“Én vagyok az Út, a Cél”/ “I am the Way, the Goal”

Kérdés: Amikor a Krisztus azt mondta: „Én vagyok az Út, a Cél”, akkor nem azt mondta, hogy ő az egyetlen út, jóllehet a keresztény világ így értelmezte. De amikor azt mondta, akkor tisztában volt tudatosan azokkal az Avatárokkal, akik előtte voltak?

Sri Chinmoy: Határozottan tisztában volt velük. De amikor azt mondta: „Én vagyok az Út, a Cél”, akkor igaza volt. Ekkor elválaszthatatlanul eggyé vált Mennyei Atyjával, a Legfelsőbbel. Az Úr Krisna valami hasonlót mondott. Azt mondta: „Nem számít, kit imádsz, nem számít, kit választasz Gurudnak, minden szereteted és átadásod eljut hozzám, mert én vagyok a Legvégső.” Amikor megvalósítod a Legmagasabbat, akkor elválaszthatatlanul eggyé válsz a Legmagasabbal. Ha egyszer a csepp egyesül az óceánnal, nem tudod őket elválasztani. A csepp az óceán – ők egyek.

Utad végén, függetlenül attól, hogy milyen úton haladsz, ezt feltétlenül meg fogod látni. Most emberi lényként látsz engem, ezért azt mondod: „Ó, te velünk vagy a földön. Hogy lehetsz az önmagát örökké meghaladó Túlvilágban is?” De a Legfelsőbb Bennem egyszerre sok helyen lehet. Az Úr Krisna Ardzsunának megmutatta Univerzális Formáját. Amikor a tanítvány meglátja a Mester Univerzális Formáját, akkor valóban tudni fogja, hogy amit a Mester mondott, száz százalékig igaz. Amikor a tanítvány látja a Végtelent, akkor könnyebb lesz számára látni a végest. Ha látod, hogy valakinek sok millió dollárja van a Mennyekben, akkor könnyen elhiszed, hogy van egy dollárja a földön.

 

Question: When the Christ said, “I am the Way, the Goal,” he did not say he was the only way, although that is how the Christian world has interpreted it. But when he said that, was he consciously aware of the Avatars who preceded him?

Sri Chinmoy: Definitely he was aware of them. But when he said, “I am the Way, the Goal,” he was right. At that time he had become inseparably one with his Heavenly Father, the Supreme. Lord Krishna said something similar. He said, “No matter whom you worship, no matter whom you take as your Guru, all your love, devotion and surrender will come to me because I am the Ultimate.” When you realise the Highest, you become inseparably one with the Highest. Once the drop becomes one with the ocean, you cannot separate them. It is the ocean; they are one.

At the end of your road, no matter what road you take, you are bound to see this. Now you are seeing me as a human being, so you say, “Oh, you are with us on earth. How can you also be in the ever-transcending Beyond?” But the Supreme in me can be at many places at once. Lord Krishna showed Arjuna his Universal Form. When the disciple sees the Master’s Universal Form, at that time he will really know that what the Master has been saying is one hundred per cent true. When the disciple sees the Infinite, at that time it will be easier for him to see the finite. If you see that somebody has millions of dollars in Heaven, then it is easy for you to believe that he has one dollar on earth.

sri-chinmoy-art-15-8-1997ab
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy válaszol 5 (30-31); Jishu Avatar: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Reklámok

Fegyelmezett élet / A discilined life

A fegyelmezett élet
Isten kedvenc eszköze

A disciplined life
Is a favourite instrument
Of God.

2-10-1975-2CKG-1024x889
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (2002); Crying and Smiling: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Az Atya az arc, az Anya a mosoly / Our Father is God; The world, our Mother

A világ és Isten
Hogyan hozható összhangba?
Bonyolult? Nem.
Nem vadidegenek.

Az Atyánk Isten.
A világ az Anyánk.
Ez az élő igazság
Oltalmazó menedékünk.

