Hit és meditáció

A hit és a meditáció együtt járnak.

A hitből

Erőteljesebb lesz

A kereső meditációja.

Rendszeres meditációval

A kereső hite

Automatikusan növekszik.

 

Faith and meditation go together.

From faith,

A seeker’s meditation

Becomes more powerful.

From regular meditation,

Automatically a seeker’s faith

Increases. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-389-1024x1021.jpg

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9527), Shundara Shib: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

Mi a spirituális élet?

Mi itt valamennyien keresők vagyunk, a végtelen Fény és az örök Igazság keresői. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy tudatosan és lélektelien elfogadtuk a spirituális életet.

A fő kérdés az: “Mi a spirituális élet?” A spirituális élet olyan élet, amely természetes és normális. Mindig természetes és mindig normális eltérően azoktól a dolgoktól, amelyeken nap mint nap átmegyünk szerteágazó tevékenységeink során. Pontosan azért normális és természetes, mert ismeri a Forrását. Forrása Isten, a végtelen Fény és örök Igazság.

Ha spirituális életet élünk, megérezzük, hogy a béke élete nem kell, hogy örökre elérhetetlen  maradjon. Megérezzük, hogy a szeretet élete, azé a szereteté, amely kiterjed, nem kell, hogy egy távoli cél maradjon. Ha spirituális életet élünk, akkor képesek vagyunk elérni, és a sajátunknak, teljesen a magunkénak vallani mindent, ami istenien és a legfelsőbben beteljesít minket. Jelenleg nem rendelkezünk korlátlan mértékű békével, Fénnyel és üdvösséggel. De ha gyakoroljuk a spiritualitást, ha belső sírásunk, amit törekvésnek hívunk, magasra, magasabbra, a legmagasabbra emelkedik, akkor nemcsak hogy korlátlan de végtelen mértékű békét, Fényt és üdvösséget nyerünk. És ezeket az isteni minőségeket szívünk legmélyebb rejtekében érhetjük el és őrizhetjük meg. Ha lélekteljesen, odaadóan és feltétel nélkül gyakoroljuk a spirituális életet, akkor megpróbáljuk előhozni azt az isteniséget, amellyel mindannyian rendelkezünk. És az az isteniség nem más, mint a tökéletességünk.

Itt mind keresők vagyunk. Minden kereső az ideált és valóságot képviseli. Az ideál az öntúlszárnyalás, a valóság pedig Isten mindent átható Tudata.

Ha bennünk levő ideálba és valóságba akarunk belenőni, akkor teljesen meg kell tisztítanunk elménket azoktól az istentelen gondolatoktól, melyek állandóan megtámadnak minket. Ki kell üríteni a szívünket, és meg kell töltenünk végtelen Fénnyel és gyönyörrel. Akkor Isten, a Való és Isten az Ideál, képesek lesznek törekvő szívünkben táncolni és énekelni.

Itt mindannyian keresők vagyunk. Mind Supreme, Szeretett legfelső Urunk, az Örök Vezető választott eszközei vagyunk. Ezt a lélekteli kijelentésünket nem szavakkal, hanem tettekkel bizonyíthatjuk, szolgáló szeretetünk és szolgálatunk által.

Szerető szolgálat. Szerető szolgálatunk bebizonyítja az egész világnak, hogy Supreme választott eszközei vagyunk a Supreme-ért. Mikor a Legfelsőbbet lélekteljesen, odaadóan és feltétel nélkül szeretjük törekvő elménkben, Isten-Magasságunkat növeljük, és amikor lélektelien, odaadással és feltétel nélkül szolgáljuk a Supreme-ot törekvő elménkben, Isten Mélységünket mélyítjük.

