A következő élet több lehetőséget hordoz / Future birth will hold more opportunities

Kérdés: Ha valaki spirituális, a következő élete különbözni fog egy hétköznapi ember következő életétől?

Sri Chinmoy: Természetesen. Ha egy lélek spirituálisan nagyon fejlett, akkor nem fogad el hétköznapi életet, mert azon már keresztüljutott. Minden egyes inkarnáció egy lépcső végső Isten-megvalósításunk felé. Ha valaki utolsó inkarnációjában tudatosan törekedett, elkövetkező születése még több lehetőséget hordoz majd  spirituális fejlődéséhez. Ha egy kereső előző életében valóban spirituális életbe kezdett, és ha előző életében igazán őszinte volt spirituális gyakorlatában, akkor természetesen ebben az életében nagyon fiatal korban kezd el törekedni. Spirituális családba fog születni, ahol már születésénél fogva arra biztatják, hogy spirituális életet éljen, és már tíz, tizenkét, tizennégy vagy tizenhat éves korában elkezd törekedni. Az is előfordulhat azonban, hogy rosszak a körülményei. Ilyenkor, még ha előző életében spirituális életbe kezdett is, ebben az életében lassan fog haladni, mert nem kap segítséget szüleitől vagy a környezetétől. De ez nem kockázat, ez egy utazás. A fejlődés során a lélek több ezer belső mérföldet tesz meg, miközben különféle tapasztalatokat szerez, és ezek a tapasztalatok adják meg végül a léleknek a legteljesebb megvalósulást.

De ha az adott személy nagyon nagy törekvő volt, aki már a megvalósulás küszöbén állt, akkor szinte biztos, hogy spirituálisan magasan fejlett családba fog érkezni, és már a legelejétől spirituális életbe kezdhet. A legtöbb spirituális mester spirituálisan nagyon magasan fejlett családba jön. Isten leküldhet egy spirituális mestert nemtörekvő családba is, mert Őt semmilyen terv nem köti, de a legtöbb esetben a spirituális mesterek spirituális családba jönnek.

 

Question: If one is a spiritual person, will his next incarnation be different from that of an ordinary person?

Sri Chinmoy: Certainly. If a soul is very spiritually advanced, it will not take an ordinary life, because it will have already gone through the ordinary life. Each incarnation is a steppingstone towards our ultimate God-realisation. When one has consciously aspired in his last incarnation, his future birth will hold more opportunities for his spiritual progress. Now if a seeker actually started his spiritual life in his past incarnation, if he was really sincere in his spiritual practices in his previous life, then naturally in this life he will start aspiring at a very young age. He will be born into a spiritual family where he will be encouraged to lead the spiritual life from his very birth, and he will start aspiring when he is ten or twelve or fourteen or sixteen. It may happen, however, that his circumstances are bad. Then even if he had started his spiritual life in his past incarnation, in this incarnation he will go slowly because he will not get help from his parents or from his environment. But it is not a risk; it is a journey. In the process of evolution the soul covers thousands of inner miles gaining different experiences, and it is these experiences that eventually give the soul its fullest realisation.

But if the person was a very great aspirant who was about to realise God, then he will almost definitely come into a very highly developed spiritual family and, from the very beginning, will be able to enter into the true spiritual life. Most of the real spiritual Masters enter into very highly developed spiritual families. God may send a spiritual Master into an unaspiring family, since He is not bound by any plan, but in most cases spiritual Masters come into spiritual families.

universal-love-sri-chinmoy-1024x744
Sri Chinmoy: Universal love

 

 


Sri Chinmoy bölcsessége (301-302),  Sri Chinmoy orgonán improvizál az 1987-es oslói koncerten

Reklámok

Erősebb szívet / Stronger heart

Bölcsesség-fényem
Azt mondja nekem,
Erősebb szívet kérjek inkább,
Mintsem könnyebb terheket.

Mine is the wisdom-light
That tells me to ask
Not for a lighter burden,
But for a stronger heart.

English homepage.

7-8-2005-sri-chinmoy2.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (900), Music of the Aspiration-Heart: Sri Chinmoy játszik fuvolán

Boldogság / Happiness

Amikor a szív boldog,
Magába öleli az egész világot.
Amikor az elme boldog,
Teljesen sajátjaként elfogadja az egész világot.
Amikor az életerő boldog,
Teljes létét felkínálja a világnak.
Amikor a test boldog, úgy szolgálja a világot,
Ahogy a világnak szüksége van rá.

When the heart is happy
It embraces the whole world.

When the mind is happy
It accepts the world as its very own.

When the vital is happy
It offers its very existence to the world.

And when the body is happy
It serves the world the way the world wants to be served.

Mai zene itt.

 

13165967_871997922923476_8024125528642610786_n.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Boldogság (16),  Chitta Ranjan Gose: Sri Chinmoy dalát a Sri Chinmoy Bhajan Singers együttes énekli

Spirituális élet – anyagi élet / Spiritual life – material life

Kérdés: Mi történik akkor, ha valaki a spirituális életbe akar kezdeni, de alkalmazkodnia kell az anyagi élethez?

