Kinyilvánítás

Amikor a legőszintébben imádkoztok, és nagyon jól meditáltok, rá kell jönnötök, hogy imáitok és meditációtok belép a világegyetem lelkébe és szívébe. Ti ott segítetek, segítetek, segítetek azoknak, akik fényért, szeretetért és üdvösségért sírnak Istenhez.

A mi utunkon a külső manifesztáció nagyon szép és erőteljes. Manifesztálunk itt, ott és mindenütt. De a belső manifesztáció egység, egység, egység Isten Akaratával. Minden pillanatban Istennek kell nyújtanunk a szeretetünket odaadásunkat és átadásunkat. Minden pillanatban Neki kell ajánlanunk szerető, vidám és önodaadó engedelmességünket. Ha elmulasztjuk ezeket a dolgokat Istennek adni, szegény Isten mit tehet? Szüksége van ránk a Kinyilvánulásához; nekünk pedig szükségünk van Rá, a megvalósulásunkhoz. Ha én nem vagyok jó eszköz, téged fog választani. És ha te sem vagy jó eszköz, választ valaki mást. Pontosan ezen a módon, ha jó eszköze vagyok, akkor ahány évig Ő akarja, folytatnom kell a Küldetését.

Egy spirituális Mester azért jön a világba, hogy felgyorsítsa az emberiség fejlődését. Annak érdekében, hogy ezt tegye, állandó, állandó, állandó közreműködésre van szüksége az emberiség részéről. A spirituális élet egy egyirányú utca, de ezt elfelejtettük, vagy szándékosan felejtjük el, és kétirányú utcává tesszük. És mi történik, ha valóban egyirányú? Akkor, ha megpróbáljuk kétirányúvá tenni, és körbe fordulunk, csak összeütközés, összeütközés történik, és semmi egyéb.

 

When you pray most sincerely and meditate very well, you must realise that your prayers and meditations are entering into the soul and heart of the universe. There you are helping, helping, helping those who are crying for light, love and bliss from God.

On our path, the outer manifestation is very beautiful and powerful. We are manifesting here, there and everywhere. But the inner manifestation is oneness, oneness, oneness with God’s Will. At every moment we have to offer God our love, devotion and surrender. At every moment we have to offer Him our loving, cheerful and self-giving obedience. If we neglect to offer these things to God, what can poor God do? He needs us for His Manifestation; we need Him for our realisation. If I am not a good instrument, then He chooses you. And if you are not a good instrument, He chooses somebody else. In exactly the same way, if I am a good instrument of His, then as many years as He wants me to continue His Mission, I must.

A spiritual Master comes into the world to expedite the evolution of mankind. In order to do this, he needs constant, constant, constant co-operation from humanity. Spiritual life is a one-way street, but we have forgotten, or we deliberately forget, and we make it into a two-way street. And what happens if it is really one-way? Then if we try to make it two-way and turn around, there is only collision, collision and nothing else.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

289-sri-chinmoy-1024x770.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Élj az Örök Mostban (99-101), Sri Chinmoy saját műveit adja elő a Silence Speaks lemezen.

Reklámok

Angyalok

Amint szívemnek semmi kifogása nincs Isten ellen,

Éppúgy őrangyalomnak sincs velem szemben.

 

As my heart has nothing against God,

even so, my guardian angel never has anything against me.

(Ha nem indulna a lejátszás kérlek kattints ide.)

angyalok-angels


Sri Chinmoy: Angyalok (141),  The Dance of Light I: Sri Chinmoy saját szerzeményét játssza

Meditáció és a sport

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditáció és sport között? Tudom, hogy a harcművészetekben, amit magam is sok évig gyakoroltam, van egy közvetlen kapcsolat, de ez más sportágak esetében is fennáll?

Sri Chinmoy: A sportban energiára, erőre és lendületre van szükségünk. Mikor meditálunk, nyugodttá és csendessé tesszük az elménket. Ha bennünk béke van, akkor hatalmas erőt nyerünk a belső életünkből. Azaz, ha van egy békés pillanatom, akár egy másodpercre is, akkor ez a béke biztos erőként jön hozzám, ha sportolok, akár futok, ugrok vagy dobok. Ez az erő majdnem rendíthetetlen, míg ha nyugtalanok vagyunk, akkor nincs ilyenfajta erőnk.

