“A Mennyek Országa bennetek van”

Kérdés: Lenne kedves bővebben kifejteni ezt az állítást: “A Mennyek Országa bennetek van.”?

Sri Chinmoy:  Először engedje meg, hogy elmondjam, a tudomány nagyban hozzájárult ahhoz az általános vélekedéshez, hogy a Mennyország egy rajtunk kívül álló hely. A tudomány felhasználta a hatalmát, az emberi gondolkodás tudatos és tudattalan síkjain. A Mennyország huszadik századi elképzelése, legalábbis Nyugaton, helytelen irányba vezeti az emberiséget a Mennyről alkotott elképzelésében.

A Mennyek Országa olyasmi, amit megérezhetünk, és nem olyasmi, amit bebizonyíthatunk. A tudomány sok dolgot be tud bizonyítani. A Mennyek Országa azonban a saját belső megvalósításunktól függ. Ha megvalósítottuk önmagunkban a Mennyek Országát, mások ránk néznek majd, és érezni fogják, hogy valami különösen szokatlannal, nem földi, hanem mennyei dologgal rendelkezünk. Teljesen átalakult, rendkívüli lénynek fogna tartani minket, mivel láttuk, éreztük és birtokoltuk a Mennyek Országát.

Szükségtelen mondani, hogy a törekvésünk, a felemelkedő sírásunk az, ami a Mennyek Országához vezet minket. A Mennyország egy Békével és Gyönyörrel teli sík. Ezt akkor érezzük, amikor mélyen önmagunkba merülünk, és túlmegyünk az egocentrikus egyéni tudatunkon. Minél magasabbra megyünk korlátozott tudatunkon túlra, annál gyorsabban hatolunk be a mélyebb, végtelen tudatunkba, annál bensőségesebben fogjuk látni, érezni és birtokolni a bennünk lévő Mennyországot.

Természetesen a Mennyek Országa, a többi síktól eltérően, több, mint egy egyszerű sík. Ez az isteni Tudat síkja. Ez a Megvalósulás állapota. Ez testesíti meg a Szat-Csit-Ánandát. A Szat az isteni Lét, a Csit az isteni Tudat, az Ánanda az isteni Üdvösség. Amikor mélyre magunkba merülünk, mindhármat egyszerre érezzük, és amikor szert teszünka belső látásra, hogy egyszerre foghassuk fel mindhármat, akkor valóban a Mennyek Országában élünk. Máskülönben a Lét egy bizonyos helyen van, a Tudat valahol máshol, és az Üdvösség a másik kettőnek még a közelében sincsen. Amikor ugyanazon a síkon látjuk és érezzük a Lét-Tudat-Üdvösséget, ahol mindegyik beteljesíti a másikat, akkor elmondhatjuk, hogy a Mennyek Országában élüml. Igen, a Mennyek Országa bennünk van. Nemcsak megérezhetjük ezt, hanem a legkisebb kétség nélkül azzá is válhatunk.

 

Would you care to elaborate on the statement, “The Kingdom of Heaven is within you”?

Sri Chinmoy: First let me say that it is science that has greatly contributed to the general feeling that Heaven is a place outside of ourselves. Science has exercised its power on the conscious and subconscious planes of human thinking. The twentieth-century idea of Heaven, in the West at any rate, is leading mankind in the wrong direction in its conception of Heaven.

The Kingdom of Heaven is something that we can feel, and not something that we can demonstrate. Science can demonstrate many things. But the Kingdom of Heaven is a matter of our own inner achievement. If we have realised the Kingdom of Heaven within ourselves, others will look at us and feel that we have something quite unusual, unearthly and supernal. Because we have seen and felt and possessed the Kingdom of Heaven within ourselves, they will regard us as a totally transformed extraordinary being.

Needless to say, it is our aspiration, our mounting inner cry, that leads us to this Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven is a plane full of Peace and Delight. We feel it when we reside deep within ourselves and when we transcend our egocentric individual consciousness. The higher we go beyond our limited consciousness, the quicker we enter into our deepest, infinite consciousness, the more intimately we shall see, feel and possess the Kingdom of Heaven within ourselves.

