God wanted those particular souls to play the role of the Christ and the Buddha. He wants you to play the role of somebody else.

God wants to play in and through everyone in a unique manner. These great souls have played the role of divine lions let us say. Now God wants you to act like a tiny insect. By acting like lions, they have fulfilled their roles most satisfactorily. In your case, if God wants you to be an insect, then if you play the role of an insect most satisfactorily, God will be highly pleased. He will not ask you, “Why didn’t you play the role of a lion?” He asked you to play the role of the insect, and He does not expect you to do otherwise. Each soul has to play his own role. The Christ, the Buddha, Sri Krishna — they have played their roles successfully just because they were God’s conscious instruments. They are still playing their roles inwardly on earth. Now we seekers have to play our roles. If we do not play our roles, then God will remain unfulfilled and unmanifested.

In India some spiritual Teachers tell their disciples: “Don’t use the terms ‘Infinity’ ‘Immortality’ and ‘Eternity.’ Just think of where you are.” I am telling you the same thing. Do not bother yourself with the Christ’s consciousness or the Buddha’s consciousness. Deal with your own consciousness. Are you aspiring? If you are, then God is most pleased with you. In no way am I trying to discourage you or anybody. But out of curiosity you want to know quite a few things, and these things eventually stand in your way. Right now, if you think of the goal that they have reached, you will be totally lost.

In India many people have gone mad by thinking all the time of the Buddha’s realisation, Krishna’s realisation or Ramakrishna’s realisation, instead of starting the real way, by meditating. By thinking constantly of Krishna’s realisation or the Buddha’s realisation, they convinced themselves that they had attained Krishna’s consciousness or the Buddha’s consciousness. When they thought they had attained that consciousness, they became insane. There were many in Bengal who had physical strength, vital strength, mental strength, so they just thought all the time of Vivekananda until they felt that they were another Vivekananda. Then, when they were examined or tested, when they faced the world, they found that they were the most insignificant creatures.

In the spiritual life it is always better to make progress step by step. When you have gone high, very high, then you will be able to see the Buddha’s consciousness and the Christ s consciousness. But right now it is useless for you to think of these things. It will only confuse you.

The marathon race is more than twenty-six miles long. At the moment the starter fires the gun, if the runner thinks that after twenty-six miles he will reach the goal, he will be totally disgusted. “I have to run twenty-six miles!” he will think; then he will just give up. No, while he is running, he has to think that he is covering a quarter mile, a half a mile, a mile, and so on. If he thinks that he has to reach the goal all at once, the moment he starts, he will be disheartened. He will say it is impossible. If a kindergarten student thinks of his Master’s degree while he is learning the alphabet, then it is impossible. If he thinks he has to get his Master’s degree as soon as possible, he will just go crazy. But if he feels that now he is in kindergarten, tomorrow he will be in primary school, then high school and so on, then he will have constant inspiration.

English homepage here.

chinmoy-buddha-1.jpg


Sri Chinmoy: Az Isten-élet csúcsai: Szamadi és sziddhi (125-126); When I go to the Lord Buddha: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai éneklik

Isten meghallgatta az imáját / God granted its prayer

A nyugati világ
A bűntől való megváltásért sírt.
Isten meghallgatta az imáját
Elküldte a Fiát, Krisztust.

A keleti világ
A tudatlanságtól való megszabadulásért sírt.
Isten meghallgatta az imáját.
Elküldte a Fiát, Sri Krishnát.

 

The Western world cried
For salvation from sin.
God granted its prayer.
He sent His Son, Christ.

The Eastern world cried
For liberation from ignorance.
God granted its prayer.
He sent His Son, Sri Krishna.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

43-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye (Jharna Kala)

Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (9554), Jishu Kristo: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

 

Legyen meg a Te Akaratod (3) / Let Thy Will be done

Krisztus a legnagyobb titkot tárta fel, amikor így szólt: ”Legyen meg a Te Akaratod”. Nem lehet ima, ami ennél magasabb. Megpróbálhatod a magad módján elégedetté tenni Istent, és Isten elégedett is lesz bizonyos mértékig. De ha az Ő saját módján tudod Őt elégedetté tenni, akkor Isten úgy gondolhat rád, mint kiválasztott eszközére. Abban a pillanatban, amikor teljesen és feltétel nélkül át tudod magad adni Isten Akaratának, amikor azt tudod mondani: „Legyen meg a Te Akaratod”, Isten így szól: „Most már kész vagy. El tudlak fogadni választott eszközömnek.”