Az Atya az arc,
Az Anya a mosoly.
Hiábavaló az Egyik
A Másik nélkül.

The world and God:
How to harmonise?
Difficult? No.
No wide surprise.

Our Father is God;
The world, our Mother.
This living truth
Our protecting cover.

Father is the Face,
Mother the Smile.
Without the one,
The other futile.

goodness
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Isten hajnalának látomása (29); Nil-Akashe: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Kegyelem / Grace

Szeretnék elmesélni egy mulatságos anekdotát. Egy bizonyos professzor egyszer a karácsony előtti dolgozatokat javította. Egyik szerencsétlen diák ezt írta a dolgozatban: „Erre a kérdésre csak Isten tudja a választ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket.” A professzor a következő gyümölcsöző megjegyzéssel adta vissza a dolgozatot: „Istennek ötöst adok, de neked egyest. Boldog Új Évet!”

Ugyanez az igazság vonatkozik legtöbbünkre. Azt akarjuk, hogy életünket elárassza a siker dicsősége, de nem akarjuk megfizetni az árát. Az egyéni erőfeszítés alapvető fontosságú, rögtön az utazás elejétől egészen az út végéig. És mivel öntúlszárnyalásunknak nincs vége, az egyéni erőfeszítésre mindig szükség van. Ez egy örök utazás, és mi vagyunk a zarándokok, akik végigmennek, végigmenetelnek és végigfutnak az Örökkévalóság Útján.

Azután eljön az idő, amikor mélyen magunkba merülünk, és felismerjük azt a legmagasabb igazságot, hogy ami egyéni erőfeszítésünkben rejlik, az nem más, mint Isten áldásos Kegyelme. Kegyelme azonban láthatatlan módon működik. Így spirituális életünk elején szinte lehetetlennek találjuk, hogy Isten feltétel nélküli Kegyelmét lássuk működni egyéni erőfeszítésünkben. De végül valóban ezt látjuk és érezzük.

Azután eljön az az idő is, amikor rájövünk, hogy nem a siker a cél. Egyetlen célunk a fejlődés. Ha nincs erőteljes Kegyelem, akkor nincs gyümölcsöző fejlődés. Ha nincs gyümölcsöző fejlődés, akkor nincs maradandó elégedettség. A kegyelem, az erőfeszítés és a fejlődés együtt hozzák létre az egység-tökéletességet és a teljesség-elégedettséget.

 

I wish to offer an amusing anecdote. Here at this august university Professor William Lyon Phelps once was correcting pre-Christmas examination papers. One unfortunate student had written: “God alone can answer this question. Merry Christmas!” The professor returned the paper with this fruitful message: “To God I give an A and to you I give an F. Happy New Year!”

The same truth applies to most of us. We want our life to be flooded with success-glory, but we do not want to pay the price. Personal effort is of paramount importance right from our journey’s start to our journey’s close. And since there is no end to our self-transcendence, personal effort is always needed. It is an eternal journey, and we are the pilgrims walking, marching and running along Eternity’s Road.

Again, there comes a time when we dive deep within and realise the supreme truth that inside our personal effort what looms large is God’s blessingful Grace. However, His Grace works invisibly. So in the beginning of our spiritual life, we find it almost impossible to see God’s unconditional Grace operating in and through our personal effort. But eventually we do see and feel this.

Again, there comes a time when we realise that success is not the goal; progress is our only goal. No powerful Grace, no fruitful progress. No fruitful progress, no abiding satisfaction. Grace, effort and progress together create a oneness-perfection and fulness-satisfaction.

grace-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (65-67); Bakashita: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Sri Chinmoy: Sound and Silence

