Emberi szeretet, isteni szeretet

Kérdés: Úgy hiszem, hogy a szeretet mindig ugyanaz, akár, emberi, akár isteni. Igaz ez?

Sri Chinmoy: Nem, fiatal barátom, az emberi szeretet és az isteni Szeretet két teljesen különböző dolog. Ha adok Magának tizenöt centet, és Ön ad nekem egy cukorkát, akkor ezt emberi szeretetnek hívják. Az isteni szeretetben Ön nem várja el a tizenöt centemet. Örömmel és önként adja oda a cukorkát. Az isteni Szeretet áldozat, és ebben az áldozatban tudatosan vagy tudattalanul Isten Akaratát teljesítjük. Az emberi szeretetben a vásárló és az eladó szeretetét fejezzük ki, ami rokonértelmű az önérdekkel. Hangsúlyozom, ezzel nem azt akarom mondani, hogy az emberi lények nem képesek isteni Szeretetet kifejezni. Képesek erre, és néha meg is teszik. Azonban a következetes isteni Szeretet, jelen pillanatban, ritka az emberi lények között.

Az emberi és isteni szeretetről korábbi bejegyzések: ittittitt.

 I believe that love is always the same, whether human or divine. Is this true?

No, my young friend, human love and divine Love are two completely different things. If I give you fifteen cents and you give me a piece of candy, that is called human love. In divine Love, you don’t wait for my fifteen cents. You give me the piece of candy cheerfully of your own accord. Divine Love is sacrifice, and in this sacrifice we are fulfilling God’s Will, consciously or unconsciously. In human love, we display the buyer’s and the seller’s love, which is synonymous with self-interest. Mind you, I am not saying that human beings cannot express divine Love. They can and sometimes do. But consistent divine Love is, at present, rare in human beings.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

45-ckg-birds.black_-975x1024.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (112), Tomar kripar: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Reklámok

Nem változtathatják meg

A körülmények

Nem változtathatják meg

Az ember életét.

Saját hozzállása megváltoztathatja,

és meg is változtatja.

Circumstances

cannot change man’s life.

His attitude can

And does.

https://drive.google.com/file/d/0B-L3Y1oTM4RTQ2pSdXlaRW82X0U/view?usp=sharing

blue-soul-birds-2003.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító útitárs II (21), Taba Pada Tale: Sri Chinmoy dalát a Sri Chinmoy Bhajan Singers együttes énekli

Béke

Békét nem magányomból,

Hanem a világ szolgálatából

Nyerek.

 

I acquire peace

Not from solitude

But from world servitude.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-undated-303.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I, (37), Srinvantu: Részlet az 2017. június 17-21 közötti New Yorkban elhangzott előadásból

Mások gondolatai

Kérdés: Amikor mások gondolatain töprengünk, akkor ráhangolódunk pszichikai nyugtalanságukra. Viszont ha olyan valakire hangolódunk, akiről úgy véljük, hogy megszilárdult lényének Forrásában, a lélekben, helyes gyakorlat-e ez, legalábbis míg saját spirituális kibontakozásunk meg nem valósult?

Sri Chinmoy: Először legyünk tisztában a “pszichikai” szó használatával. Az én szóhasználatomban a “pszichikai” nem az “okkult” szinonimája, hanem a pszichikai lényre vonatkozik. A pszichikai lényben, amely egy isteni szikra, nincsen nyugtalanság. Általában mások vitális és mentális nyugtalanságára hangolódunk rá. Egy megvilágosodott lélekre ráhangolódni mindenképpen hatásos gyakorlat. Ez az, amit az emberek kezdetben, vagy addig, míg nincs meg a képessége, hogy spirituálisan kibontakoztassa önmagát, tennie kellene. Ezért mondjuk azt, hogy ha nyugodt és csendes marad, és megengedi spirituális vezetője isteni gondolatainak, hogy Önbe hatoljanak, akkor elárasztja Önt a Béke. A ráhangolódásnak ez a fajtája nemcsak hogy hatásos és megfelelő gyakorlat, hanem elengedhetetlen is annak, aki egy spirituális mester irányítása alá helyezte önmagát.

