Előre vagy visszafele halad? / Is the world going forward or backwards?

Kérdés: Spirituálisan a világ előrefele vagy visszafele halad?

Sri Chinmoy: Húsz évvel ezelőtt a világ nem volt felkészülve bizonyos dolgokra, most azonban a világ fel van rájuk készülve. Nézd meg, a modern tudomány az elmúlt ötven évben hogyan tette jobbá a külső feltételeket! A spirituális világban ugyanez a fejlődés ment végbe. Száz vagy kétszáz évvel ezelőtt a spirituális keresőnek nehéz volt elérni azokat a tapasztalatokat, amelyeket ti megtapasztaltok. Azokat a fajta tapasztalatokat, amelyek megszerzése a Védikus Látnokok korában évekbe telt – azokat a tapasztalatokat, amelyekért ők erőfeszítést tettek és könyörögtek és keserű könnyeket hullattak -, a huszadik században az emberek talán néhány nap vagy néhány hónap alatt megkapják. A múltban olyan sokáig tartott, hogy egy kis fejlődést elérjenek, vagy hogy egy szemernyi békére szert tegyenek. Most azonban, ahogy Sri Aurobindo leírta, olyan spirituális egyének jönnek, akik végtelenül hatalmasabbak, mint a Védikus Látnokok. A világ tehát fejlődik és fejlődik. Viszont a múlt bizonyos nagy Mesterei, mint Krisna és mások, nem csupán elérték a Legmagasabbat, hanem a Legmagasabbá váltak.

A modern idők keresőinek általában sok olyan kedvező lehetőségük van, ami a régi idők keresőinek nem volt meg. Most, ha ösztönzést akarsz kapni attól, hogy több száz emberrel imádkozol és meditálsz, akkor beülsz az autódba, és elmész a templomba. A Védikus Keresők idejében hol tudtak ők több ezer olyan meditáló és imádkozó embert találni, mint amilyeneket mi találunk a béke koncertjeinken? Ha sok ember együtt a legőszintébben törekszik, akkor ott gyakran nagyobb az intenzitás, mintha egy ember egyedül teszi meg azt. A tudatlanság elleni kötélhúzásban, ha az egyik oldalon tíz vagy tizenkét ember van, akkor nagyobb erő lesz. Bizonyos keresők lehet, hogy gyengék, de még az ő kis erejük is segít, hogy neked jobb meditációd legyen. Ugyanakkor ha valaki gyenge, és te az idődet azzal vesztegeted, hogy negatív módon gondolsz rá, akkor ha elérkezik az idő, hogy keményen húzzál, és minden erődet használd, nem fogod tudni megtenni.

Tehát vannak előnyök és hátrányok manapság; de összességében, ma sokkal könnyebb, mint a múltban. Ugyanakkor a múlt keresőinek nagyobb intenzitásuk és nagyobb törekvésük volt. Ma több a figyelemelvonás; csodás barátaink vannak, mint a televízió, és más dolgok! Ma több külső könnyebbségünk van, de semmi spirituális hasznot nem nyújtanak.

Question: Spiritually, is the world going forward or backwards?

Sri Chinmoy: Twenty years ago the world was not ready for some things, but now the world is ready for them. Look at the way modern science has improved outer facilities over the past fifty years! The same kind of progress has been made in the spiritual world. One hundred or two hundred years ago, it was so difficult for spiritual seekers to get the experiences that you people get. The kind of experiences it took people years to get during the time of the Vedic Seers — experiences they tried for and cried for and shed bitter tears for — in the twentieth century people get in perhaps a few days or a few months. In the past it took so long to make a little progress or to get an iota of peace. But now, as Sri Aurobindo wrote, spiritual figures are coming who are infinitely more powerful than the Vedic Seers. So the world is progressing, progressing. Then again, some Masters of the past like Krishna and others not only reached the Highest but became the Highest.

In general, modern-day seekers have many opportunities that seekers of the past did not have. Now if you want to get inspiration by praying and meditating with hundreds of people, you get in your car and drive to church. In the days of the Vedic Seers, where could they find thousands of people meditating and praying, such as we find at our peace concerts? If many people are aspiring together most sincerely, there is often more intensity than if one person is doing it alone. In the tug-of-war against ignorance, if on one side there are ten or twelve people, there will be more strength. Some of the seekers may be weak, but even their little strength helps you have a better meditation. Again, if somebody is weak and you waste your time thinking of him or her in a negative way, when the time comes for you to pull hard and use all your strength, you cannot.