To be sure, the Kingdom of Heaven is more than just a mere plane, like other planes. It is a plane of divine Consciousness. It is a state of Realisation. It embodies Sat-Chit-Ananda. Sat is divine Existence, Chit is divine Consciousness, Ananda is divine Bliss. When we go deep within we feel these three together, and when we acquire the inner vision to perceive them all at once, we live verily in the Kingdom of Heaven. Otherwise, Existence is at one place, Consciousness is somewhere else and Bliss is nowhere near the other two. When we see and feel Existence-Consciousness-Bliss on the selfsame plane, each complementing and fulfilling the others, we can say that we live in the Kingdom of Heaven. Yes, the Kingdom of Heaven is within us. Not only can we feel it, but without the least possible doubt, we can become it.

(Ha nem indul a lejátszó, kérlek kattints ide.)

heaven (1)
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (141-143), The Kingdom of Heaven: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Reklámok

Nem a semmiből jöttünk

A lélek egy örök valóság. Mi a kapcsolata a reninkarnációval? Vég nélkül lehetne írni a reinkarnációról, erről az ijesztő fogalomról, amelyről széles körben beszélnek, és ugyanolyan széleskörben tagadják. Próbáljuk meg egy rövid mondatban megérteni a dolog lényegét. A reinkarnáció az a folyamat, melyen keresztül a lélek fejlődik; a lélek növekedése és fejlődése céljából létezik.

Mindenki előtt ismert Charles Darwin elmélete a fajok evolúciójáról. Ez a fizikai organizmusban létrejövő változás, mely az alacsonyabbrendűtől a magasabbrendű, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé irányuló folyamat. A spirituális evolúció a fizikai evolúcióval párhuzamosan zajlik. A lélek minden élőlényben ott van. Igaz, a lélek isteni és halhatatlan. Azonban van egy belső törekvése, hogy tökéletesebb, beteljesültebb és istenibb legyen. Ebből következően, fejlődésének folyamata során, a legtökéletlenebb testen át kell eljutnia a legtökéletesebb testig. Mindegyik fejlődési fokozaton magába fogadja összes földi tapasztalatának valódi értékét. Eképp növekszik a lélek, gazdagítva önmagát, isteniségét teljesebbé, harmonikusabbá és tökéletesebbé téve.

A reinkarnáció azt mondja nekünk, hogy nem a semmiből jöttünk. Jelenlegi helyzetünk annak a következménye, hogy milyenre formáltuk magunkat a múltunkban. Korábbi inkarnációink következményei vagyunk.

– Ó Ardzsuna sok születésem volt már a múltban, s neked is. Én valamennyit ismerem, te azonban nem ismered őket.  – Így szólt az isteni Sri Krisna a még megvalósulatlan Ardzsunához.

Az evolúció kötőjel aközött, ami volt, és ami lesz. Ember vagyok. Tudnom kell, hogy nemcsak apám voltam, hanem fiam leszek. Voltak probémáim. Neked és neki is voltak. Nincs kivétel! Szembenéztünk velük. Még ma is szembenézünk velük. De kétségtelenül megoldjuk őket.

The soul is an eternal entity. What is its connection with reincarnation? One could write endless pages on reincarnation, that formidable concept which is so widely spoken about and just as widely disbelieved. Let us try to understand, in one short sentence, the essence of the matter. Reincarnation is the process by which the soul evolves; it exists for the growth and development of the soul.

We all know Charles Darwin’s theory of evolution of species. It is the change in the physical organism from lower to higher, or from simpler to more complex. Spiritual evolution runs parallel to physical evolution. The soul exists in all beings. True, it is divine and immortal. But it has its own urge to be more complete, more fulfilling and more divine. Hence, in the process of its evolution, it has to pass from the least perfect body to the most perfect body. At each stage, it takes into itself the real value of all its earthly experiences. Thus the soul grows, enriching itself, making its divinity more integral, more harmonious and more perfect.

Reincarnation tells us that we have not come from nothing. Our present condition is the result of what we have made ourselves from our past. We are the consequence of our past incarnations.

“Many births have been left behind by me and by thee, O Arjuna! All of them I know, but thou knowest not thine.” So said the divine Sri Krishna to the yet unrealised Arjuna.

Evolution is the hyphen between what was and what shall be. I am a man. I must know that not only was I my father, but also shall I be my son. Problems I had. You had. He had. No exceptions! We faced them. We face them even today. But we shall solve them unmistakably.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-sri-chinmoy-yellow-dothi.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (64-66), Sri Chinmoy saját szerzeményeit játsza echo fuvolán egy 1982. március 9-i new-yorki koncerten.