Question: When we think another’s thoughts, we let ourselves tune in to his “psychic” agitations. However, if we tune in to one whom we believe to be grounded in the Source of his being, his soul, would this be a valid practice, at least until our own spiritual unfolding developed?

Sri Chinmoy: First of all, let us be clear about the use of the word “psychic.” As I use it, “psychic” is not a synonym for “occult”, but pertains to the psychic being. There is no agitation in the psychic being, which is a divine spark, to say the least. We usually let ourselves tune in to others’ vital or mental agitations. Certainly it is a valid practice to tune in to an enlightened soul. That is what one should do in the beginning or until one has the capacity to unfold oneself spiritually. That is why we say that if you remain calm and quiet and allow the divine thoughts of your spiritual Guide to enter into you, you will become flooded with Peace. This kind of tuning in is not only a valid and correct practice, but is essential for one who has placed himself under the guidance of a spiritual Master.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy-kamakura-peace-tree (1).jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (155-156), Sri Chinmoy esrajon játszik  Martin Van Buren High School-ban New Yorkban, 1982. március 9-én

Mi a jóga?

 

Mi a jóga? A jóga Isten nyelve. Ha Istennel szeretnénk beszélni, akkor meg kell tanulnunk az Ő nyelvét.

Mi a jóga? A jóga az, ami feltárja Isten Titkát. Ha meg akarjuk ismerni Isten titkát, akkor el kell indulnunk a jóga útján.

Mi a jóga? A jóga Isten Lélegzete. Ha Isten Szemével szeretnénk látni és Isten Szívével érezni, ha Isten Álmában szeretnénk élni, és ismerni akarjuk Isten Valóságát, ha Isten Lélegzetét akarjuk birtokolni, és végül, ha Magává Istenné szeretnénk válni, akkor a jóga hív bennünket.

A jóga egyesülés. Az egyéni lélek egyesülése a Legfelsőbb Énnel. A jóga az a spirituális tudomány, amely arra tanít, hogyan lehet a Végső Valóságot magában az életben megvalósítani.

Amit tennünk kell az az, hogy elfogadjuk az életet, és beteljesítjük a bennünk lévő Istenit, itt a Földön. Ez csak emberi korlátaink túlszárnyalásával érhetjük el.

A jóga megmondja nekünk, hogy Isten-megvalósításhoz képest viszonyítva milyen messzire jutottunk a fejlődésben. A jóga Isten kozmikus Drámájában elrendelt szerepünket is elmondja nekünk. A jóga végső szava az, hogy minden emberi lélek Isten isteni képviselője a Földön.

Most pedig öszpontosítsuk figyelmünket a jóga gyakorlati aspektusára. A jógának különböző fajtái vannak: a karma-jóga, a cselekvés útja; a bhakti-jóga, a szeretet és az odaadás útja; a dzsnyána-jóga, a tudás útja. Ezt a hármat tekintik a legjelentősebb jógautaknak. Vannak más jelentős jógafajták is, de ezek vagy ennek a háromnak az ágai, vagy  pedig szoros kapcsolatban állnak velük.

Ez a három út az Isten Palotájához vezető három főkapu.Ha Istent a legédesebb és legbensőségesebb módon szeretnénk látni és érezni, akkor a bhakti-jógát kell gyakorolnunk. Ha Istent önzetlen szolgálatunk által, az emberiségben szeretnénk megvalósítani, akkor a karma-jógát kell gyakorolnunk. Ha Isten transzcendentális Énjének bölcsességét és dicsőségét szeretnénk megvalósítani, akkor a dzsnyána-jógát kell gyakorolnunk.

Egy dolog biztos. Ez a három út elvezet minket az Önmegvalósításhoz az Isten-megvalósításban, és az Isten-megvalósításhoz az Önmegvalósításban.

 

What is Yoga?