Nézze meg az elefántot. Az elefánt hatalmas erővel bír. Nem nyugtalan, akár egy majom, amelyik állandóan ide-oda ugrál. Ugyanez igaz ránk is. csak akkor lehetünk békések a külső életünkben, ha a belső életünkben egy elefánt erejével rendelkezünk. Az oroszlán nagyon békés. Aztán, ha történik valami, elkezd üvölteni. De az ereje az a béke, mellyel rendelkezik. Önbizalma van. De a majom és más állatok, akik különösen nyugtalanok, miféle békével rendelkeznek? A meditáció belső erőt ad nekünk. Ha egyszer rendelkezünk belső erővel, akkor feltétlenül sikeresek leszünk a külső életünkben.

Question: What is the relationship between meditation and sports? I know in martial arts, which is something I’ve done for many years, there is a direct relationship, but does it also exist with sports?

Sri Chinmoy: In sports we need energy, strength and dynamism. When we meditate, we make our mind calm and quiet. If inside us there is peace, then we will derive tremendous strength from our inner life. That is to say, if I have a peaceful moment, even for one second, that peace will come to me as solid strength in my sports, whether I am running or jumping or throwing. That strength is almost indomitable strength, whereas if we are restless, we do not have strength like that.

Look at an elephant. An elephant has tremendous strength. It is not restless like a monkey which is moving here and there. It is exactly the same for us. In our inner life if we have the strength of an elephant, then only in our outer life can we be peaceful. A lion is very peaceful. Then when something happens, he starts roaring. But its strength is the peace that it has. It has confidence. But a monkey and other animals that are very, very restless, what kind of strength do they have? Meditation gives us inner strength. Once we have inner strength, we are bound to be successful in our outer life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

shanti-sri-chinmoy
Shanti (Béke): Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (204),  Evening Stars Call Me: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Az igazság nem Kelet vagy Nyugat monopóliuma

Kérdés: Írásaiban gyakran idéz nyugati költőktől, filozófusoktól. Szeretném tudni, ösztönzik-e önt spirituálisan. Gondolja, hogy megvilágosultak abban az értelemben, ahogy az emberek Keleten használják ezt a kifejezést?

Sri Chinmoy: Itt most nagyon őszintének kell lennem. A nyugati költőktől és filozófusoktól inspirációt kapok, de megvilágosodást nem. Lévén, hogy gyerekkorom óta magam is költő vagyok, ha olvasok valami inspirálót, akkor az felvillanyoz. A költészet közel áll a spiritualitáshoz. Így, spirituális emberként megpróbálom írásaimba a költészet tudatát bevinni. Azok a nyugati írók, akiktől gyakran idézek, inspirációjukat vagy eredményeiket keleti háttérből merítik. Mikor írásaikat olvasom, ükapáim ősi üzenetét kapom. De megismétlem, az ösztönzés és megvilágosodás két különböző dolog.

Amikor az Igazságról van szó, nincs Kelet vagy Nyugat. Igaz, az ősi múlt védikus látnokaitól Fényt, inspirációt és isteni üzeneteket kapunk. De a nyugati filozófusok és tanítók is az Egyetemes Tudatban élnek. Az Igazság nem csak a Kelet vagy a Nyugat monopóliuma. Sajnálatos módon a Nyugat és a Kelet nagyon gyakran elkülönülve akar maradni. A Kelet a spiritualitást vallja saját monopóliumának, a nyugat a tudományos eredményeket sajátítja ki magának. De mialatt megpróbáljuk felfedezni önmagunkat, rájövünk, hogy a tudomány és a spiritualitás együtt kell haladjon. A Nyugat felajánlása, eredménye, hozzájárulása, a legnagyobb fontossággal bír, és a Kelet felajánlása, eredménye, közreműködése ugyancsak a legnagyobb fontossággal bír. Ötvözni kell a béke üzenetét, amit Keleten hallunk, a lélek dinamizmusának üzenetével, amit Nyugaton hallunk.