A mindenható Isten használja az embert eszközként

Kérdés: Lehetséges valaha is az ember számára, hogy mindenhatóvá váljék?

Sri Chinmoy: Nem, az ember nem válhat mindenhatóvá. De Istennek az emberben és az ember által működő feltétel nélküli kegyelme elképzelhetetlen dolgokat  tehet. Mondanom sem kell, ezeknek az elképzelhetetlen cselekedeteknek nem az ember a végrehajtója.  A mindenható Isten használja az embert eszközként. Saját mindenhatóságát képes kinyilvánítani az ember tiszta és alázatos fogékonyságán keresztül. Ha Isten végtelen jóságából valami rendkívülit akar végrehajtani benned és általad, akkor megteheti ezt.

Question: Is it ever possible for man to become omnipotent?

Sri Chinmoy: No, man can not become omnipotent. But God’s unconditional grace operating in and through man can do things that are absolutely uninmaginable. Needless to say, man is not the doer of these inmaganable deeds. The omnipotent God is using man as an istrument. His own omnipotence He can manifest thruogh man’s pure and humble receptivity. If God, out of His infinite Bounty, wants to perform something extarordinary in and through you, He can do so.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints  ide.)

jharna-kala-22-10-1975
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy bölcsessége (170), Bidai Bela: Sri Chinmoy dalát a Mountain-Silence együttes adja elő.

Nem marad meghallgatatlan

A spirituális Mesterek,

Akár a múlt, jelen, vagy jövőbeliek,

Mind ugyanazon a véleményen vannak:

Egyetlen őszinte erőfeszítés sem vall kudarcot,

Egyetlen őszinte ima sem marad meghallgatatlan.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

aspiration-sri-chinmoy2
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9303),  Jyoti Ananda: Sri Chinmoy dalát a Temple Heart Songs együttes énekli

Mások ösztönzése

Ha törekszel, nem kell elérned a Legmagasabbat ahhoz, hogy más törekvő embereknek segíts. Ha képességeidnek megfelelően adsz, Isten elégedett. Tudja, mennyi békét, fényt és üdvösséget adott neked. Ha azt szétosztod, legközelebb biztosan többet fog adni. Soha nem fogsz kifogyni belőle. Az a mennyiség, amit kapsz, és amit adsz, az értelmedet talán nem elégíti ki, de Isten látja a képességedet, és hogy mennyi fér az edényedbe. Ahogy az edényed tágul, természetesen több békét és fényt tölt bele. Csak akkor nyújthatsz majd többet másoknak.

Azt sem teheted, hogy kimész az utcára, és mindenkinek elkezded mondogatni: “Van békém, fényem és üdvösségem. gyertek csak, és vegyetek tőlem!” Ha ilyeneket mondasz az emberek csak nevetni fognak rajtad. Ha belső tapasztalataidról beszélsz, nehézségekbe ütközhetsz. A talajnak termékenynek kell lennie. Beszélgetésed csak akkor lehet gyümölcsöző, ha az emberek valóban őszinték.

Ha egy kisgyereknek adsz egy százdollárost, össze fogja tépni. Számára a pénznek nincs értéke. A felnőtt viszont tudja, mit ér száz dollár. Hasonóan, ha belső tapasztalataidat megosztod egy törekvővel, vagy keresővel, neki hasznára válik. Ő tudja, milyen nehéz dolog belső tapasztalathoz jutni. Tapasztalataid megosztására azok a megfelelő emberek, akik igazán sírnak a belső életért.

A legjobban úgy inspirálhatsz másokat, ha magává a törekvéssé válsz. Talán nem vagy állandóan elárasztva törekvéssel, de valamennyivel mindig rendelkezel, mert spirituális életet élsz és lélekteljesen próbálsz bőséges mennyiségű békét, fényt és üdvösséget kapni. Ha megtestesült törekvéssé válsz, attól mások automatikusan inspirációt nyernek.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

image391.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (325-326), Father O Father: Sri Chinmoy dalát a Silence-Hearts együttes adja elő

Avatár

Az avatár Isten közvetlen alászállása: az Isteninek valódi, szilárd része, amely folyamatosan működik a legmagasabb és legalacsonyabb síkon egyaránt.