What is Yoga? Yoga is the language of God. If we wish to speak to God, we have to learn His language.

What is Yoga? Yoga is that which discloses God’s secret. If we wish to know God’s secret, we have to launch into the path of Yoga.

What is Yoga? Yoga is the Breath of God. If we wish to see through God’s Eye and feel through His Heart, if we wish to live in God’s Dream and know God’s Reality, if we wish to possess the Breath of God, and finally if we wish to become God Himself, Yoga will beckon us.

Yoga is union. It is the union of the individual soul with the Supreme Self. Yoga is the spiritual science that teaches us how the Ultimate Reality can be realised in life itself.

What we have to do is accept life and fulfil the Divine in ourselves here on earth. This can be effectuated only by transcending our human limitations.

Yoga tells us how far we have progressed in relation to God-realisation. It also tells us about our destined role in God’s cosmic Drama. The final word of Yoga is that each human soul is a divine representative of God on earth.

Now let us focus our attention on the practical aspect of Yoga. There are various kinds of Yoga: Karma Yoga, the path of action; Bhakti Yoga, the path of love and devotion; and Jnana Yoga, the path of knowledge. These three are considered to be the most important kinds of Yoga. There are other significant types of Yoga, but they are either branches of these three or types closely related to them.

These three serve as the three main gates to God’s Palace. If we want to see and feel God in the sweetest and most intimate way, then we have to practise Bhakti Yoga.If we want to realise God in humanity through our selfless service, then we have to practise Karma Yoga. If we want to realise the wisdom and glories of God’s transcendental Self, then we have to practise Jnana Yoga.

One thing is certain. These three paths lead us to Self-realisation in God-realisation and God-realisation in Self-realisation.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

P1020247ab.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (77-79), Age Nage Bale: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Egyik esélyt a másik után kapjuk

Újra és újra

Egyik esélyt a másik után kapjuk,

Hogy mélyen magunkba merüljünk.

Így tisztán láthatjuk és érezhetjük,

Hogy korábbi próbálkozásainkból

Vagy az őszinteség-fény hiányzott,

Vagy az eltökéltség-erő,

Vagy mindkettő.

Again and again

We are given chance after chance

To dive deep within

So that we can clearly see and feel

That our previous attempts

Lacked either sincerity-light

Or determination-power,

Or both.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

132-ckg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (3040), Sri Chinmoy zongorán improvizál

Soha ne add meg magad a kudarcnak

Ha a kudarcnak megvan az ereje, hogy életedet magává a keserűséggé alakítsa, akkor a türelemnek is megvan az ereje, hogy életedet a legédesebb örömmé változtassa. Ne add meg magad a sorsnak egyetlen kudarc után. A kudarc legfeljebb megelőzi a sikert. Ha egyszer elérjük a sikert, önbizalom lesz a nevünk.

If failure has the strength to turn your life into bitterness itself, then patience has the strength to turn your life into the sweetest joy. Do not surrender to fate after a single failure. Failure, at most, precedes success. But success once achieved, confidence becomes your name.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-undated-303.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei (122), Charana Tale: Sri Chinmoy dalát Ghandharva adja elő

Új ösztönzés a Mestered könyveiből

Ha a Mestered csak egyetlen könyvet írt, vagy ha egyet sem, de a beszédeit tartalmazza egy könyv, akkor az a könyv több mint elegendő azon tanítványok számára, akik azt az utat követik. Ha a Mestered valamennyi írását elolvastad már, tudnod kell, hogy nem elég azokat egyszer elolvasni. Olvasnod és ismét olvasnod kell azokat. S ha az egyik írás lelkesít téged a legjobban, akkor azt minden nap olvasnod kell. Néhány tanítvány miután elolvasott egyszer egy könyvet, ezt mondja: „Már kiolvastam.”. Ha csak az értelmeddel olvasod el ugyanazt a sort ma is és holnap is, lehet, hogy egyáltalán nem fog megihletni. De ha a szíveddel olvasod, akkor minden szó határtalan törekvést fog adni. Minden nap új fényt fogsz látni a Mestered írásaiban. Minden szótól új fényt fogsz kapni.