Sri Chinmoy: A jógának és az életnek összhangban kell lennie. Mélyen magunkba kell merülnünk, hogy felfedezzük a spirituális életet, de anélkül, hogy az anyagi életet megtagadnánk. Belülről kell kívülre jönnünk. Úgy nem tudunk bemenni, ha ragaszkodunk a külső élet értékeihez. Szükségünk van a belső életre, és a belső életben található a végtelen öröm, béke és üdvösség. A belső életből hozzuk felszínre belső, isteni tulajdonságainkat. Azután az anyagi életet is könnyen hozzáigazítjuk. Az anyagi életnek csak akkor van igazi jelentősége, ha a belső életre támaszkodik. Jelenleg valójában az történik, hogy megpróbáljuk az anyagi életet elválasztani a spirituális élettől. Valójában nincs ilyen elkülönülés, de az emberek sajnos azt gondolják, hogy vagy elfogadjuk az anyagi életet, és annak élvezetében tobzódunk, vagy teljesen aszkétikusan kell élnünk, hogy nem létezhet kiegyezés. De ez nem igaz. Az anyagi életet el kell fogadnunk, de nem a teljes engedékenység jegyében. Az anyagi életet az isteni, belső tulajdonságok kinyilvánításáért kell elfogadni. Az anyagi életen keresztül kell majd beteljesítenünk belső életünk üzenetét. Nos, miként tehetjük ezt meg?

Az embernek a mindennapi életében arra kell törekednie, hogy ötvözze az anyagi életet a spirituális élettel. Ezt úgy teheti meg, hogy valami magasabb vagy mélyebb dolgot idéz az emlékezetébe. Mi az a magasabb vagy mélyebb dolog? Isten, az Isteniség. Isten csak akkor fog a spirituális életből átáramlani az anyagi életbe, ha minden másnál előbb jut eszünkbe. Istent kell az első helyre tennünk az életünkben, anélkül, hogy az anyagi életet vagy külső világot megtagadnánk. Ha Istent tesszük az első helyre, akkor Isten a mi nevünkben belép a külső világba, az anyagi világba. De ha az anyagi világot tesszük az első helyre, akkor nem tudunk eljutni Istenhez, mert rossz a módszer. Istentől kell az anyagi világba lépnünk. isten ott rejlik a belső életben, és a belső életből kihozhatjuk Őt, és ki is kell Őt hoznunk a külső életbe. Így lakalmazkodhatunk az anyagi élethez, és eggyé tehetjük azt a spirituális élettel.

 

Question: What happens if a person wants to enter the spiritual life but has to adjust himself to the material life?

Sri Chinmoy: As I said before, Yoga and life must go together. We have to go deep within to discover the spiritual life, but without negating the material life. From inside we have to come outside; we cannot go inside while holding on to the values of the outer life. We need the inner life and in the inner life is to be found infinite Joy, Peace and Bliss. From the inner life, we bring to the fore our inner, divine qualities. The material life can then be easily adjusted. The material life, in fact, has its true significance only when it is supported by the inner life. Now at present what is actually happening is that we are trying to separate the material life from the spiritual life. Actually there is no such division, but unfortunately people think that either one has to accept the material life and wallow in its pleasures or else one has to be a complete ascetic; that there can be no compromise. This is not true. Life has to be accepted — the material life — but not in a sense of total indulgence. The material life is to be accepted for the manifestation of our divine, inner qualities. Through the material life, we shall have to fulfil the message of our inner life. Now how can we do this?

One should try to aspire in one’s day-to-day life to combine both the material and the spiritual life. One can do this through the remembrance of something higher or deeper. What is that higher and deeper thing? It is God, the Divine. If God comes to one’s mind before anything else, then only will God flow through, from the spiritual life into the material life. God has to be placed first in one’s life, without negating the material life or the outer world. If we place God first, then God enters, on our behalf, into the outer world, into the material world. But if we place the material world first, then we cannot reach God because the process is wrong. It is from God that we have to enter into the material life. God looms large in the inner life and from the inner life we can and must bring Him into the outer life. This is how we can adjust ourselves to the material life and make it one with the spiritual life.

 

12342685_1091700440870949_1466180177343024339_n.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy bölcsessége (369-370), Agi Nahi Bale: Sri Chinmoy énekel 1976. augsuztus 27-én.

Betegek életben tartása / Keep people alive as long as possible

Kérdés: Mindig az a leghelyesebb, ha az orvosok addig tartják életben az embert, amíg csak lehetséges, vagy ez esetenként változó?