Amikor egy avatár lent van a földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Sri Rámakrisna azt mondta: “Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben Rámakrisna.”. Itt nyugaton, sajnos egyedül Krisztust ismeritek el avatárnak. Vagy elfogadjátok, vagy elutasítjátok. Ha elfogadjátok, számotokra nem létezhet más avatár. De itt hibát követtek el. Krisztus, Buddha, Sri Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Sri Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Sri Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amit Sri Rámakrisnának nevezünk.

An Avatar is a direct descendant of God; a real, solid portion of the Divine which constantly operates in the Highest and also in the lowest. 

Also, when there is one Avatar on earth, he embodies the consciousness of all other Avatars that came before him. Sri Ramakrishna said, “He who is Rama, he who is Krishna, in one form is Ramakrishna.” In the West, unfortunately, you recognise only the Christ as an Avatar. Either you accept him or you reject him. If you accept him, then there can be no other for you. But in this you are making a mistake. The Christ, the Buddha, Sri Krishna and others all came from the same room. If you take the Christ as the divine, infinite Consciousness, then you cannot separate Sri Krishna, the Buddha or Sri Ramakrishna from the Christ. The Supreme entered into the form which you call the Christ; He entered into the form which you call Sri Krishna; He entered into the form which you call Sri Ramakrishna.

A dalok elérhetők még ittitt és itt is.

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n
Sri Rámakrisna
letöltés
Sri Aurobindo

Sri Chinmoy bölcsessége (12-13), Jishu Avatar: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Ramakrishna: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Aurobindo: Sri Chinmoy saját dalát énekli

Egy edzőteremben

Egyszer Németországban egy tornacsarnokba mentem. Elfogyasztottam már a reggelimet, és az indiai öltözékemet viseltem. Semmiféle súlyemelő öv nem volt rajtam. Ki akartam próbálni egy sajátos vádligépet. Jó néhány testépítő és súlyemelő volt ott, kíváncsian figyeltek és kinevették a ruhámat. Azután, amikor 360 kilót emeltem vádlival, egy lábat használva, mind elpárolgott. Viccet csinálhattak volna belőle és mondhatták volna, hogy ez nem volt elfogadott. Kipróbálhatták volna. De egy sem próbálta ki, és kétszer akkorák voltak, mint én. A tornacsarnokban ennél nagyobb súly nem is volt. Máskülönben többel próbálkoztam volna. Ki tud ilyen esetet elfelejteni?

Once, Germany, I went to a gym. I had had my breakfast and I was wearing my Indian germents. I was not wearing any kind of weightlifting belt. I wanted to try a particular kind of calf raise machine. Quite a few bodybilders and weightlifters were there, and they were watching me curiously and lauhing at my clothes. Then, when I lifted 800 pound on the calf raise using one leg, they all went away. They coluld have made fun of it and said it was not conventional. They could have tried it. But not even one tried, and they were twice as large as I was. The gym did not have more than 800 pounds. Otherwise, I was willing to go higher. Who can forget that incident?

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Weigh-lifting-exerciset.jpg
Sri Chinmoy páros karral súlyt emel

Sri Chinmoy:Misztikus utazás  a Súlyemelő Világban (41), Tomar Pane: Sri Chinmoy dalát énekli a kanadai Sangit Surabhi együttes

Nincs meg bennük a sürgetés

Van egy híres történet két emberről, akik megkérdezték Naradától, mikor valósítják meg Istent. Egyikük évek óta gyakorolta az önmegtartóztatást és a jógát. Megkérdezte Naradát, mikor fogja Istent megvalósítani, és Narada azt mondta neki, hogy már csak három további inkarnációra van szüksége. Amint az ember meghallotta, hogy három inkarnációt kell várnia, nagyon szomorú és kedvetlen lett.  S volt ott egy részeges ember, aki soha nem imádkozott és nem meditált. Ő is megkérdezte, mikor valósítja meg Istent. Narada így szólt: „Nézd ezt a tamarind fát. Látod, milyen sok levele van, Ahány levele van ennek a fának, annyi inkarnációd van az Isten-megvalósításig.” Amikor a részeg ezt hallotta, olyan boldog lett. Azt mondta: „Óh, meg fogom Istent valósítani! Meg fogom Istent valósítani!” A részeg tudta, hogy egy nap meg fogja valósítani Istent, Isten választott Órájában, s kész volt évek milliót várni. Mivel megadta magát Isten Akaratával való egységének, a részeges jóval előbb megvalósította Istent, mint a kereső, aki gyakorolta a jógát, de nem volt türelme és önátadása.