Mivel Supreme kiválasztott eszközei vagyunk, az Isten-megvalósítás sürgető szükségletünk, az Isten-kinyilvánítás pedig abszolút kötelességünk. Sürgető szükségletünk beteljesítésével belül és kívül végtelen Igazság fáklyavivőivé és az Isten-Látomás előfutáraivá válhatunk. Abszolút kötelességünk teljesítésével felfedezzük, hogy Isten-magok és Isten-gyümölcsök vagyunk. Ajánljuk fel Isten-magjainkat a Supreme-nak, helyezzük a Lábához, hogy isteni fává nőhessen, amely képes az emberiséget legmagasabb transzcendentális magasságába emelni. Ajánljuk fel Isten-gyümölcseinket is Supreme-nak. Helyezzük a Lábához az Ő kinyilvánítására, teljes és tökéletes kinyilvánítására itt a földön.

Here we are all seekers, seekers of the infinite Light and the eternal Truth. What does this mean? It means that we have accepted the spiritual life soulfully and consciously.

The paramount question is, “What is the spiritual life?” The spiritual life is something that is natural and normal. It is always natural and it is always normal, unlike other things that we come across in our day-to-day multifarious activities. The spiritual life is normal and natural precisely because it knows its Source. Its Source is God the infinite Light and God the eternal Truth.

When we follow the spiritual life, we come to feel that a life of peace need not always remain a far cry. We come to feel that a life of love, the love that expands, need not always remain a far cry. Everything that fulfils us divinely and supremely, we can achieve and claim as our very own if we follow the spiritual life. Right now Peace, Light and Bliss in abundant measure we do not have at our disposal. But when we practise spirituality, when our inner cry, which we call aspiration, climbs up high, higher, highest, at that time Peace, Light and Bliss we get not only in abundant measure but in infinite measure. And we can achieve and treasure these divine qualities in the inmost recesses of our hearts. When we practise the spiritual life soulfully, devotedly and unconditionally, we try to bring to the fore the divinity that we all have. And this divinity is nothing short of our perfection.

Here we are all seekers. Each seeker represents the ideal and the real. The ideal is self-transcendence and the real is God’s all-pervading Consciousness.

If we want to grow into the real and the ideal in us, we have to clean our mind thoroughly of the undivine thoughts that are constantly assailing us. And we have to empty our heart and fill it with infinite Light and Delight. Then God the Real and God the Ideal will be able to sing and dance in our aspiring being.

Here we are all seekers. We are all chosen instruments of the Supreme, our Beloved Supreme, the Eternal Pilot. We can prove this soulful statement of ours, not by words but by deeds, by our serving love and loving service.

Loving service. Our loving service can prove to the world at large that we are the chosen instruments of the Supreme, for the Supreme. When we love the Supreme soulfully, devotedly and unconditionally in our aspiring mind, we heighten our God-Height; and when we serve the Supreme soulfully, devotedly and unconditionally in our aspiring mind, we deepen our God-Depth.

Since we are the chosen instruments of the Supreme, our immediate necessity is God-realisation and our absolute duty is God-manifestation. In the fulfilment of our immediate necessity, we can become the torch-bearers of infinite Truth and the harbingers of God-Vision within us and without. In the fulfilment of our absolute duty, we discover that we are God-seeds and God-fruits. Let us offer our God-seed to the Supreme; let us place it at His Feet, so it may grow into a divine tree that can lift humanity to the highest transcendental Height. Let us also offer to the Supreme our God-fruit. Let us place our God-fruit at His Feet for His Manifestation, His total and complete Manifestation here on earth.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

ckg_torino

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy 1975. december 17-én a Nortwestern Universityn elhangzott beszéde. A lélek evolúciója (5-8); Sri Chinmoy orgonán játszik a 1992. május 16-i koncerten

Intuíció és józan ész

Kérdés: Ha a józan ész és az intuíció egymásnak ellentmond melyikre hallgassunk?

Sri Chinmoy: Az intuíció a valódi igazság. Amit józan észnek neveznek, az legtöbbször nem is az. A valódi józan ész az valami más. Abban Isten, a legmagasabb Valóság az első. Egyszer egy spirituális mester tréfásan azt mondta: “Amikor a tanítványaim hozzám jönnek, első dolguk, hogy a józan eszüket feladják.” Mikor a tanítványok feladják a közönséges józan eszüket, csak akkor adhatja a mester a megfelelő józan észt nekik. A spirituális életben a józan ész a magasabb valóságot jelenti. Spirituális emberek számára az alacsonyabb valóság nem józan ész.

