Bizonyíték / Evidence

Kérdés: A feleségem, aki máskülönben a legértelmesebbek egyike, ragaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy minden vallási hiedelem téveszme, melyet egzisztenciális aggodalmaink hoztak létre. Az emberek többsége elviselhetetlen gondolatnak tartja, hogy az élet biológiai és racionális tényein kívül az életnek nincs semmi jelentése. De ő úgy érzi, ez mindenkit ki kell hogy elégítsen. Szerinte a halál tényével hasonlóan kell szembenézni, mint egy biológiai realitással. Ez egy régi elmélet, amelyet úgy vélem -intellektuális szinten – sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet.

Sri Chinmoy: Az élettel és a halállal kapcsolatos végső igazságot sohasem lehet megfelelően magyarázni vagy kifejezni. Ezt csak egy törekvő érezheti, és egy megvalósult lélek tudhatja. Teljes mértékben egyetértek Önnel, hogy ezt az elméletet, és éppenúgy azt, melyet a felesége fejtett ki, nem lehet intellektuálisan igazolni. Azonban az sem bizonyítható, hogy abban, amit a felesége érez az élettel és halállal kapcsolatban, bármivel is több igazság volna, mint amit Ön érez ezzel kapcsolatban.

Az emberi emlékezet nem az első és nem is az utolsó szó a valóság világában. Ha nyolcvanéves koromban nem sikerül visszaemlékeznem életem bármely, négyéves korom előtti epizódjára, az nem jelenti azt, hogy azelőtt nem léteztem. Éppígy, ahogy évek sora múlik el, miközben a negyediktől a nyolcvanadik életév felé haladunk. ugyanúgy létezik az életeknek is egy sorozata, melyek összekötik a jelent a távoli múlttal, és beleképzelik magukat a közelgő jövőbe.

Aztán létezik valami, ami túl van korlátozott testi tudatunk felfogóképességén. Még akkor is, amikor az ember teljesen belemerül a legközönségesebb fizikai tevékenységekbe, időnként megérezhet magában valamiféle különös igazságokat. Ezek általában szokatlanok és nagyon felemelőek. Ezek az igazságok egy magasabb vagy mélyebb világból, a tudat egy másik szintjéről érkeznek, és az értelme kapuján kopogtatnak. Így köznapi tudatosságán túli erőket birtokol, és azok is így birtokolják őt.

Az élet elviselhetetlensége megszűnik, ha ráhangolódunk ezekre a magasabb erőkre, mely valójában az egyetemes harmónia. Teljesen egyeteértek abban a feleségével, hogy amikor az ember az ember semmiféle értelmet, semmilyen célt vagy rendeltetést nem lát az életben, ez a hozzáállás, sőt maga az élet is leviselhetetlenné válik. Azonban ami a vallási hiedelmeket illeti, egy hasonlatot szeretnék elmondani neki:

Most egy brooklyni lakásban élek. Ha egy gyerek meglátogat, és megkérdezi:

-Létezik olyan hely, amit Kölnnek hívnak? –

Azt fogom válaszolni:

-Természetesen, gyermekem, Németországban található. – Tegyük fel, hogy ezt válaszolja:

-Be kell bizonyítanod nekem! – Nos, hogyan is tudnám ezt bebizonyítani neki, azt leszámítva, hogy térképeket és fényképeket mutatok neki? Csak azt mondhatom, hogy személyesen látogattam Kölnbe, és sok millióan vannak, akik ugyanezt tették. A kételkedése nem tagadhatja a város létezését.

Ehhez hasonlóan, azoknak, akik teljes mértékben megvalósították Istent, jogukban áll azt mondani, hogy Isten létezik. Csak azért, mert mi magunk nem valósítottuk meg Őt, még nem tagadhatjuk a létezését. Ahogy a gyermek is csak úgy tud szemmel látható bizonyítékokat szerezni, ha Kölnbe utazik, ugyanúgy, Isten valóságát mi is csak úgy bizonyíthatjuk be a magunk számára, ha látjuk Őt. És ez az Isten-keresés egy máskülönben céltalan életnek is páratlan értelmet és irányt ad.