Question: In your writings you quote quite a bit from Western poets and Western philosophers. I wonder if you get spiritual inspiration from them? Do you think that they are enlightened in the sense in which the people in the Orient use the term?

Sri Chinmoy: I have to be very frank here. I do get inspiration from the Western poets and philosophers, but not enlightenment. Having been a poet right from my childhood, when I get something inspirational I am thrilled. Poetry is next to spirituality. So, being a spiritual man, I try to have the consciousness of poetry in my writings. The Western writers whom I very often quote derive their inspiration or their achievement from the Eastern background. When I read their writings I get the ancient message of my great-great-grandfathers. But again, inspiration and enlightenment are two different things.

When it comes to Truth, there are no such things as East or West. We have got light, inspiration and divine messages from the Vedic seers of the hoary past, true. But the Vedic seers also live in the Universal Consciousness. Truth is not the sole monopoly of the East or the West. Unfortunately, the West and the East very often want to remain separate. The East claims spirituality as its own monopoly and the West claims scientific achievement as its own monopoly. But while we are trying to discover ourselves, we find that science and spirituality must go together. The offering, the achievement, the contribution of the West is of greatest importance; and the offering, the achievement, the contribution of the East is also of greatest importance. The message of peace that we hear in the East and the message of the soul’s dynamism that we hear in the West must be combined.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-3-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Világ harmónia

 


Sri Chinmoy: A lélek evolúciója (63-64), részlet az 1984. szeptember 24-i tokiói béke koncertről. Sri Chinmoy esrajon játszik.

Tudatosan

 

Az esetek túlnyomó többségében

Az emberek nem tudattalanul,

Hanem tudatosan

Nem törődnek Istennel.

 

In the vast majority of cases,

Human beings not unconsciously

But consciously

Do not care for God. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

36-black-birds-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (22082), Every time You Love: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Születésnap

1931. augusztus 27-én született Sri Chinmoy.

 

A születésnap a lélek virágoskert-mosolya.

A születésnap nem ismeri az édesség, boldogság és teljesség hiányát.

A születésnapok olyanok, mint a hajnali csillagok.

Egy születésnap az édesség kertje.

Egy születésnap új lehetőségek virágzását hozza.

Születésnapunkon menny-gyönyör zarándoklatra indulunk.

Születésnapunkon az értelem felhő-szomorúsága eltűnik.

A születésnapom búcsúm az összes bánatomtól.

Születésnapunkon Isten Isten Részvét-Szeme.

Születésnapunkon Supreme mindennütt elérhető.

 

Sri Chinmoy was born 1931. augusztus 27

 

The birthday is the soul’s flower garden-smile.

A birthday does not know the shortage of sweetness, happiness and fulness. 

Birthdays are like the morning stars.

A birthday is the garden of sweetness.

My birthday brings new opportunities to blossom. 

On our birthday, we embark on heaven-delight-pilgrimage.

On our birthday, the cloud-sorrows of the mind disappear. 

My birthday is my farewell to all my sorrows. 

On our birthday, God is God’s Compassion-Eye. 

On our birthday, the Supreme is available everywhere. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

2004-chinmoy-bouquet.jpg


2012 New York All Local performance

A cél nem rögzített

Kérdés: Azon cél jelentéséről szeretném kérdezni, mely Istennel való elválaszthatatlan egységet akar megvalósítani. Tudom, hogy T.S. Eliot azt mondta, minden utazásunk végén megérkezünk arra a helyre, ahonnan elindultunk, csak azért, hogy első alkalommal ismerjük azt fel. Ez mindenképpen megfelel a teljes megvilágosodás elérésének?

Sri Chinmoy: Ez gyakorlatilag ugyanaz. Visszatérünk a Forráshoz. De tudnunk kell, hogy a Forrás megvalósításának nincs vége. A Forrás most a túlvilág, de tudnunk kell, hogy ez nem egy rögzített cél, hanem egy önmagát örökké túlszárnyaló Valóság.