Az intuíció a magasabb valóság. Ha bevillan egy intuitív megérzés, az az abszolút valódi valóság. De ha úgy érzed, ez a bizonyos intuíció a fizikai síkon nem fog működni, akkor legjobb, ha megnézed, mit mond a józan ész, amit a fizikai síkon használnak. Lelkes vagy, hogy a józant észt használod a fizikai síkon, mert az ott alkalmazható. Ugyanakkor, ha valóban bevillan egy intuitív felismerés, azt szeretném mondani, ragaszkodj hozzá, meg ha a világ őrültnek nevez is.

Sri Rámakrisna mindig kitartott intuíciója mellett. Éppen azért jutott fel a Legmagasabbig, mert az intuitív erejét használta. Az emberek nagyon, nagyon sok istentelen dolgot beszéltek róla. Amikor transzba vagy eksztázisba esett, a közönséges emberek azt szokták mondani, hogy az egyfajta őrület volt. De számára a józan észt a Káli Anyával való teljes eggyé válás jelentette. Neki ez volt a valódi, az egyetlen józan ész. Az átlagos embereknek viszont a józan ész a többiekkel való érintkezés vagy a hétköznapi dolgokba való belemerülést jelenti. Tehát az ember józan észről alkotott elképzelése mindig a lelke által elért eredményektől és a fejlettségétől függ.

Szüleitek közül néhányan a spiritualitást bolondságnak tarthatják – ez az ő józan eszük. De ti magasabb érzékkel rendelkeztek. Mivel elfogadtátok a spirituális életet, a szüleiteknél mind belsőleg, mind külsőleg sokkal fejlettebbek vagytok. Számotokra teljesen természetes, hogy imádkoztok, meditáltok, egy spirituális mestert követtek. A ti józan eszetek színvonala nem kell, hogy az övékkel megegyezzen, és nem is egyezhet meg. Másrészt ha magasabbra, végtelenül magasabbra mentek, akkor intuíciótok lesz a józen eszetek. Nem az úgynevezett józan észt fogjátok használni, amit az elmétől kaptok.

Question: In the conflict between intuition and common sense, which one should we listen to?

Sri Chinmoy: Intuition is the real truth. What people call common sense is not sense at all most of the time. Real common sense is something else. In real common sense, God comes first; the highest Reality comes first. Once a spiritual Master said by way of a joke, “When my disciples come to me, the first thing they do is to give up their common sense.” When the disciples give up their ordinary common sense, then only can the Master give them his proper common sense. In the spiritual life, common sense means the higher reality. For spiritual people, the lower reality is not common.

Intuition is the higher reality, If you get an intuitive flash, that is absolutely the real reality. But if you feel that that particular intuition will not work on the physical plane, then the best thing is to discover the common sense which is utilised on the physical plane. You are eager to use common sense on the physical plane because it is applicable there. But again, if you really have an intuitive flash, then I wish to say that you should stick to your intuition even though the world may call you insane.

Sri Ramakrishna all the time stayed with his intuition. Just because he used his intuitive power he went to the Highest. People said many, many undivine things about him. When he went into trance or ecstasy, people in the ordinary life used to say it was a kind of insanity. But for him, common sense was to be totally absorbed in the Mother Kali, totally merged in the highest Consciousness. For him that was the real common sense, the only common sense. But for ordinary people, common sense will be to mix with people or to indulge in ordinary things. So common sense depends entirely on the achievement of the soul and how developed the soul is.

