Ne veszítsétek el

Ó keresők, ne veszítsétek el a bátorságot!

Ne veszítsétek el a reményt!

A mai szentek tegnap még nem voltak szentek.

 

O seekers, do not lose courage! Do not lose hope!

The saints of today were not saints yesterday.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints  ide.)

23-1024x746.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (326), Sudhu Seidin: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Reklámok

Kulcs a sikeredhez / The key to your success

Nem elméd Himalája nagyságú kiválósága,
Hanem szíved álmatlan önátadása
A kulcs belső és külső sikeredhez.

 

Not your mind’s Himalayan excellence
But your heart’s sleepless surrender
Is the key to your inner and outer success.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

Jharna-undated-19
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (8924), Charane Rahibo: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

Önátadás

A teljes önátadás azt jelenti, hogy valaki a képességének megfelelően adja át magát. Egyik tanítvány rendelkezik a képességgel, hogy egy nap négy órára adja át magát, egy másik tanítvány képessége, hogy egy órára tegye ezt meg. Egy másik talán annyi képességgel bír, hogy csak egy másodpercig tart az önátadása. De ha használja ezt a képességet, akkor egy másodpercig teljesen átadja magát. Azok, akik nem fogadták el a spirituális életet, talán egész életükben sem adják át magukat egy másodpercre. Tehát a mester elégedett lesz, még ha a tanítvány maximális képessége egy másodpercnyi önátadás is, és ha a tanítvány él ezzel a képességével. De ha egy tanítvány képes négy órára, tíz vagy tizenkét órára átadni magát, és ha meg is tudja tartani ezt az átadást, ameddig csak él, akkor a legtökéletesebb tanítvánnyá válhat. És ez azt jelenti, hogy mesterében levő Abszolút Supreme legtökéletesebb kinyilvánítása lesz.

Amikor a tanítvány teljesen és feltétel nélkül átadja magát a Supreme-nak, akkor teljesen eggyé válik Vele. Amikor részben üres az edény, akkor hangot ad. De ha színültig tele van, nincs hangja, teljes. A tanítvány most még küzd és küzd, mert nem teljes az önátadása. De ha teljessé válik, nincs több küzdelem, az isteni Tudat folyamába került. Olyan, mint futónak lenni: amikor a futó elrajtol, a végsőkig feszíti tagjait. Azután néhány perc múlva a mozgása teljesen önkéntelenné válik. Ha nem önkéntelenül fut, elveszti a koordinációt, érzi, hogy a jobb kezét, bal kezét, jobb vállát, bal vállát mozgatja – mindegyiket elkülönülten. De ha a leggyorsabban fut, azt érzi, hogy egyáltalán nem is fut. Mozgása folyékonnyá, automatikussá válik, és semmi erőlködést nem végez. A lábak, kezek és vállak önkéntelenül együttműködnek. Bár mozgása nagyon gyors, olyan, mintha egyáltalán semmit sem tenne.

A valódi önátadás ilyen. Amikor feltétel nélkül átadjuk magunkat Istennek, úgy érezzük, hogy semmit nem teszünk, egyáltalán semmit, hanem valamivé váltunk. Amikor valamivé válunk, akkor már semmit nem teszünk. A cselekvés befejeződik, amint valamivé válunk. Ekkor automatikusan a Supreme-ot nyilvánítjuk ki. Amikor átadjuk magunkat, minden, amit teszünk, kinyilvánítássá válik. A cselekvés nem marad cselekvés, magává a  kinyilvánítássá válik. Amikor önátadásunk teljes, belenövünk a valódi Isteniségbe.

 

Total surrender means surrender according to one’s capacity. One disciple has the capacity to surrender for four hours a day. Another has the capacity to make surrender for one hour a day. Another may have the capacity to surrender for only one second a day. Each has his capacity. But if he uses that capacity for one second, then total surrender he is making for one second. Those who have not accepted the spiritual life don’t make even that one second of surrender in twenty years or during their whole life. So the Master will be pleased even if one second is the maximum capacity for a disciple. But if a disciple can give surrender for four hours, ten hours, or twelve hours and if he can keep this surrender as long as he is alive, then he can become the most perfect disciple. And this means that he will become the most perfect manifestation not only of his Master but of the Absolute Supreme.