Indiában néhány kereső kiválaszt egy spirituális könyvet, amit újra és újra elolvas.  Hétszáz rímes vers van India szentírásában, a Bhagavad Gítában. Három – három és fél óra alatt el lehet olvasni és vannak olyan emberek, akik minden nap olvassák. Néhány kereső más könyvet nem is olvas. Újra és újra elolvassák ezt a könyvet, hogy megtisztuljanak. És attól a könyvtől minden nap új ösztönzért, új törekvést kapnak. Te is kaphatsz minden nap új felfedezést. Mi a felfedezés? A törekvésed gyümölcse. Tehát a Mestered írásait nem újságként, hanem azzal az érzéssel olvasod, hogy: „ma új felfedezést szeretnék kapni,” akkor azt meg kell kapnod.

 

If your Master has written only one book, or even if he has not written any book but there is a book of his sayings, that book is more than enough for all the disciples who are following his path. If you say, “I have already read all my Master’s writings,” then you have to know that to read them once is not enough. You have to read and re-read them all. But one book may give you more inspiration than the rest. Now that particular book every day you should read. Some disciples read a book once and then say, “I have read it.” If you read with your mind only, even though you read the same line both today and tomorrow, then you may not get any inspiration. But if you read with your heart, then from each word you will get boundless aspiration. Each day you will see new light in your Master’s writings. From each word you will get new light. In India some seekers select one spiritual book and read it again and again. There are seven hundred couplets in India’s gospel, the Bhagavad Gita. It takes three or three and a half hours to read and there are some people who read the book every day. Some seekers don’t read any other book. They read this book again and again in order to be purified. And every day they are getting new inspiration, new aspiration from that book. Everyday you too can get new revelation. What is revelation? It is the fruit of your aspiration. So if you read your Master’s writings, not as you read a newspaper, but with the feeling, “Today I am going to get new revelation,” then you are bound to get it.

 

Sri-Chinmoy-Jharna-Kala-TC.jpg
Sri Chinmoy Jharna Kalát fest

Sri Chinmoy: Az Örökkévalóság föggönye mögött (95-96), (eredeti Sri Chinmoy: Aspiration-flames Agni Press 1974)

A fotóművészet megadja magát

Sjáma Csaran Láhiri halálosan ellene volt, hogy fényképeket készítsenek róla. De mivel közeli tanítványai ismételten kérték az engedélyét, végül beleegyezett, hogy lefényképezzék. A tanítványok fényképészt hívattak, a Mester pedig, mint egy gyerek, kérdezgette őt. A fényképész ezt nagy megtiszteltetésnek tekintette, ezért elmagyarázta neki a fotózás alapjait. De amikor eljött az ideje, hogy fényképet készítsen, a fényképész nem látta a Mestert a keresőben. A Mester felé fordította a gépet, de nem látott semmit. Ha másokra irányította a kamerát, tökéletesen jól látta őket, de amikor Láhirire fókuszált, semmi nem volt látható.

Végül a csüggedt fotós így szólt a Mesterhez: -Hát ez lehetetlen! Képtelen vagyok, Önt lefényképezni. Nem tudom, mit csinál.

-Jól van –mondta a Mester mosolyogva.- Rendesen fogok viselkedni. Most lefényképezhet.

Sjáma Csaran Láhiri most tisztán látszott a keresőben, és a fotós elsütötte a fényképezőgépet. Azután Láhiri így szólt:

-A spiritualitás és a spirituális erő messze felülmúlja a modern tudományt. Higgyetek a Valódiban, ami nem más, mint a spiritualitás.

A bizonyos kép egy halhatatlan kép, a Mesterről készült leghitelesebb és legmagasabb tudatú kép. Tanítványai ma ez előtt a kép előtt imádkoznak és meditálnak.