Arjuna bölcsessége / The wisdom of Arjuna

Amint az előbb mondtam, a bölcsesség messze a legjobb erény. Máskülönben emberi szemeitek meg fognak győzni benneteket arról, hogy amit láttok, az igaz. Hogy lehetne ez másképp? Ez a léggömb kék, látjátok. Mindenki látja, hogy ez a léggömb kék. Ez az igazság. Ti a szent igazat mondjátok; ez kék, kék, kék. Tízen azt fogják mondani, hogy kék. Majd ha egy spirituális Mester azt mondja: „Nem, ez nem kék, hanem zöld.” Egy hétköznapi ember azt fogja mondani, „Óh, nem, az kék, kék.” Ha valaki azt mondja: „Igen, az zöld,” akkor mindenki más azt fogja mondani: „Ő csak hülye! Fanatikus. Ez hogy lehet? Mindenki látja hogy kék. Csak a Mester mondja, hogy zöld.”

Sri Krisna ezen a módon tette próbára Arjunát és a Pándavákat, és a Kaurava fivéreket. Bármilyen színt látott Yudasthira és a többiek, a többiek ugyanolyan színűnek látták a gyümölcsöt, mindenki ugyanazon az állásponton volt. De Arjuna bölcsessége olyan volt, hogy megvárta Sri Krisnát mit mond, mit akar vele mondatni. Az emberek kritizálták Sri Krisnát, ha mást mondott, mint amit a szemükkel láttak. Az kék volt. Miért kellett volna mást színt mondani? Azok az emberek a tényekből kiindulva igazat mondtak. De túl az igazságon, túl még az erkölcsön is jön az egység a Mester akaratával. Arjunának megvolt ez a bölcsessége. Azt mondta: „Miért kell azt mondanom, ha a gyümölcs kék, vagy zöld? Ha Sri Krisna azt mondja, hogy kék, ugyanazt fogom mondani. Ha Sri Krisna azt akarja mondani, hogy zöld, akkor az zöld.” Egység a mester akaratával, egység Isten Akaratával, ennek nincs párja. Arjuna tudta, hogy Sri Krisna Isten, és egysége volt Sri Krisna akaratával.

Az általános emberi szempontból az emberek azt gondolták, hogy Sri Krisna valami képtelenséget mondott. Mindenki tudta, hogy milyen színű volt a gyümölcs. Miért kellett Sri Krisnának egy teljesen más színt mondania? De Sri Krisna látni akarta, hány emberi lény képes azonosulni az Ő akaratával. Azáltal, hogy Arjuna más színt mondott, mint amit a többiek láttak, nem veszített semmit. Csak eggyé vált Sri Krisna akaratával. Az értelem mondott valamit a többieknek, és az igaz volt. De az értelmen túl van a magasabb tudat, a Trancendentális Tudat, amely Sri Krisna Tudata. Ha képesek vagytok a mentális szinten, amit erkölcs szintnek neveznek, Sri Krisna kedvében járni, akkor magasabbra mehettek. Látni akarja, mennyire vagytok képesek eggyé válni vele ezen a szinten, azon a szinten, vagy bármely más szinten.

Az átlagos emberek számára a valóságuk változatlan. Ami feketének tűnik, az fekete. Ha pirosnak látszik, akkor piros. Nem fogják az álláspontjukat megváltoztatni. De a spiritualitás teljesen más. A spiritualitásban Sri Krisna talán azt mondja a keresőnek, hogy üljön le, a következő pillanatban azt, hogy álljon fel, és azután azt, hogy fusson. Majd a következő pillanatban azt, hogy feküdjön le és horkoljon. Ha valamire azt mondja, hogy jó, akkor az jó. A keresőnek minden pillanatban Sri Krisna rendelkezésére kell állnia.

Ebben az esetben ki a felelős azért, amit mondasz és teszel? Maga Sri Krisna mondja mit csinálj, így ő a felelős. Ha azt gondolod, hogy hazudtál, és ezért a pokolba kell menned, meg fogod látni, hogy Sri Krisna lesz ott, hogy fogadjon téged! Ő lesz az első, aki üdvözöl téged, mert egy úgynevezett hazugságot mondtál, hogy eggyé válj az akaratával.