When we have made total unconditional surrender to the Supreme, at that time we become totally one with Him. When a vessel is empty, it makes a sound. But when the vessel is full to the brim there is no sound; it is complete. Right now we are struggling and struggling, but when we are surrendered it is as if we are in a flow of consciousness.

When a runner begins to run he exerts his limbs to the limit. Then after a few minutes his movement becomes very spontaneous. When he doesn’t run spontaneously he loses his coordination; then he feels that he is exerting the right hand, the left hand, the right shoulder, the left shoulder, all separately. But when he is running the fastest, he will feel that he is not running at all. His movement becomes automatic and he feels that there is no exertion. The legs, the hands and the shoulders spontaneously work together. Although his movement is very fast, it is as if he were doing nothing at all. Real surrender is like that.When we make our total unconditional surrender to God, we feel that we do nothing, absolutely nothing; we have become. When we become something, at that time we don’t do anything. Action ends the moment we become. The act of our surrendering is being transformed into manifestation. Action ends the moment we become. The act of our surrendering is being transformed into manifestation. Action does not remain as action; it becomes the manifestation itself. When we make total surrender, we grow into the real divinity.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

surrender-Sri-Chinmoy-15-11-2003
Önátadás: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy:  Önátadásom az Istenné válásom  (17-19), Ranjit és Unmesh hagyományos banjan-t énekel.

Tegyél érdemessé

Supreme Uram,
Tegyél érdemessé
Spirituális életemre,
És tegyél érdemessé arra,
Hogy a Te saját Módodon
Tegyek kedvedre
Minden pillanatban.

My Lord Supreme,
Make me worthy
Of my spiritual life
And make me worthy
Of pleasing You
In Your own Way
At every moment.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

undated 413
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (6388), I cannot believe: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Ha egyszer gondolkodom

Ha egyszer gondolkodom, kimondom, amit mondani szándékozok.

Ha kétszer gondolkodom, habozok kinyitni a számat.

Ha háromszor gondolkodom, büszke számat mindig sikerül csukva tartanom.

 

When I think once, I say what i intented to say.

When I think twice, I hesitate to open my mouth.

When I think thrice, I never fail to keep my proud mouth shut.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

several-green-soul-birds-sky-bc.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (57), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő fuvolán

Lehetőség jött, de nem értékelték

Kérdés: Végső soron ki fogja jobban méltányolni a mutatványaidat – a súlyemelők vagy a testépítők?

Sri Chinmoy: A testépítők tudják, milyen nehéz ilyen súlyokat emelni.  Bár az ő céljuk nem az, hogy nagyon nehéz súlyokat emeljenek fel, mégis tisztában vannak vele, mennyit erőlködnek, mikor megpróbálják felemelni azokat.

Nos, nem az a kérdés, hogy a testépítők vagy a súlyemelők fogják-e jobban értékelni ezeket a dolgokat. Csak a személy szíve az, ami számít. Ha egy súlyemelőnek jó a szíve, méltányolni fogja azokat. Minden területre s szívünkkel kell belépni. Talán az egyik ember énekes, a másik pedig súlyemelő. Ha az énekes a szívében él, értékelni fogja a súlyemelőt is, mert az egy másik területen ragyog. Ugyanígy a súlyemelő is méltányolja majd az énekest.

Ha jó szívünk van, akkor értékelünk másokat. Ha rossz a szívünk, akkor kritizáljuk őket, vagy azt mondjuk: „Ha gyakoroltam volna, le tudtam volna győzni. Lehetett volna belőlem egy másik Carl Lewis. (sokszoros olimpiai bajnok atléta)” A „ha” szócskával kihívjuk mások eredményeit. Azt mondjuk: „ha lett volna lehetőségem, ugyanazt meg tudtam volna csinálni.” Így hibáztatjuk Istent egészen a kezdet óta. Miért adta Isten Bill Rodgersnek a lehetőséget, hogy a leggyorsabb maratonfutó legyen? Miért engedte meg Isten Sir Edmund Hillarynak, hogy megmássza a Mount Everestet? Kérdezd Istent. Találj hibát Istennél. De én mondom neked, még ha Isten meg is adta volna nekünk a lehetőséget, nem értékelnénk.