Témával kapcsolatban még  itt  és itt találsz bejegyzést.

The Christ revealad the supreme secret when he said, „Let Thy Will be done.” There cannot be any prayer higher than this. You can try to please God in your own way, and God will be pleased to some extent. But if you can please Him in His own Way, then God can think of you as His chosen instrument.  The moment you make your total, unconditional surrender to God’s Will, when you can say, „Let Thy Will be done,” God will say, „You are ready now. I can accept you as My chosen instrument.”

Napi zene itt.

 

336228_308234765881806_755075969_o
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős. (140), Not my Will, Thy Will be done: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli.

 

Versek Teréz anyához

Fivéreim és nővéreim a világon,

Oly vakok vagyunk, hogy nem látjuk

Isten saját kezű aláírását

Teréz Anya homlokán?

 

Amikor Teréz Anya eljut

A szerencsétlen szenvedőkhöz,

Mit mond?

“Ne aggódj gyermekem, Isten jön.

Valóban, benned látom Jézus Krisztus élő jelenlétét.”

 

Teréz Anya:

Kalkutta szárnyaló madara,

India vitorlázó holdja,

A világ síró ege,

A föld fájdalmas vesztesége,

A Menny táncoló nyeresége,

Krisztus virágzó ígérete,

A Szűzanya gyümölcsöző büszkesége.

 

My systers and brothers of the world,

Are we so blind that we cannot see

God’s own Autograph

On Mother Teresa’s forehead?

 

When Mother Teresa approaches

Ill-fated sufferers,

What does she say?

‘Do not worry, my chlid, God is coming.

Indeed, I see in you the living presence

Of Jesus Christ Himself.’

 

Mother Teresa:

Calcutta’s Soaring Bird

India’s Sailing Moon

The World’s Weeping Sky

Earfth’s Tearing Loss

Heaven’s Dancing Gain

The Christ’s Blossoming Promise

The Mother Mary’s Harvesting Pride.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jun_17_97_mother_teresa_large.jpg
Teréz Anya és Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Teréz Anya az emberiség virág-szíve az isteniség illat-lelke (37), O Dreamers of Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Hogyan segíthetjük a világot?

Kérdés: Hogyan segíthetjük leginkább a világot?

Sri Chinmoy: Az egytől indulunk el a sokhoz. Ha képes vagy egy személyt inspirálni, akkor ez a személy valaki mást fog ösztönözni. Ez a világ fejlődésének útja. Jézus Krisztus csak egy személy volt, de Fénye az emberek millióit és millióit ösztönözte. Amikor egy spirituális Mester ösztönzi tanítványait, a tanítványok sokakat inspirálnak. Így tejed a tudata.

Nem álmodhatunk az emberiség máról holnapra történő átalakulásáról. Az egy lassú, állandó folyamat. A földi síkon sok év kell bárminek a megtételéhez. Jó pár inkarnáció szükséges a spirituális tökéletesség eléréséhez. Végtelen türelemre van szükségünk ahhoz, hogy egy kis átalakulást lássunk az emberi természetben. Nem szabad elveszítenünk a reményt. Nem adhatjuk fel csak azért, mert a barátaink és a  szomszédaink  nem élnek spirituális életet. Tudnunk kell, hogy volt  idő, akár ebben az inkarnációnkban, akár az elmúlt inkarnációkban, amikor mi is olyanok voltunk, mint ők.  Valamikor mi sem voltunk törekvőek, spirituálisak. De Isten Kegyelméből valaki, vagy valami a földön ösztönzött minket, és spirituálissá váltunk. Talán nem vagyunk tudatában, valójában ki is segített minket, de voltak, akik segítették spirituális utazásunkat, belső ébredésünket.

Így ezzel az elgondolással mi is megpróbálhatjuk az embereket ösztönözni. Ha egy ember inspirációt kap tőlünk, az elég. A keresők száma fokozatosan, fokozatosan emelkedik. Jelenleg az istentelen erők irányítják a világot. De eljön a nap, amikor az isteni Fény kormányozza azt. Néhányam tudatában vannak annak a ténynek, hogy a Fény létezik, míg másoknak nincs erről tudomásuk. Akik nem érzik a Fény létezését, természetesen lassan fognak fejlődni. Akik hisznek a Fényben, sokkal gyorsabban haladnak a Cél felé.

 

Question: What can we do to help the world most?