 

As I said before, wisdom is by far the best virtue. Otherwise, your human eyes will convince you that what you see is true. How can it be something other than that? This balloon is blue: you see it. Everybody is seeing that this balloon is blue. That is the truth. You are speaking the gospel truth: it is blue, blue, blue. Ten persons will say it is blue. Then, if a spiritual Master says, “No, it is not blue, it is green,” an ordinary person will say, “Oh no, it is blue, blue.” If one individual says, “Yes, it is green,” then everybody else will say, “He is just stupid! He is a fanatic. How can it be? Everybody sees it is blue. Only the Master says it is green.”

That is how Sri Krishna examined Arjuna and the Pandava and Kaurava brothers. Whatever Yudhishthira and the others saw as the colour of the fruit, everybody was of the same opinion. But Arjuna’s wisdom was to wait for Sri Krishna to say what he wanted to say. People would criticise Sri Krishna if he said something other than what their eyes were seeing. It was blue. Why did he have to say it was some other colour? Those people, from the factual point of view, had told the truth. But beyond truth, beyond even morality, comes oneness with the Master’s will. Arjuna had that wisdom. He said, “Why shall I say if the fruit is blue or green? If Sri Krishna says it is blue, I will say the same. If Sri Krishna wants to say it is green, then it is green.” Oneness with the Master’s will, oneness with God’s Will, has no parallel. Arjuna knew that Sri Krishna was God, and he had oneness with Sri Krishna’s will.

From the ordinary human point of view, people would think that Sri Krishna was saying something absurd. Everybody knew what colour the fruit was. Why did Sri Krishna have to say a totally different colour? But Sri Krishna wanted to see how much human beings could identify themselves with his will. By saying the fruit was a different colour from what others were seeing, Arjuna was not losing anything. He was only becoming one with Sri Krishna’s will. The mind was telling others something, and it was the truth. But beyond the mind is the highest consciousness, the Transcendental Consciousness, which is the Consciousness of Sri Krishna. If you can please Sri Krishna on the mental level, which is called the morality level, then you can go higher. He wants to see how much you can become one with him on this level or that level or any other level.

For ordinary people, their reality is fixed. If something appears black, it is black. If it appears red, it is red. They will not change their opinion. But spirituality is totally different. In spirituality, at this moment Lord Krishna may tell the seeker to sit down, at the next moment to stand up, and at the next moment to run. The moment after that, he may say to lie down and sleep and snore. If he says something is good, it is good. At every moment, the seeker has to be at Sri Krishna’s behest.

Who is responsible for what you say and do in this case? Sri Krishna himself is telling you what to do, so he will be responsible. If you think that you have told a lie and therefore you have to go to hell, you will see that Sri Krishna will be there to welcome you! He will be the first person to welcome you, because you told a so-called lie to become one with his will.

P1020180ab.jpg
Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem (13-17); Jugoszláv területről való tanítványok előadása

Isten lehajol / God Reaches down

Ahogyan az anya lehajol,
Hogy gyümölcsöt adjon gyermekének,
Éppúgy hajol le Isten a Végtelen,
Hogy felajánlja Magát a végesnek.

As a mother reaches down
To offer a fruit to her child,
Even so, God the Infinite
Reaches down to offer Himself
To the finite.

sri-chinmoy-1-1-2006-no.1000.jpg

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (6881), Sangit Surabhi együttes Sri Chinmoy dalait adja elő 2015. november 21-én

Soha nem túl késő / Its never too late

Soha nem túl késő
Teljesen
Átalakítani az egyén természetét.
Soha nem túl késő
Feltétel nélkül
Elégedetté tenni Istent.
Soha nem túl késő
Megvalósítani Isten Szívét,
Felfedni Isten Életét
És
Kinyilvánítani Isten Lélegzetét
Itt a földön.

It is never too late
To transform one’s nature
Completely.

It is never too late
To satisfy God
Unconditionally.

It is never too late
To realise God’s Heart,
Reveal God’s Life
And
Manifest God’s Breath
Here on earth.