A bennünk lévő emberiben és az isteniben is belső sürgetés van, hogy szárnyalja túl magát. Ahogy emberi vágyainknak nincs vége, éppúgy isteni megvalósításainknak sincs. Most éppen a Túlvilág a cél, de ha elérjük, érezzük, hogy ez a cél túlszárnyalható. Isten minden pillalantban túlszárnyalja Magát. Isten mindenható, mindenütt jelenlévő; de Ő Maga állandóan túlszárnyalja Saját Megvalósítását és Tökéletességét.

Kérdés: Akkor az Istennel való teljes egységen túl is van valami?

Sri Chinmoy: Igen. Istennel való teljes, elválaszthatatlan egység egy dolog, és ennek az elválaszthatatlan egységnek kinyilvánítása itt a földön egy másik dolog. Ha valaki megvalósítja Istent, ő és Isten tudatosan elválaszthatatlanná válnak. De ez nem a játszma vége. Akkor az egyénnek ki kell nyilvánítani Istent, neki és Istennek tudatosan együtt kell játszaniuk. A megvalósulás előtt egy tudattalan eszköze volt Istennek. Most Isten állandó, tudatos eszközévé kell válnia.

Kérdés: Személyes élettörténetében volt-e egy bizonyos pont, amikor elérte az egységet Istennel, ami attól a pillanattól fogva változást jelzett az ön számára?

Sri Chinmoy: Nagyon őszintének kell lennem önnel. Esetemben ezt a megvalósulást vagy önfelfedezést egy korábbi inkarnációmban értem el. Magammal hoztam ebbe az inkarnációmba. Egykor tanulmányoztam ezt a könyvet, és tökéletesen tudtam. De ebben az inkarnációmban húsz évembe került -tizenkét éves koromtól egészen harminckét éves koromig -, hogy átismételjem a régi könyvet.

Question: I would like to ask you about the meaning of the goal of attaining inseparable oneness with God. I know that T.S. Eliot has said that at the end of all our journeying we will arrive at the place where we began, only to recognise it for the first time. Is this at all analogous to achieving total enlightenment?

Sri Chinmoy: It is practically the same thing. We go back to the Source. But we have to know that there is no end to our realisation of the Source. The Source is right now the Beyond, but we have to come to realise that this Beyond is the ever-transcending Beyond; it is not a final goal.

There is an inner urge in the human in us, as well as in the divine in us, to transcend itself. As there is no end to our human desires, so also there is no end to our divine realisation. The Beyond is the Goal right now, but when we reach the Beyond we feel that this Goal can be transcended. God Himself is transcending Himself at every moment. He is Omnipotent, He is Omniscient, He is Omnipresent; but He Himself is always transcending his own Realisation and Perfection.

Question: Is there then something which is beyond total oneness with God?

Sri Chinmoy: Yes. Total, inseparable oneness with God is one thing and the manifestation of that inseparable oneness on earth is another thing. When someone realises God, he and God become consciously inseparable. But that is not the end of the game. He has to manifest God; he and God have to consciously play together. Before realisation he was an unconscious instrument of God. Now he has to become a constant, conscious instrument of God.

Question: In your own personal life-history, was there a particular point when you achieved oneness with God which marked a change for you from then on?

Sri Chinmoy: I have to be very frank with you. In my case I had this realisation or self-discovery in a previous incarnation. I carried it with me to this incarnation. Once upon a time I studied the book and knew it perfectly. But in this incarnation it took me twenty years, from the age of twelve right up to thirty-two, to revise the old book.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy_relaxed.jpg
Sri Chinmoy az ashrambeli években

Sri Chinmoy: A lélek evolúciója (55-57), Onenes-Bravery: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes játsza

 

 

Alaposan törődik

Amikor Isten Akaratát

A magunkéra akarjuk változtatni,

Isten nem engedi.

Miért?

Éppen azért, mert

Alaposan törődik

A tökéletességünkkel.

 

When we want to change

God’s Will to ours,

God does not allow it.

Why not?