Ha nincs türelmed és önátadásod, akkor nem vagy jobb az első keresőnél. Meg kell adnod magad Isten Akaratának, és másfajta életet kell élned. Akkor Isten mindent meg fog tenni érted. Isten azt fogja mondani: „Mivel őszinteség van önátadásodban, az összes múltbeli hibádat meg fogom bocsátani. Nem kell aggódnod.” Ez történt sok kereső esetében. Néhányan nem voltak isteniek, mielőtt a spirituális életet elfogadták, de azután istenivé váltak. Sajnálatos módon néhányan közülük később megint istentelenekké váltak, méghozzá a végletekig.

Ugyanakkor, néhányan nem lettek túlságosan isteniek, sem túlságosan istentelenek. Meglehetősen sok ilyen kereső van, akiknek úgynevezett kiegyensúlyozott az életük, nem mennek el egyik végletbe sem. Lehet, hogy a kényelem élvezetében úszkálnak, nincs meg bennük a sürgetés, hogy a legmagasabbra jussanak. Ugyanakkor nem akarnak lemenni sem. Nem akarnak felmenni, és nem akarnak lemenni sem. Számomra könnyebb felmenni a lépcsőn, mint lemenni. Ha fölmegyek a lépcsőn, több lesz az erőm. Amikor lemegyek, szenvedek. Ezért akarok mindig felmenni, fel, fel.

 

There is a famous story about two men who asked Narada when they would realise God. One man had been practising austerities and yoga for many years. He asked Narada when he would realise God, and Narada told him that he would have to wait only three more incarnations. As soon as the man heard that he had to wait three incarnations, he became very sad and disheartened. Then there was a drunkard who never prayed and meditated. He also asked Narada when he would realise God. Narada said, “Look at this tamarind tree. You see how many leaves it has. It will take you as many incarnations to realise God as this tree has leaves.” When the drunkard heard this, he was so happy. He said, “Oh, I am going to realise God! I am going to realise God!” As long as the drunkard knew that he would one day realise God, at God’s choice Hour, he was ready to wait for millions of years. Because of his surrendered oneness with God’s Will, the drunkard realised God long before the seeker who had been practising yoga but did not have patience and surrender.

If you do not have patience and if you do not have surrender, then you are no better than the first seeker. You have to surrender to God’s Will and practise a different kind of life. Then God will do everything for you. God will say, “Since there is sincerity in your surrender, I shall forgive all your past mistakes. You do not have to worry.” This has happened in the case of many seekers. Some people were not divine before they accepted the spiritual life, but then they became divine. Unfortunately, some of them later became undivine once more, even to the extreme.

Again, some people do not become too divine and also they do not become too undivine. There are quite a few seekers like this who have a so-called balanced life and do not go to either extreme. They may be wallowing in the pleasures of comfort; they do not have the urge to go to the highest. At the same time, they do not want to go down, either. They do not want to go up and they do not want to go down.

For me, it is easier to climb up the stairs than to go down. When I climb up the stairs, I get more strength. When I go down, I suffer. That is why I always want to go up, up, up.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

sri-chinmoy-47mile-1980.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: A végtelen keresője akartam lenni (49-53), The pride of the earthly race: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese adja elő

Egyéni lélek és az ország lelke

Kérdés: Mi a kapcsolat az egyéni lélek és az ország lelke között, amelyben születik?