Sri Chinmoy magyarázata: Egyes spirituális Mesterek nem kedvelik a fotózást. Úgy érzik, hogy mivel a test mulandó, mi értelme lenne figyelmet fordítani rá? De vannak más Mesterek, akik szerint a fénykép nem pusztán a tárgyat örökíti meg, hanem inspiráló erőként, felemelő és megvilágosító tapasztalatként szolgálhat. Ezek a Mesterek feltétlenül szükségesnek érzik, hogy először meglássák a testben a legfelsőbb valóságot, és azután a lélek egyetemes küldetésévé és transzcendentális látomásává alakítsák át a testet. Szerintük a fénykép nem egy puszta papírdarab, ami a külső arcot, vagy megjelenést ábrázolja, hanem belső valóságunk megvilágosító feltárása.

Vannak, akik úgy gondolják, a világ eredményei, a világban elért dolgok hasztalanok, és maga a világ is hasztalan, mivel valótlan. Ezért semmit sem akarnak hagyni maguk után, mikor a másvilágra távoznak. De azok, akik úgy gondolják, hogy a világ Isten kinyilvánításának a mezeje, igyekeznek egy átalakított életet és egy halhatatlan lélek megnyilvánulásait hagyni örökül. Saját megvalósultságuk mélységéhez és magasságához mérten mindkét fél helyesen közelíti meg a valóságot.

 

Shyama Charan Lahiri was dead against anyone’s taking a photograph of him. But since his intimate disciples were repeatedly requesting permission to take his photograph, he once agreed. The disciples called in a photographer, and like a child the Master asked him questions. The photographer was deeply honoured, so he taught the Master the ABCs of photography.

But when it was time for the Master’s picture to be taken, the photographer could not see him in the viewfinder. He aimed the camera at the Master, but the Master was not visible. When he focused on others, he saw them perfectly, but when he focused on Shyama Charan, there was nothing visible at all.

Finally the frustrated photographer said to the Master, “It is impossible. I can’t take your picture. I don’t know what you are doing.”

The Master smiled and said, “All right, I shall behave myself. Now you can take it.” This time when the photographer looked through the viewfinder, Shyama Charan Lahiri was clearly visible, so he snapped the picture. Then Shyama Charan Lahiri said to him, “Spirituality and spiritual power far surpass modern science. Just have faith in the Real, which is spirituality.”

That particular picture is an immortal picture, the most authentic and the highest picture taken of the Master. His disciples now worship in front of that picture.

Commentary: Some spiritual Masters are not in favour of picture-taking. They feel that since the body-reality is so transient, why pay any attention to it? There are other Masters who are of the opinion that a photograph does not represent a mere object, but can serve as an inspirational force and an elevating and illumining experience. These Masters feel the supreme necessity of seeing the highest reality inside the body-reality first, and then transforming the body-reality into the soul’s universal mission and transcendental vision. According to them, a photograph is not a mere piece of paper reflecting an outer face or appearance; it is an illumining revelation of what one inwardly is.

There are those who think the achievements of the world, in the world, are useless, and the world itself is useless, for it is unreal; therefore, they do not want to leave behind anything when they enter into the other world. But those who think of the world as the field of God-manifestation will strive to leave behind a transformed life and revelations of an immortal soul. Both parties are equally correct in their respective approaches to reality, according to the depth and height of their own realisation.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

shrishyamacharanlahirimahasaya
Sjáma Csaran Láhiri

Sri Chinmoy: India csoda-lakomái (27-28), Sri Chinmoy saját dalait adja elő fuvolán (30th Flute Anniversary)

Két szerencsétlenség

Az életben csak két szerencsétlenség létezik:

Az egyik az, hogy nem tudjuk,

Mit kell tenni,

A másik pedig az, hogy nem tudjuk elfelejteni,

Amit tettünk.

 

There are only two misfortunes in life:

One is that we do not know What to do,

And the other is that we cannot forget

What we have done. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

birds copy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy:  Tízezer Virág-Láng (3926), Sri Chinmoy saját dalait játsza taktirin