Sri Chinmoy: It is from one that we go to many. If you can inspire one person, then that person will inspire somebody else. This is the way the world evolves. The Christ was only one individual, but his Light has inspired millions and millions of people. When a spiritual Master inspires his disciples, the disciples inspire quite a few more. In this way his consciousness spreads.

We cannot dream of transforming humanity overnight. It is a slow and steady process. On the earth plane it takes many years to get anything done. It takes quite a few incarnations for spiritual perfection. We have to have infinite patience in order to see a little transformation in human nature. We must not lose hope. Just because our friends and neighbours are not following the spiritual life, we cannot give up. We have to know that there was a time, either in this incarnation or in past incarnations, when we were also like them. Once upon a time we were also unaspiring, unspiritual. But by God’s Grace somebody or something on earth inspired us and we became spiritual. We may not be conscious of who actually helped us, but there were people who helped us in our spiritual journey, in our inner awakening.

So, with that idea we shall also try to inspire people. If one person gets inspiration from us, that is enough. Gradually, gradually, the number of seekers will increase. Right now the undivine forces are ruling the world. But a day will come when the divine Light will rule the world. Some people are conscious of the fact that Light exists, while others are not aware of it. Those who do not feel the existence of Light will naturally progress slowly. Those who do believe in Light will advance much faster toward the Goal.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-artwork
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (35-37), O Kanaiya: Sri Chinmoy dalát Ranjit és Unmesh énekli.

“A Mennyek Országa bennetek van”

Kérdés: Lenne kedves bővebben kifejteni ezt az állítást: “A Mennyek Országa bennetek van.”?

Sri Chinmoy:  Először engedje meg, hogy elmondjam, a tudomány nagyban hozzájárult ahhoz az általános vélekedéshez, hogy a Mennyország egy rajtunk kívül álló hely. A tudomány felhasználta a hatalmát, az emberi gondolkodás tudatos és tudattalan síkjain. A Mennyország huszadik századi elképzelése, legalábbis Nyugaton, helytelen irányba vezeti az emberiséget a Mennyről alkotott elképzelésében.

A Mennyek Országa olyasmi, amit megérezhetünk, és nem olyasmi, amit bebizonyíthatunk. A tudomány sok dolgot be tud bizonyítani. A Mennyek Országa azonban a saját belső megvalósításunktól függ. Ha megvalósítottuk önmagunkban a Mennyek Országát, mások ránk néznek majd, és érezni fogják, hogy valami különösen szokatlannal, nem földi, hanem mennyei dologgal rendelkezünk. Teljesen átalakult, rendkívüli lénynek fogna tartani minket, mivel láttuk, éreztük és birtokoltuk a Mennyek Országát.

Szükségtelen mondani, hogy a törekvésünk, a felemelkedő sírásunk az, ami a Mennyek Országához vezet minket. A Mennyország egy Békével és Gyönyörrel teli sík. Ezt akkor érezzük, amikor mélyen önmagunkba merülünk, és túlmegyünk az egocentrikus egyéni tudatunkon. Minél magasabbra megyünk korlátozott tudatunkon túlra, annál gyorsabban hatolunk be a mélyebb, végtelen tudatunkba, annál bensőségesebben fogjuk látni, érezni és birtokolni a bennünk lévő Mennyországot.

Természetesen a Mennyek Országa, a többi síktól eltérően, több, mint egy egyszerű sík. Ez az isteni Tudat síkja. Ez a Megvalósulás állapota. Ez testesíti meg a Szat-Csit-Ánandát. A Szat az isteni Lét, a Csit az isteni Tudat, az Ánanda az isteni Üdvösség. Amikor mélyre magunkba merülünk, mindhármat egyszerre érezzük, és amikor szert teszünka belső látásra, hogy egyszerre foghassuk fel mindhármat, akkor valóban a Mennyek Országában élünk. Máskülönben a Lét egy bizonyos helyen van, a Tudat valahol máshol, és az Üdvösség a másik kettőnek még a közelében sincsen. Amikor ugyanazon a síkon látjuk és érezzük a Lét-Tudat-Üdvösséget, ahol mindegyik beteljesíti a másikat, akkor elmondhatjuk, hogy a Mennyek Országában élüml. Igen, a Mennyek Országa bennünk van. Nemcsak megérezhetjük ezt, hanem a legkisebb kétség nélkül azzá is válhatunk.

 

Would you care to elaborate on the statement, “The Kingdom of Heaven is within you”?