So there are advantages and disadvantages today; but on the whole, it is much easier today than in the past. Again, the seekers of the past had more intensity and more aspiration. Today there are more distractions; we have wonderful friends like television and other things! Now we have more outer facilities, but they offer no spiritual benefit.

serve-humanity-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Sri Chinmoy válaszol 7. (54-56); The Life River: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Reklámok

Ne hasonlítgassatok!

Kérdés: Különböző spirituális Mesterektől olvasok, akikről azt mondtad, hogy megvalósították Istent.

Sri Chinmoy: Jó dolog spirituális Mesterekről, vagy spirituális Mesterektől olvasni, ha az növeli saját Mestered iránti odaadásodat. Gyerekkoromban és serdülő éveimben amikor Sri Ramakrishna mondásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról olvastam, az óriás mértékben megnövelte a szeretetemet Mesterem, Sri Aurobindo iránt. Amikor Sri Ramakrishna tanítványainak az írásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról szóló könyveket, amelyekben Káli Anya iránti szeretetét mutatják, az olyan nagy mértékben növelte a Sri Aurobindo és az Isteni Anya iránti odaadásomat.

Amikor spirituális könyveket olvastok más Mesterektől, vagy más Mesterekről, tudnotok kell, hogy olvasásotok fő célja az, hogy segítse odaadásotokat növelni saját utatok, a saját Mesteretek iránt. De ha belementek az összehasonlítgatásokba, és mondjátok: “Óh nem, az én Mesterem jobb és az ő Mestere rosszabb”, vagy “Ez a Mester valami jobbat mond, mint amit az én Mesterem”, vagy “Ez a Mester semmi, -az én Mesterem jobb, az én Mesterem magasabb”, akkor kezdődnek a problémák. Sokan összezavarodnak, amikor az összehasonlítgatások világába lépnek. Ne hasonlítgassatok, ne hasonlítgassatok!

Question: I have been reading about different spiritual Masters who you have said have realised Good.

Sri Chinmoy: It is good to read writings about spiritual Masters, or by spiritual masters, if it increases your devotion to your own Master. In my childhood and in my adolescent years, when I used to read Sri Ramakrishna’s sayings, or read about Sri Ramakrishna it immensely increased my love for my Master, Sri Aurobindo. When I used to read the writingsof Sri Ramakrishna’s diciples or book about Sri Ramakrishna showing his love for Mother Kali, that helped me so much to increase my devotion for Sri Aurobindo and Divine Mother. 

When you are reading spiritual books writen by other Masters or about other Masters, you have to know that the main purpose of your reading is to help your increase your devotion to your path, to your Master. But if you enter into comparison and say, “Oh no, my Master is better and his Master is worse, ” or “His path is better, mine is worse,” or, “This Master is saying something better than my Master,” or, “This Master is nothing-my Master is better, my Master is higher,” then problems start. Many people get confused when they enter into world of comparison. No comparison, no comparison!  

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner
Sri Chinmoy díjat vesz át az Isteni Anyától az asramban

Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem. (83-85), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Sri Aurobindo a hitről

A hit egy szükséges eszköz, hogy elérjük a megvalósítást, mert tudatlanok vagyunk, és még nem ismerjük azt, amit keresünk, hogy megvalósítsuk; a hit valójában tudás, amely a saját megnyilvánulását megelőzőleg megsejteti a tudatlansággal önmagát, a hit a felkelő Nap első átszűrődő sugara.

Faith is a necessary means for arriving at realisation, because we are ignorant and do not yet know that which we are seeking to realise; faith is indeed knowledge giving the ignorance an intimation of itself previous to its own manifestation, it is the gleam sent before by the yet unrisen Sun.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

sri-aurobindo.gif
Sri Aurobindo

 

 


Sri Aurobindo: Levelek a Jógáról I/1 A Szupramentális evolúció (38), Sri Aurobindo – Dyulok Pijush: Sri Chinmoy dalát az Infinity’s Sky együttes adja elő

 

Eljön az idő

Eljön az idő,

Amikor elméd felszabadul

A tudatlanság béklyójából.

És akkor rájössz,

Hogy Isten

Egy óriási Részvét-Szív.

 

Sri Aurobindo 462. aforizmája:

Tudatlanságunkban olyanok vagyunk, akár a gyerekek, akik büszkék, hogy sikerül felegyenesedve és segítség nélkül járniuk, és túl lelkesek, hogy tudatában legyenek az anyjuk megtámasztó érintésének a vállaikon. Amikor felébredünk, hátratekintünk és látjuk, hogy Isten állandóan vezetett és támogatott minket.