Some of your parents may think that the spiritual life is silly; that is their common sense. But you have a higher sense. You have accepted the spiritual life, so you are much more developed than your parents, both inwardly and outwardly. For you, it is quite common to pray and meditate and follow a spiritual Master. The standard of your common sense and the standard of their common sense need not and cannot be the same. Again, when you go still higher, infinitely higher, at that time your intuition will become your common sense. You will not use the so-called common sense that you get from the mind.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-kala-25-11-1984

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: A lélek evolúciója (33-34), 1992 május 15-i washingtoni béke koncerten Sri Chinmoy zongorán játszik

A KOR NEM SZÁMÍT

A KOR NEM SZÁMÍT,

Hacsak nem érzed, hogy

A föld kegyetlen hozzád és

A Menny közömbös irántad.

 

AGE DOES NOT MATTER,

Unless you felle earth is cruel to you

And Heaven is indifferent to you.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

ckg-javelin

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: A kor nem számít (43), He Gopal: Sri Chinmoy saját dalát játsza csellón egy bostoni koncerten

Szinte senki

Ki akar külsőleg sikeres lenni?

Szinte mindenki.

Ki akar változni külsőleg vagy belsőleg?

Szinte senki.

 

Who wants to succeed outwardly?

Almost everybody.

Who wants to change outwardly or inwardly?

Almost nobody.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

8-4-85-sri-chinmoy.jpg

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (1952), Mangalamoy: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes játsza.

A világ fejlődik

Kérdés: Elmondaná, mit szól ahhoz, amit Paul Brunton egyik könyvében olvastam? Azt mondja, hogy azok a titkok és az a fajta ezoterikus tudás, amely évszázadokkal ezelőtt csak a misztikus egyiptomi vallások beavatottjai és az indiai jógik számára volt nyitott, most, a Vízöntő korában sokak számára elérhetővé válik. És hogy most sok út – ha őszintén és nyíltan követik – képes olyan tapasztalatokhoz juttatni az embereket, amelyeket korábban csak néhány kiválasztott érhetett el. Látja ezt a fajta kozmikus változást?

Sri Chinmoy: Igen. Amit Paul Brunton mondott az tökéletesen igaz. Korábban a jóga kiválasztott keveseké volt, ma mindenki előtt nyitva áll. Korábban még Indiában is, azon a földön, ahol mindig gyakorolták, a jóga csak kevés követőre korlátozódott. De most a jóga könyve nincs többé lepecsételve. Sajnos nagyon sok hamis tanítót látunk, különösen itt Nyugaton. Másrészt el kell mondanom, hogy Amerikában őszinte keresők ezreivel találkoztam. Mind Nyugaton, mind Keletem látjuk, hogy megnőtt a belső sírás az igazságért, a végső Igazságért. A világ tehát fejlődik, az evolúció folyik.

Question: Would you please comment on something I read in a book by Paul Brunton? He said that secret and esoteric knowledge, the sort that used to be open only to the initiates of the mystical Egyptian religions and the Indian Yogis of centuries ago, is now becoming available to the many in the age of Aquarius, and that now many paths, if they are followed with integrity and openness, can offer people today the experiences that formerly had been available only to the chosen few. Do you see this type of cosmic change happening?

Sri Chinmoy: Yes. What Paul Brunton has said is perfectly right. Previously Yoga was confined to a select few; now Yoga is open to all. Previously, even in India, the land where it has always been practised, Yoga was confined to the limited few. But now the book of Yoga is no longer sealed; it is open to all. Unfortunately, we are seeing many false teachers, especially here in the West. But on the other hand, I wish to say that in America I have come across thousands of sincere seekers. So the world is progressing, the world is evolving. We are in the process of evolution. We see in the West as well as the East that the inner cry for truth, the ultimate Truth, has increased. And the book of Yoga is no longer sealed, but is now an open book.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

harmonium-sri-chinmoy

Sri Chinmoy harmóniumon játszik

 


Sri Chinmoy: A lélek evolúciója (66-67). A magyar kiadás és a Sri Chinmoy library-ben talált eredeti szöveg között különbség van.

Részlet az 1984 szeptember 19-i tokiói Peace koncertről, Sri Chinmoy saját dalait énekli

Nem az út vége

A hibák

Nem sötét bűnök.