Sri Chinmoy: First let me say that it is science that has greatly contributed to the general feeling that Heaven is a place outside of ourselves. Science has exercised its power on the conscious and subconscious planes of human thinking. The twentieth-century idea of Heaven, in the West at any rate, is leading mankind in the wrong direction in its conception of Heaven.

The Kingdom of Heaven is something that we can feel, and not something that we can demonstrate. Science can demonstrate many things. But the Kingdom of Heaven is a matter of our own inner achievement. If we have realised the Kingdom of Heaven within ourselves, others will look at us and feel that we have something quite unusual, unearthly and supernal. Because we have seen and felt and possessed the Kingdom of Heaven within ourselves, they will regard us as a totally transformed extraordinary being.

Needless to say, it is our aspiration, our mounting inner cry, that leads us to this Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven is a plane full of Peace and Delight. We feel it when we reside deep within ourselves and when we transcend our egocentric individual consciousness. The higher we go beyond our limited consciousness, the quicker we enter into our deepest, infinite consciousness, the more intimately we shall see, feel and possess the Kingdom of Heaven within ourselves.

To be sure, the Kingdom of Heaven is more than just a mere plane, like other planes. It is a plane of divine Consciousness. It is a state of Realisation. It embodies Sat-Chit-Ananda. Sat is divine Existence, Chit is divine Consciousness, Ananda is divine Bliss. When we go deep within we feel these three together, and when we acquire the inner vision to perceive them all at once, we live verily in the Kingdom of Heaven. Otherwise, Existence is at one place, Consciousness is somewhere else and Bliss is nowhere near the other two. When we see and feel Existence-Consciousness-Bliss on the selfsame plane, each complementing and fulfilling the others, we can say that we live in the Kingdom of Heaven. Yes, the Kingdom of Heaven is within us. Not only can we feel it, but without the least possible doubt, we can become it.

(Ha nem indul a lejátszó, kérlek kattints ide.)

heaven (1)
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (141-143), The Kingdom of Heaven: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Avatár

Az avatár Isten közvetlen alászállása: az Isteninek valódi, szilárd része, amely folyamatosan működik a legmagasabb és legalacsonyabb síkon egyaránt.

Amikor egy avatár lent van a földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Sri Rámakrisna azt mondta: Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben Rámakrisna.”. Itt nyugaton, sajnos egyedül Krisztust ismeritek el avatárnak. Vagy elfogadjátok, vagy elutasítjátok. Ha elfogadjátok, számotokra nem létezhet más avatár. De itt hibát követtek el. Krisztus, Buddha, Sri Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Sri Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Sri Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amir Sri Rámakrisnának nevezünk.

 

An Avatar is a direct descendant of God; a real, solid portion of the Divine which constantly operates in the Highest and also in the lowest. 

Also, when there is one Avatar on earth, he embodies the consciousness of all other Avatars that came before him. Sri Ramakrishna said, “He who is Rama, he who is Krishna, in one form is Ramakrishna.” In the West, unfortunately, you recognise only the Christ as an Avatar. Either you accept him or you reject him. If you accept him, then there can be no other for you. But in this you are making a mistake. The Christ, the Buddha, Sri Krishna and others all came from the same room. If you take the Christ as the divine, infinite Consciousness, then you cannot separate Sri Krishna, the Buddha or Sri Ramakrishna from the Christ. The Supreme entered into the form which you call the Christ; He entered into the form which you call Sri Krishna; He entered into the form which you call Sri Ramakrishna.

A dalok elérhetők még ittitt és itt is.

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n
Sri Rámakrisna
letöltés
Sri Aurobindo

Sri Chinmoy bölcsessége (12-13), Jishu Avatar: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Ramakrishna: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Aurobindo: Sri Chinmoy saját dalát énekli

Sri Chinmoy Jézus dalai (1)

Jishu Jishu nam

Japi abiram

Jishu chetanai

Pran dube jai

Jishu sabakar

Pitar dharar

magyarul:

Jézus, Jézus,

Álmatlanul és lélegzetvisszafojtva

Ismétlem az Úr Jézus nevét.

Mélyen belemerülök  univerzális tudatába.

Ő a világ Atyja, mivel Ő mindenkiért van.

A Mountain Silence együttes előadásában:

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

Jézus dalok még itt is.

336228_308234765881806_755075969_o

(A dal kottája elérhető itt.)


Szöveg és zene: Sri Chinmoy