3-2-1985-2-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (2000); At your feet: Sri Chinmoy játszik fuvolán

Menekülés a világból / Escape the world

Kérdés: Amikor az ember – ha elégedetlen a világgal- elmenekül a világból, és felkutatja a létezés magasabb síkjait, akkor hogyan lesz képes az emberiség valaha is létrehozni a békét és a boldogságot a Földön?

Sri Chinmoy: A kérdése figyelemre méltó érzéket mutat a spirituális értékek iránt. El kell ismerni, a világ tele van tökéletlenséggel. Az élet hatalmas kérdésként áll előttünk. Mindenütt látni a rosszat. Ezek azok a problémák, amelyekkel mindennap szembesülünk. Mi több, minél fejlettebb spirituálisan az ember, annál jobban szenved a világ jelenlegi helyzete miatt. Látja a betegséget, érzi a betegséget, de nincs rá hatásos gyógyszere. Még ha van is orvossága, arra nem elegendő, hogy minden földi betegséget kigyógyítson vele. Így gyakran azt érzi, hogy küzdelmének semmilyen eredménye sem lesz, ezért a könnyebb utat, a magasabb síkok Üdvössége felé való menekülés útját választja.

Ez azonban sohasem történhet meg egy isteni harcossal. Addig fog harcolni, amíg győzelmet nem arat. Nos, mit értünk „győzelem” alatt? Isten Királyságának helyreállítását itt a Földön, és nem valami magasabb világban. Mivel tudja, hogy Isten mindenütt jelenvaló, ezért a mindennapi életben akarja felfedni Őt. Ha nem vagyunk elégedettek a világgal úgy, ahogy van, ez még nem ok arra, hogy elhagyjuk. Ellenkezőleg, meg kell próbálnunk megváltoztatni – fizikailag, intellektuálisan vagy spirituálisan, saját fejlettségünktől függően.

Isten tökéletes Tökéletesség. Ezt a Tökéletességet csak akkor érhetjük el, ha elválaszthatatlan egység áll fenn az Anyag és a Szellem között, a külső és a belső élet között.

If man, when dissatisfied with the world, escapes the world and seeks out higher planes of existence, how will humanity ever be able to establish peace and happiness on earth?

Sri Chinmoy: Your question shows a remarkable sense of spiritual values. Granted, the world is all imperfection. Life stands as a huge question. Evil is seen everywhere. These are the problems that we face every day. Moreover, the more spiritually advanced a man is, the greater is his suffering; due to the present conditions of the world He sees the disease, he feels the disease, but he has no proper medicine. Even if he has a remedy, it is not enough to cure all earthly ailments. So he often feels that his fight will be of no avail and therefore takes the easier path, the path of escape into the Bliss of the higher planes.

But this can never be the case with a divine warrior. He will fight until the victory is won. Now what do we mean by his “victory”? it is the establishment of the Kingdom of God here on earth and not in some higher world. As he knows that the Divine is omnipresent, he seeks to reveal Him in everyday life. If we are not satisfied with the world as it is, that is no reason for leaving it. On the contrary, we should try to change it — physically or intellectually or spiritually, depending on our own development and capacities.

God is perfect Perfection. This Perfection can be achieved only when there is an inseparable union between Matter and Spirit, between the outer and the inner Life.

world-harmony
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (107-108), Param Pitare: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Minek nevezzük / We call it

Amikor Isten lehajol,
Hogy megérintse a végest,
Azt Részvétnek nevezzük.

Amikor az ember meghajol
Az emberiség iránti önfelajánlásában,
Azt alázatnak nevezzük.

When God reaches down
To touch the finite,
We call it Compassion.

When man bows down
In self-offering to humanity,
We call it humility.

1992-04-xx_NY_Aspiration-Ground-sri-chinmoy-e1338717846204.jpg

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (6882); Jaya, Jaya, Jaya: Sangit Surabhi együttes Sri Chinmoy dalát énekli