Olyan sokan kerülnek nagy muzsikusok családjába, mégsem játszanak hangszeren. Oly sok ember jön egy nagy futó családjába, de nem futnak. Nem értékelik azt, amit a szüleik csinálnak. Oly sok esetben látod, hogy a szülők bizonyos területen nagyok, de a gyerekek nem követik a lábnyomaikat. Lehetőség jött az útjukon, de nem értékelték.

Tanítvány: Engem igazán ámulatba ejt, hogy az emberek az élet minden területéről, mennyire értékelik a súlyemelő-eredményeidet.

Sri Chinmoy: Nézd a jó szívüket! Amikor nehéz súlyokat emelek, sokan méltányolják olyanok is, akik nem otthonosak a súlyemelés világában. Mondhatnák, hogy a súlyemelés ostobaság, de a jó szívük miatt annyi szépet mondanak róla. Ha jó a szíved, mindent értékelni fogsz, ami jó, még akkor is, ha te magad nem csinálod. A jószívű emberek mindenkit nagyra becsülnek, aki megpróbál valamit felajánlani a világnak. Sajnálatos dolog, hogy sokan úgy érzik, hogy amit ők csinálnak, az a legfontosabb, és minden más haszontalan. Miért kellene ennek így lennie?

 

Student: Who will ultimately appreciate your feats more — weightlifters or bodybuilders?

Sri Chinmoy: Bodybuilders know how difficult it is to lift heavy weights. Although their goal is not to lift very heavy weights, at the same time they know how much they struggle when they try to lift them.

Again, it is not a question of whether bodybuilders or weightlifters will appreciate these things more. It is only the heart of the person that matters. If a weightlifter has a good heart, he will appreciate them. We have to enter into each field with our heart. One person may be a singer, another may be a weightlifter. If the singer lives in his heart, he will appreciate the weightlifter also because he is shining in another field. Similarly, the weightlifter will appreciate the singer.

If we have a good heart, we will appreciate others. If we have a bad heart, we will criticise them or we will say, “If I had practised, I could have defeated that person. I could have become another Carl Lewis.” With ‘if’ we challenge the achievements of others. We say, “If I had had the opportunity, I could have done the same.” That is how we start blaming God right from the beginning. Why did God give the opportunity to Bill Rodgers to become the world’s fastest marathoner? Why did God allow Sir Edmund Hillary to climb up Mount Everest? Ask God. Find fault with God. But I tell you, even if God had given us the opportunity, we would not have valued it.

So many people come into the family of a great musician and yet they do not play music. So many people come into the family of a great runner, but they are not running. They do not value what their parents are doing. You see so many cases where the parents are great in a particular field, but the children do not follow in the footsteps of their parents. Opportunity came their way, but they did not value it.

Student: I am truly amazed at how people from all walks of life are valuing your lifting achievements.

Sri Chinmoy: Look at their good hearts! When I lift up heavy weights, so many people who are not in the weightlifting world appreciate it. They could have said that weightlifting is silly, but because of their good hearts they are saying such nice things. If you have a good heart, you will value everything that is good even if you do not do it yourself. Good-hearted people will appreciate everyone who is trying to offer something to the world. Unfortunately, many people feel that what they are doing is the most important thing and everything else is useless. Why should it be like that?

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1-3
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Misztikus utazás a Súlyemelő Világban I (81, 91), The blue of the Sky: Sri Chinmoy egy számára átalakított speciális esrajon játszik.

Még megvan az arany esélye

Még akkor is, ha egy érett kereső
Kételkedik saját spiritualitásában,
Még akkor is, ha nincs más körülötte,
Mint csalódás és pokol
Akkor is megvan az arany esélye,
Hogy újra felfedezze önmagában az
Isteni tulajdonságokat, amiket
Átmenetileg elveszített.
Hogyan? Csak azáltal, hogy őszintén bátorítja
Az új keresőket, akik utána jönnek.