Precisely because

He cares for our perfection

Very dearly

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

AUM-Sri-Chinmoy.jpg
Aum: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Válogatott versek a Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (22115), O Kanaiya: Sri Chinmoy dalát Ranjit és Unmesh énekli hagyományos baloul stílusban

A fazekas és az agyag

A világegyetem Isten kinyilvánulása, de még nem Isten tökéletessége. Az evolúció folyamatán keresztül halad Isten az Ön-tökéletesség felé. Az isteni tökéletesedés teljes lényünk, teljes tudatunk fokozatos átalakulása. A Szellem leszállt az anyagba. Most törekvéssel a Szellemnek vissza kell térnie legmagasabb szférájába.

A külső világban talán korlátokat, tökéletlenséget, kétséget, félelmet és halált látunk. De a belső világban fényt, békét, üdvösséget és tökéletességet látunk. Ha Isten Tudatában élünk, akkor nincs tökéletlenség. Tulajdonképp csak tudat létezik, különböző szinteken, amely különféle megnyilvánulásokban élvezi magát. A kinyilvánítás terén a tudatnak különféle fokai vannak. Miért imádkozunk és meditálunk? Azért, mert ez a megvilágosodás egy alacsonyabb fokáról egy magasabb fokára vezet minket, mert közelebb visz valami tiszta, szép, ösztönző és beteljesítő dologhoz. A legmagasabb megvilágosodásnak nem csak a lélekben kell megtörténnie, hanem a szívben, az elmében, az életerőben és a testben is.

Ha nem törődünk a kinyilvánítással, ha semmibe vesszük a hétköznapi világot, akkor álomvilágban élünk. Először el kell fogadnunk a világot, úgy, ahogy van. Ha nem fogadjuk el a világot, akkor mit fogunk átalakítani? Ha a fazekas nem fogadja el az agyagot, akkor hogyan formál majd edényt? Törekednünk kell, hogy békét, fényt és üdvösséget hozzunk a világnak. Be kell lépnünk az emberiség lélegzetébe, hogy a Föld arcát átalakítsuk és megváltoztassuk. Az anyagi életnek és a spirituális életnek együtt kell járnia. Egyrészt el kell fogadnunk a világot úgy, ahogy van, másrészt dolgoznunk és dolgoznunk kell, hogy felemeljük a Föld-tudatot, hogy megszabadítsuk a korlátoktól, a tökéletlenségtől, a rabságtól és a tudatlanságtól.

Aki vonakodik követ törni,

Sohasem lesz út-építő.

 

The universe is God’s manifestation, but it is not yet God’s perfection. Through the process of evolution, God is proceeding toward His Self-perfection. Divine perfection is the gradual transformation of our entire being, of our entire consciousness. Spirit has descended into matter. Now, with aspiration, Spirit has to return to its highest sphere.

In the outer world we may see limitation, imperfection, doubt, fear and death. But in the inner world we see light, peace, bliss and perfection. When we live in God’s Consciousness, there is no imperfection. What actually exists is consciousness on various levels, enjoying itself in its various manifestations. In the field of manifestation, consciousness has different grades. Why do we pray and meditate? Because this leads us from a lower degree of illumination to a higher degree, because it brings us closer to something pure, beautiful, inspiring and fulfilling. The highest illumination is God-realisation. This illumination must take place not only in the soul, but also in the heart, mind, vital and body.

If we ignore manifestation, if we ignore the everyday world, we will be living in a dream world. First we have to accept the world as it is. If we do not accept the world, then what are we going to transform? If a potter does not accept his clay, then how is he going to shape and mould a pot? We have to aspire to bring down peace, light and bliss for the world. We have to enter into the very breath of life in humanity in order to transform and change the face of the earth. The material life and the spiritual life must run together. We have to both accept the world as it is and to work and work to raise the earth-consciousness, to free it from limitations, imperfections, bondage and ignorance.

Ha who is reluctant

To break stones

Will never be able to become

A path-maker.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy-pav22a
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy:  Az isteni hős.  (320-321), He param pita ami je tomar: Sri Chinmoy dalát Arthada együttese adja elő

Biztos vagyok benne

 Biztos vagyok benne,

Hogy közvetlenül életem

Tornyosuló felhői mögött

Isten Részvét-Megbocsátás-Napja

Ragyog

 

I am sure that

Right behind my life’s teeming clouds

God’s Compassion-Forgiveness-Sun

Shines

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-kala xxx
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (16441), Dukher rate: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli