Inkarnációk, fejlődés

Kérdés: Muszáj az embernek minden inkarnációban fejlődni?

Sri Chinmoy: Minden inkarnáció a fejlődésért van. Tehetsz egy lépést, tíz lépést vagy tízmillió lépést. A fejlődés azon múlik, hogy mennyi törekvésed van. Minden inkarnáció azt jelenti, hogy a lélek belép a földi küzdőtérre, hogy kinyilvánítson valamit. A lélek belép a fizikai világba. Lelkes ígéretet tesz Istennek, de a földi örömök, az emberi tudatlanság miatt a lélek nagyon nehezen tud fejlődni. Minden életben a lélek azzal az egy őszinte akarattal jön a fizikai világba, hogy előre haladjon. Tehát minden inkarnáció erre való. Az egyetlen dolog az, hogy van aki nagy nehézségek árán is csak egyetlen lépést tud megtenni, míg mások számtalan lépést. Minden inkarnáció a fokozatos fejlődésre való.

Question: Must a person evolve in every incarnation?

Sri Chinmoy: Each incarnation is meant for progress. You can take one step or ten steps or ten million steps. Progress depends on how much aspiration one has. Each incarnation indicates that the soul is much entering into the world-arena to manifest something. The soul enters into the physicals. It has made a fervent promise to God, but because of earthly pleasures and human ignorance, the soul finds it very difficult to make progress. In each life the soul comes to the physical with one sincere will: to go forward. So each incarnation is meant for that. The only thing is that some can cover only one step with greatest difficulty while others can take countless steps. Each incarnation is meant for gradual progress.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-47mile-1980
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy bölcsessége (284), Victory: Sri Chinmoy dalait énekli Pierre Lantuas

Reklámok

Kudarc

Engedd, hogy a kudarc

Rávilágítson a legfőbb tanulságra:

Minden naplemente

Egy nagyon, nagyon fényes

és erőteljes napfelkelte kezdete.

Allow failure to reach you

A supreme lesson:

Each sunset is the beginning

Of a very, very bright

And powerful sunrise.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint ide.)

Birds-undated-98
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító útitárs II (9), Chalbo Ami: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Törekvés

Rendesen több száz életbe is belekerül, mire az emberi lény tudatosan elkezd törekedni az isteni megvalósulásra.

Normally, it takes hundreds of lives before the human being consciously aspires for the life of divine realisation.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

-Sri-Chinmoy-undated296
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (539), Mrittyu taran: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Nem tökéletes

Az a szeretet,

Amely csak megbocsátani tud,

De felejteni nem,

Szerintem nem tökéletes szeretet.

The love that can only forgive

But not forget

According to me

Is not a perfect love.

 

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

13165967_871997922923476_8024125528642610786_n
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I, (95), Ai Ai Ai Bela Jai: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

A szeretet hatalma / a hatalom szeretete

Kérdés: Olvastam egy aforizmáját, mely így szól: “Mikor a hatalomszeret helyére a szeretet hatalma lép, az ember új nevet kap: Isten.” Ki tudná ezt fejteni?

Sri Chinmoy: A vitális hatalom szeretete elpusztítja az egész világot, de az isteni szeretet, ami önmagában hatalom, csak átalakíthat minket – a bennünk rejlő emberit istenivé alakíthatja. A hatalom szeretete a felsőbbrendűség szeretete. Egy ember vagy egy nemzet úgy érzi, hogy a hatalom gyakorlásával meg lehet hódítani az emberiség szívét. De ez lehetetlen! Nem azért sírunk Isten Arcának megpillantásáért, mert Ő csupa Hatalom, hanem mert csupa Szeretet. Csak a szeretet hatalma tudja igazán meghódítani az emberiség szívét.

Ha úgy érezzük, hogy a világ tele van gyűlölettel, akkor állandóan keserű érzéssel leszünk az élet iránt. És akkor rögtön  vitális hatalmunkkal, uralkodásra törő erőnkkel próbáljuk majd meghódítani a világot. De ha korán reggel imádkozunk és meditálunk, ha szívünk mélyén szerető gondolatokat dédelgetünk, akkor a világot rögtön a barátunknak érezzük. A pozitív hatalmat éljük át, az egység erejét, mely a szeretetből fakad.

Mikor azt mondom hogy “Isten” lesz az ember új neve, itt “Isten” egyetemességet jelent. Ő Egy és Sok egyszerre. Egy volt, de szerette volna a sokféleségben örömét lelni. Itt megszűnik az egyéniség, és megjelenik az egyetemesség. Ha a szeretet hatalmával élünk, a véges emberi egyéniség azonnal eltűnik, és helyébe a végtelen isteni egyetemesség lép.

Question: I have read your aphorism that says, “When the power of love replaces the love of power, man will have a new name: God.” Coluld you please elaborate on this?

Sri Chinmoy: The love of vital power is destroying the entire world, but the divine love, wich is power itself, can only transform us – transform the human in us into the divine. The love of power is the love of supremacy. An individual or a nation feels that by exercising power it is possible to conquer the heart of humanity. But this is impossible! We are crying to see the Face of God, not because He is all Power, but because He is all Love. It is only the power of love that can really conquer the heart of humanity. 

If we feel that the world is full of hate, then we will constantly have a bitter feeling towards life. Then immediately we will try to conquer the world with our vital power, the power that wants to dominate. But when we pray and meditate early morning, if we cherish loving thoughts in the depths of our heart, immediately we feel that the world is our friend. We are experiencing the positive power, the power of oneness, wich comes from love.

When I say that ‘God’ will be man’s new name, ‘God’ means universality. He is One and He is Many. Ha was One, but He wanted to enjoy Himself thruogh multiplicity. Here individuality disappears and universality appears. When we use the power of love, the finite human individuality immediately disappears and is replaced by infinite divine universality.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints  ide.)

 

divinity-sri-chinmoy-1


Sri Chinmoy: Szeretet (185-187), Love versus Power: Sri Chinmoy orgonán játszik a Riverside templomban New Yorkban 2000 augusztus 23-án.

 

Szeretetre van szükséged?

Szeretetre van szükséged?

Érezhetsz szeretetet.

Próbáld meg szeretni szép álmaidat.

Álmaid teljesen igazak.

Szeretni tudod szép álmaidat.

Lám szeretetet érzel.

Lám, szeretetet adsz.

Do you want love?

You can feel love.

Try to love your good dreams.

They are absolutly true.

You can love your good dreams.

Lo. You feel love.

Lo. You give love.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

love-sri-chinmoy
Szeretet: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Szeretet, öröm, boldogság (15), Tomar-amar: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő.

Ragadd meg

Ragadd meg a belső, lélekteli

Kezdeményezést,

S a külső siker

Gyorsan közelít majd hozzád.

Take the inner, soulful initiative.

The outer succes

Will fast approroach you.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

undated 417
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító útitárs I (87), Premer-basini: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes játssza

Cselekvés, elvárás

…a lélek inspirál bennünket pontosan attól a naptól fogva, amikor a spirituális életet elfogadtuk. Nincs egyetlen nap, amikor a lélek ne próbálna ösztönözni minket. A lélek mondja nekünk, hogy keljünk fel 5:30-kor vagy 6:00-kor. Ha egyszer felkelünk, akkor lehet, hogy három hét vakációra megyünk. Akkor viszont, ha három hétig minden nap rendszeresen imádkozunk, elvárunk valami eredményt. Három hétig 6-kor kelünk, imádkozunk és meditálunk, de akkor úgy érezzük, hogy imánknak nincs eredménye. Azt gondoljuk, hogy vagy Isten nem hallgatott meg bennünket, vagy az imánk nem őszinte. Akkor mit fogunk tenni? Vagy azt mondjuk: “Óh, az imám őszinte, de Isten nem törődik velem. Isten nem hallgat meg. Ha Isten nem törődik velem, akkor miért vegyem a fáradtságot, hogy 6-kor keljek és imádkozzak?” Akkor vége az ima-életünknek, vége a meditáció-életünknek.

Kérdés: Guru, ha őszintén kelsz fel, imádkozol és meditálsz, akkor a lélek miért nem ad neked elegendő belső édességet, vagy bátorítást, hogy érezd, érdemes?

Sri Chinmoy: Gondoljunk a földművesre. Amikor a magot elülteti, hónapokig kell várnia, hogy a palántát meglássa. Itt nekünk is várnunk kell. Miért használjuk az “Isten választott Órája” kifejezést? Nem azt mondjuk hogy ‘az én órám’. A helyes dolgot tesszük, de a választott óra még nem jött el. A tűzhelyhez megyünk és megpróbáljuk bekapcsolni. Majd azt mondjuk: “Minden nap próbálom begyújtani. Hogy lehet, hogy nem gyullad be?” De ha egy kicsit jobban elfordítjuk, végül megjelenik a láng.

A farmer elülteti a magot. Minden nap kimegy a mezőre, locsol és locsol. Végül megelégelheti. Azt mondja: “Ez meg mi? Ha lenne valami csírázni való itt, mostanra már kikelt volna.” Ilyen a mi türelmetlenségünk.

De a legmagasabb ima azt fogja mondani: “Isten talán valami mást akar adni nekem. Nem teljesíti ezt a vágyamat. Talán valami másra gondol, és ha azt a bizonyos dolgot adja nekem, automatikusan megkapom azt is, amit óhajtottam.” Mi nem vagyunk ilyen bölcsek. Azt kellene mondanunk: “A saját érdekemben nem adja azt nekem, de fog adni valami mást. Ha megkapom azt a bizonyos dolgot, amiről most még sejtelmem sincs, akkor automatikusan teljesülni fog a mostani vágyam is.”

Rendelkezünk ezzel a türelemmel? Rendelkezünk ilyen bölcsességgel, a bölcsességgel, hogy egyek legyünk Isten Akaratával? Nem! Ehelyett megkérdezzük, Isten miért nem adja nekünk azt, amiért imádkozunk. Tudnunk kell, hogy vagy a helyes dolgot tesszük, de az óra még nem jött el, vagy nem a helyes dolgot tesszük. Talán megváltoztatja az elképzelésünket és azt mondja, másfajta imát ajánljunk, vagy valami másfajta meditációt végezzünk. Vagy talán ad valamit, ami minden imánkat be fogja teljesíteni.

… the soul has been inspiring us right from the day we accepted the spiritual life. There is not a single day that the soul does not try to inspire us. The soul will tell us to get up at 5:30 or 6:00. Once if we get up, then for three weeks we may take a vacation. Again, for tree weeks if we pray every day on a regular basis, then we expect some result. For tree weeks we get up at 6:00 and pray and meditate, but then we feel that our prayer has no result. We think that either God has turned a deaf ear to us or our prayer is  not sincere. Then what shall we do? We may say, “Oh, my prayer is sincere, but God does not care for me. God does not listen to me. If God does not care for me, then why do I have to take the trouble of getting up at 6:00 and praying?” Then our prayer-life ends, our meditation-life ends.

Question: Guru, if you are sincerely getting up and praying and meditating, why is it that the soul does not give you enough inner sweetness or encouragement to make you feel that it is worthwhile?

Sri Chinmoy: Let us think of farmer. When the farmer sows the seed, he has to wait for months to see the plant. Here also we have to wait. Why do we use the expression ‘God’s choice Hour’? We do not say ‘my hour’. We are doing the right thing, but the choice hour has not yet come. We go to the village stove and we try to light it. Then we say, “I have been trying to light it every day. How is it that it does not ignite?” But when we turn it a little more, finally the flame comes.

The farmer sows the seed. Every day is going to the field and watering, watering. Eventually he may become fed up. He will say, “What is this? If there had been something to germinate, by this time it would have germinated.” This is our impatience.

But the highest prayer will say: “Perhaps God wants to give me something else. He is not fulfilling this particular desire of mine. Perhaps He has something else in mind, and if that very thing He gives, then automatically I will get my wish also.” That wisdom we do not have. We should say, “He is not giving me this for my own good, but  He will give me something else. When I get that particular thing, which I am not even aware of right now, then automatically my present desire will be fulfilled also.”

Do we have that kind of patience? Do we have that kind of wisdom, the wisdom to be one with God’s Will? No! Instead, we ask why God is not giving us what we pray for. We have to know that either we are not doing the right thing. Perhaps, He will change our mind and tell us to offer some other prayer or do some other type of meditation. Or perhaps He will give us something which will fulfil all our prayers.

grace-sri-chinmoy
Kegyelem: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem (65-67), Sri Chinmoy zongorán improvizál