Sri Chinmoy: Ha valaki spirituális, akkor az orvosoknak és a hozzátartozóknak meg kell próbálniuk a földön tartani őt, ameddig csak lehet, mert a spirituális emberek mindig küzdenek a halál ellen. Ha valaki az életében csak eggyel többször ki tudja mondani Isten nevét, azzal elér valamit a lélek világában. Ez az eredmény hozzáadódik élete többi eredményéhez, és a következő inkarnációjában egy kicsit jobb élete lesz.

Indiában vannak emberek, akik kétszáz évnél is tovább élnek, de még arra sincs idejük, hogy félévente vagy évente egyszer imádkozzanak. Spirituális szempontból tekintve ezek az emberek olyanok, mint egy kemény kődarab. Számukra minden további év csak újabb idővesztegetés. De ha valaki csak egy órával tovább tud maradni a földön, természetesen a számára jobb a földön maradni. Ha valaki öntudatlanul gondol is Istenre, akkor is jobb számára a földön maradni, ameddig csak lehet.

 

Question: Is it always best for doctors to keep people alive as long as possible, or does it depend on the individual case?

Sri Chinmoy: If a person is spiritual, the doctors and relatives should always try to keep him on earth as long as possible, because spiritual people are always fighting against death. But it may happen that somebody who is absolutely useless is going to die in two hours. Even if you keep him on earth for twenty-four hours more, he is not going to utter God’s name even once. But if somebody has the capacity to utter God’s name soulfully just once more during his life, then he will achieve something in the soul’s world. That achievement will be added to the other achievements of this life and in his next incarnation his life will be a little bit better.

In India some people live for over two hundred years, but they do not have time to pray to God even once in six months or a year. From a spiritual point of view, these people are like a solid piece of stone. For them each additional year is just another waste of time. But if one can stay on earth even one hour more and invoke the presence of the Supreme during that hour, then naturally it is better for that person to stay on earth. Even unconsciously if someone is thinking of God, then it is better for him to stay as long as possible on earth. That is why doctors should not give drugs that will make the patient unconscious, or put animals to sleep. It is very, very bad.

25-6-2001-ckg-1
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy bölcsessége (53-54), Prashna Trishal: Sri Chinmoy dalát a Blue Flower együttes énekli

Ne gondolj az eredményre / Do not think of the result

Ne gondolj az eredményre.
Istent szolgálni akaró őszinte erőfeszítésed
Ami a leginkább számít.
Az magában
A legnagyobb eredmény.

Do not think of the result.
Your sincere effort to serve God
Is what counts most.
That in itself is the greatest achievement.

Mai zene itt.

7-12-1974-birds-ckg-1024x690.jpg
Sri Chinmoy egy korai rajza

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (9623), Sri Chinmoy dalát énekli a Bhajan Singers

Minden élet / Every life

Minden élet
Egy szeretet által gyújtott lámpás
Az emberiség bánatainak
Megvilágosítására.

Each life

English click here.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

bird-106-CKG.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Szeretet (179), Pavaka és barátai játszanak az 2017. október 11-i Mahashamadi évfordulón.

Mi előnye származik a spirituális életből? / How does the spiritual life benefit

Kérdés: Milyen választ adnál annak, aki azt kérdezi: “Mi előnye származik az utca emberének a spirituális élettől annak, akit a kenyér és a létfenntartás biztosítása aggaszt?”

Sri Chinmoy: Ha többet aggódik a kenyérért, az azt jelenti, hogy pénzerőre van szüksége. Ha pénze van, vehet kenyeret. Nos tudnunk kell, mi segít bennünket a pénzhez jutáshoz. Az energia, fáradozás, törekvés és az erőfeszítés. Ezek mind belülről jönnek. Aki spirituális életet él, az telis tele van energiával. A spirituális élet képes az élet minden területén ösztönözni az embert; bárkinek tud segíteni a földön. A spiritualitás szorosan vett értelemben az Isten-megvalósításért van. Ha valaki nem akar olyan messzire menni, ha csak az anyagi életben szeretne némi fejlődést elérni, jómódú lenni, imádkoznia kell. Az ima a spiritualitás egy formája, a meditáció a egy formája. Imája és meditációja segíteni fogja, hogy több pénzt szerezzen, és gazdagabbá váljon. De nem ez a spirituális élet igazi célja. A spirituális élet célja a végtelen kincsnek, a Supreme végtelen fényének elérése, ami mindig rendelkezésünkre áll, hogy használjuk. De ha világi emberek gyakorolják a meditációt és az imát, a dolgokat amit akarnak, nem veszik el tőlük. Ellenkezőleg, végtelen mértékben meg fogják kapni.

 

Question: What response would you give to a person who asks, “How does the spiritual life benefit the man on the street, the man who is more concerned about getting bread and maintaining his life?”

Sri Chinmoy: If he is more concerned about earning his bread, that means that he needs money-power. English click here.

sri-chinmoy-switzerland2
Sri Chinmoy Svájcban

 

 

 


Sri Chinmoy: Politika és Spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (41); In the Heart Sky: Sri Chinmoy dalát Ananda együttese énekli