Sri Chinmoy: Sok ország van. Hogy miért megy egy konkrét lélek egy konkrét országba? Két alapvető oka van: vagy a Legfelsőbb rendelte így, vagy a lélek részesíti különleges előnyben azt az országot. Hogy miért foglalkozik egy lélek egy konkrét országgal? Azért, mivel a léleknek megvannak a saját tulajdonságai.  Úgy érzi, hogy van valamiféle belső intuitív képessége, vagy más tulajdonsága, amely könnyen kinyilvánítható, ha abban a konkrét országban inkarnálódik. Ha egy léleknek dinamizmusa van, akkor próbál Amerikába születni, nem pedig Indiába. Ugyanakkor, ha belső békét és harmóniát szeretne, akkor Indiában próbál testet ölteni. Ha a lélek hatalmas kiterjedést és az értelem, szív, mentális és pszichikai felébredésének a kombinációját akarja, akkor Ausztráliába születik le. Az egyéni lélek akarhat konkrét országot, de tudnod kell, hogy egy ország lelke is egy konkrét típusú lelket akar, hogy saját valósága kinyilvánulhasson. Minden egyes lélek rendelkezik valami különleges felajánlani valóval az ország számára. Így minden ország lelke a legmagasabb Valóságra meditál, hogy olyan lelkeket kapjon, amelyek segítségére lesznek.

Ha egy lélek szeret egy konkrét országot, a Legfelsőbb elfogadja vagy elutasítja a lélek választását. De százból kilencvenkilencszer jóváhagyja azt. Mindazonáltal, ha a legfelsőbb választ, általában az egyéni lélek nem változtatja meg a Legfelsőbb döntését. Ugyanakkor, pont úgy ahogy néha mi sem hallgatunk a főnökünkre, a lélek is megteheti ezt. De rendszerint hallgat a Legfelsőbbre, mivel a lelkek több fénnyel rendelkeznek, mint a földhözkötött lények.

Minden egyéni léleknek speciális szerepet kell játszania abban az országban, amely befogadja őt. De miután eljátszotta a szerepét, egy másik országba megy. Természetesen egy léleknek lehet két vagy három inkarnációja egy adott országban, és utána megy máshova. De lehet, hogy néhány lélek több leszületést is akar egy konkrét helyen.

Mi az a szerep, amit egy egyéni lélek játszik. Az, ami egy fa virágának a szerepe. Amikor sok virág van egy fán, gyönyörűen néz ki. Minden lélek olyan, mint egy virág, és minden ország olyan, mint egy fa.

 

Question: What is the relationship of the individual soul to the soul of the country that it is born into?

Sri Chinmoy: There are many countries. Why does a particular soul enter into a particular country? There are two basic reasons: either the soul has been commanded by the Supreme or the soul has a specific preference for that country. Why will a soul care for a particular country? It is because the soul has its own inner propensities. It feels that it has some inner intuitive capacity or other quality which can be easily brought into manifestation if it takes incarnation in a particular country. If a particular soul has dynamism, it will try to take incarnation in America, not India. Again, if it cries for inner harmony and peace, then it will try to take incarnation in India. If the soul wants vastness and a combination of mind and heart in mental and psychic awakening, then it will incarnate in Australia. The individual soul may want a particular country, but you have to know that the soul of a country also wants a particular type of soul, so that its own reality can be manifested. Each soul has something special to offer to its country. So, the soul of each country meditates upon the highest Reality to get souls which win be of help to it.

If the soul likes a specific country, the Supreme can accept or reject the soul’s choice. But ninety-nine times out of a hundred the Supreme approves the soul’s choice. However, if the Supreme makes the choice, then usually the individual soul cannot alter the Supreme’s Will. Again, just as we sometimes do not listen to our boss, the soul also may do this. But usually the individual soul listens to the Supreme because souls have more light than earthbound beings.

Each individual soul has a special role to play in the country that is accepting it. But once it plays its role, its goes to another country. Of course, the soul can have two or three incarnations in a particular country and then go to another place. Again, some souls may want to take more incarnations in a particular place.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

cello-sri-chinmoy-2.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A lélek és a reinkarnáció folyamata (39-41), Sri Chinmoy a híres 1984-es kölni koncerten csellón játszik.

Nem várunk el semmit

A békét csak akkor érhetjük el,

Ha nem várunk el semmit

A világtól,

Hanem csak adjuk, adjuk és adjuk

Feltétel nélkül,

Amink van, és amik vagyunk.

Peace we achieve

When we do not expect anything

From the world

But only give, give and give

Uncondiditionally

What we have and what we are.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

13938518_921373431319258_3948927545160621300_n
Sri Chinmoy

 

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító Útitárs I rész (65), Onnes Home Peace Run: Afrikai tanítványok énekelnek