Even if a mature seeker
Is doubting his own spirituality,
Even if around him
Is nothing but frustration and hell,
He still has a golden chance
To rediscover in himself
The divine qualities
Which he has temporarily lost.
How? Just by sincerely encouraging
The new seekers who have come after him.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

8-4-85-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (6305), My eyes weep tears: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Megtettük a saját részünket

A  kegyelem jöhet közvetlenül Istentől, vagy érkezhet egy élő Mester által, vagy egy olyan Mesteren keresztül, aki már elhagyta a testét. Egy megvalósult Mester sosem hal meg, csak leveti testének köntösét. Megvalósult Mesterek bármikor eljöhetnek a keresőhöz, hogy inspirálják, és megmondják neki, mit tegyen. Hétköznapi emberek esetén igaz, hogy ha nem látnak valamit, nem is gondolnak rá. De a megvalósult Mestereknek a tér és idő nem számít. És a keresőnek sem számít, ha belső kapcsolata van egy valódi spirituális Mesterrel.

A Mester könyörülete olyan mint egy mágnes. De ez a mágnes csak akkor működik, ha látja, hogy alig várjuk, hogy vonzzon minket. Ha odamegyünk a fa tövéhez, és felnézünk a tetejére, odajön a kegyelem-mágnes, és felhúz minket. A tanítvány egyedül így érheti el a Mester magasságát. A Kegyelem csak akkor száll alá, ha mi már megtettük a saját részünket azzal, hogy eljöttünk, és megérintettük a törekvés-fa tövét.

Grace can come from God directly or it can come through a living Master or from a Master who has left the body. A realised Master never dies; he only discards the physical garment. Realised Masters can come at any moment to inspire the seeker and tell him what to do. In the case of an ordinary human being, it is “Out of sight, out of mind.” But with realised souls, time and space do not matter. Nor do they matter to a seeker if he has an inner connection with a true spiritual Master.

This Grace is like a magnet; but, the magnet will operate only when it sees that you are anxious to be pulled by it. So, if you go to the foot of the tree and then look up towards the top of the tree, the Grace-magnet will come and pull you up. This is the only way a disciple can reach the height of the Master. Grace will only descend after you have made your own contribution by coming and touching the foot of the aspiration-tree.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (117), Peace, constant Grace: Anahata együttes Sri Chinmoy dalát játsza

Új, új dolgokat kell létrehoznunk

A világ az újdonságokért van, nem az elavultakért. Új, új dolgokat kell létrehoznunk. A világ csak akkor fog fejlődni. Ha nem, az lesz az érzésünk, hogy semmi új nincs a nap alatt. Új dolgokat kell alkotnunk, hogy megtartsuk az örömünket. Ha nincs újdonság, hogy fogunk lelkesedni? És ha nincs lelkesedés, hogy fejlődünk bármennyit is?

Oly sok zenész van, akik a régi szisztémákat megtörték. Néhány évig bírálták őket. Aztán később halhatatlanok lettek, mert egy új utat találtak.

Az én esetem is ilyen, én is új utakat találok. Zene-világomban bíráltak engem. Most a hallgatóságban az emberek olyan örömöt kapnak. Azt mondják, hogy egyedülálló vibrációt, vagy erőt alkottam. Hasonlóképpen, művész-világomban az emberek kezdetben bíráltak. Most művész-világban el vagyok fogadva. Mindenben, ha folytatod és folytatod, és csinálod a dolgot nem törődve a kritikával, akkor válsz valamivé. Ha a kritikától kell függnünk, ha értékeljük a nézetüket, akkor ezen a világon nem lesz újdonság. Minden régi lesz, régi, régi.

 

The world is for newness, not for oldness. New, new things we have to create. Then only the world will progress. If not, we will come to feel that there is nothing new under the sun. We have to create new things to keep our joy. If there is no newness, how can we have enthusiasm? And if there is no enthusiasm, do we make any progress?

There are so many musicians who are breaking the old systems. For a few years they are criticised. Then afterwards they are immortalised because they found a new road.

In my case, also, I am finding new roads. In my music-world, people criticised me. Now people in the audience are getting such joy. They say that I create a unique vibration or power. Similarly, in my art-world people criticised me in the beginning. Now in the art-world I am accepted. In everything, if you continue and continue and do the thing without caring for criticism, then you become something. If we have to depend on the critics, if we value their opinion, then there will be no newness in this world. Everything will be old, old, old.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

piano-performance-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Misztikus utazás a Súlyemelő Világban I (43), Omnipotence-poise: 2000. február 19-i koncert zongorán