 

There shall come a time

When your mind will be freed

From ignorance-fetters.

And then you will realise

That God is

A colossal Compassion-Heart. 

Sri Aurobindo 462. aphorism:

In our ignorance we are like children proud of our success in walking erect and unaided and too eager to be aware of the mother’s steadying touch on the shoulder.
When we wake, we look back and see that God was leading and upholding us always.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

13938518_921373431319258_3948927545160621300_n
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (6398), Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere

A Jóga nem az emberi elme egy modern találmánya, hanem a mi ősi és történelem előtti tulajdonunk. A Véda a mi legrégebbi, még használatos emberi dokumentumunk, és egy nézőpontból a Véda a Jógával kapcsolatos gyakorlati utalásoknak egy kiemelkedő gyűjteménye. Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere; az összes filozófia, költészet és a géniuszok művei tudatosan vagy nem tudatosan a Jógát eszközként felhasználják. Mi úgy hisszük, hogy Isten a világot a Jóga által teremtette, és a Jóga által fogja ismét Önmagába visszavonni. Jogah prabhavapjajau – Jóga a dolgok születése és elmúlása. Amikor Srí Krisna felfedi Ardzsunának a Teremtésének a nagyszerűségét, és a módszert, ahogyan azt a logikai ellentétek egybehangolásával a Lényéből teremtette, akkor azt mondja: „Paszja mé jogam aisvaram” – “Lásd meg az én isteni Jógámat”. Mi általában egy korlátozottabb jelentést tulajdonítunk a szónak; amikor használjuk vagy halljuk, akkor Patandzsáli rendszerének részleteire, a ritmikus légzésre, a jellegzetes ülésmódra, az elme koncentrációjára, az adeptus révületére gondolunk. Ezek azonban csak speciális rendszereknek a részletei. A rendszerek nem jelentik magát a dolgot, semmivel sem jobban, mint ahogyan egy öntözőcsatorna sem jelenti a Gangesz folyót. A Jógát végezhetjük anélkül, hogy a legkevésbé is gondolnánk a légzésre, bármely pózban vagy semmilyen pózban, a koncentráció bármilyen megkövetelése nélkül, teljes éber állapotban, gyaloglás, munka, evés, ivás, másokkal való beszélgetés közben, bármilyen elfoglaltságban, alváskor, álmodás során, tudattalanság, fél-tudatosság, kettős-tudatosság állapotában. A Jóga nem csodaszer vagy rendszer vagy rögzített gyakorlat, hanem magának az Univerzumnak a természetén alapuló folyamatnak egy örökkévaló valósága.

A Jóga lényegében azon a tényen nyugszik, hogy ebben a világban mi mindenütt egyek vagyunk, s mégis elválasztottak; lényünkben egyek vagyunk, s mégis elválasztottak, mindenféle embertársunkkal egyek vagyunk, s tőlük mégis elválasztottak, ezzel a végtelen létezéssel – amelyet Istennek, Természetnek vagy Brahmannak hívunk – egyek vagyunk, s tőle mégis elválasztottak. A Jóga általánosságban egy testben a léleknek az a képessége, hogy valóságos kapcsolatba lépjen más lelkekkel, önmaga részeivel, amelyek az ébrenléti tudat mögött vannak, a Természet erőivel és a Természet dolgaival, a Legfelsőbb Intelligenciával, Hatalommal és Boldogsággal, amelyek irányítják a világot, vagy magának ennek az egyesülésnek az érdekében, vagy pedig megnyilvánult lényünk, tudásunk, adottságunk, erőnk és gyönyörünk növelése vagy átalakítása céljából. Bármely rendszert, amely a belső lényünket és külső vázunkat ezen célkitűzések érdekében szervezi meg a Jóga egy rendszerének nevezhetjük.

– Sri Aurobindo

letöltés

Sri Aurobindo aforizmák

42. Azt mondják az Evangéliumok hamisítványok, hogy Krisna költők teremtménye. Adjunk akkor hálát Istennek ezekért a hamisítványokért és hajoljunk meg azon teremtők előtt.

99. A Szentírás szava tévedhetetlen; de mivel a szív és az érvelés magyarázatot akaszt a Szentírásra, ezért a hiba teret nyer.

sri-aurobindo