A kudarcok

Nem vad rombolások.

A halál

Nem az út vége.

 

Blunders are not

Dark sins.

Failures are not

Wild destructions.

Death is not

The journey’s close. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1jharna-kala-acrylic-painting-by-sri-chinmoy-undated-266

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (2128), Puji Bale: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Panasz

Azt tettem, amit nem kellett  volna tennem:

Panaszkodtam.

Isten azt tette, amit tennie kellett:

Sóhajtott.

 

I did what I was not supposed to do:

I complained.

God did what He was supposed to do:

He sighed.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

45-ckg-birds.black_-975x1024

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (10169), Never say no: Sri Chinmoy saját dalát játsza

Hit

A hit egy csoda-hatalom.

Ezt az erőt akkor kapjuk,

Amikor messze túljutunk

A kétkedő elme birodalmán.

 

Belief is a miracle-power.

This power we get

When we go far beyond

The domain of the doubting mind. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

12-3-1976-3-Sri-Chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból  (16583), Dyloke Bhuloke: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Az okosság rossz a spiritualitásra nézve?

Kérdés: Az okosság rossz a spiritualitásra nézve?

Sri Chinmoy: Először is tudnunk kell, hogy mit értünk okosság alatt. Az okosság lehet nagyon istentelen, ravasz, szélhámos minőség. Ugyanakkor más szemszögből lehet bölcsesség. A közönséges emberi életben az okosságot valaki becsapására, vagy arra használhatjuk, hogy valamiben mi legyünk a győztesek, míg mások veszítenek. De ha nagyon magas szemszögből nézzük, akkor az okosság bölcsességet jelent. Erre a bölcsességre feltétlenül szükség van a spirituális életben. Egy magasabb fegyver a félreértések, és sok, sok rossz erő leküzdésére. Ha a bölcsességedet használod, akkor a két fél jó tulajdonságait látod, – mondjuk, a saját jó tulajdonságaidat, és annak a jó tulajdonságait, akivel éppen dolgod van. Tehát, bölcsességgel megvéded magadat is és az érintett embereket is. Így lehet harmónia és béke.

A spirituális életben mindig szükség van bölcsességre. Erre a bölcsességre egy magasabb spirituális szempontból mondhatod azt hogy okosság. Ez nem az a fajta okosság amivel becsapsz valakit, vagy ami által te leszel a győztes, valaki más pedig a vesztes, – nem, nem, nem. Ez az a bölcsesség, amely előhozza nem csak a saját jó tulajdonságaidat, hanem másokét is. A bölcsességre-fényre okvetlenül szükség van a spirituális életben, hogy félreértéseket és a boldogtalanságot elkerüld.

Question: Is cleverness bad for spirituality?

Sri Chinmoy: We have to know first of all what we mean by cleverness.  Cleverness can be something very indivine, a cunning or roguish quality. Again, cleverness from a different angle can be wisdom. In ordinary human life, we may use cleverness either to deceive someone or in some way to be a winner, while a third party will be the loser. But if you look at it from a very high point of view, cleverness is wisdom. This wisdom is absolutely necessary in the spiritual life. It is a higher weapon to conquer misunderstanding and many, many wrong forces. If you use your wisdom, then you see the good qualities if two parties-your own good qualities, let us say, and also the good qualities of the person with whom you are dealing. So by using wisdom, you save yourself and be harmony and peace.

In the spiritual life, wisdom is always necessary. This wisdom you can say is cleverness from a higher spiritual point of view. It is not the cleverness that will deceive someone or thecleverness that will make you the winner and someone else the loser – no, no, no. This is the wisdom that will bring to the fore not only your own good qualities, but also the good qualities of others. Wisdom-light is absolutely necessary in the spiritual life so, that you can avoid misunderstanding and unhappiness.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Black-CKG-13-1024x916

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy válaszol 18. rész (11), The life river: Sri Chinmoy saját szerzeményeit játssza fuvolán