 

My wife, who is otherwise the most reasonable of beings, insists that all religious beliefs are delusions brought about by existential anxiety. Most people find the thought unbearable that there is no meaning in life except for the biological and rational fact of life itself. But this, she feels, should satisfy anybody. The fact of death, she believes, is to be similarly faced as a biological reality. It is an old theory, which I realise can neither be proved or disproved at an intellectual level.

The ultimate truth concerning life and death can never be adequately explained or expressed. It can only be felt by the aspirant and known by the realised soul. I concur fully with you that this idea, as well as that expressed by your wife, cannot be verified intellectually. However, what your wife feels about life and death cannot be proven to be any more true than what you feel about them.

Human memory is not the first and last word in reality. If, at the age of eighty, I fail to recollect any incidents in my life that took place before I reached the age of four, it does not mean that I did not exist before that. Just as a series of years passes by as we go from the age of four to eighty, so is there a series of lives which connects the present with the distant past and projects itself into the imminent future.

Then, too, there is something beyond the comprehension of our limited body-consciousness. Even while a man is grossly involved in the most ordinary physical activities, he may feel within himself, at times, some strange truths. These are usually unfamiliar and greatly elevating. These truths come from a higher or deeper world, from a different plane of consciousness, and they knock at his mental door. Thus he possesses and is possessed by forces beyond his ordinary awareness.

It is when we put ourselves in tune with these higher forces — indeed, with the universal harmony — that life ceases to be unbearable. I entirely agree with your wife’s view that when a person sees no meaning in life, no goal or purpose, this attitude, nay the life itself, becomes intolerable. However, regarding religious beliefs, I wish to place before her an analogy:

I am now living in a Brooklyn apartment. If a child calls on me and asks, “Is there a place called Cologne?” I shall reply, “Certainly, my child, it is in West Germany.” Suppose he says, “You must prove it to me!” Now how can I prove it to him, apart from showing him maps and photos? I can only tell him that I have personally visited Cologne and that there are millions of others who have also done so. His doubt cannot negate the existence of the city.

Similarly, those who have realised God fully have every right to tell us that there is a God. Just because we have not realised Him ourselves, we cannot deny His existence. Just as the child has to satisfy his physical eyes by going to Cologne, we can only prove to ourselves the reality of God by seeing Him. And this quest for God gives to an otherwise purposeless life an unparalleled meaning and direction.

world-harmony-9-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (108-111) ; Sahadeva és Pavaka 2017. október 11-én a Mahashamadi évfordulóján Sri Chinmoy zenéjét adja elő

Reklámok

Amit Isten keze hozott létre / What God’s Hand has made

Amit Isten keze hozott létre,
Hogyan tudnánk te vagy én,
Vagy akár mindketten együtt
Valaha is tönkretenni?

What God’s Hand has made,
How can you and I
Even both together
Ever undo?

Birds-undated-98


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (8276); Chalbo-ami: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Nem csak a különleges keresőké / Is not only for special seekers

Isten Transzcendentális Magassága
Nem csak a különleges keresőké,
Hanem az olyan hétköznapi embereké is,
Amilyen én vagyok.

God’s Transcendental Height
Is not only for special seekers
But also for ordinary human beings
Like me.

English homepage here.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

15-5-2006-5-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (5777), Be Pure in Heart: Sri Chinmoy melódiáit Parichayaka Hammerl adja elő

Más Mesterek / Other Masters

Kérdés: Különböző spirituális Mesterekről olvasok, akikről azt mondtad, hogy megvalósították Istent.

Sri Chinmoy: Jó dolog spirituális mesterekről, vagy Mesterektől olvasni, ha az növeli saját Mestered iránti odaadásodat. Gyerekkoromban és serdülő éveimben, amikor Sri Ramakrishna mondásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról olvastam, az óriási mértékben megnövelte a szeretetemet Mesterem, Sri Aurobindo iránt. Amikor Sri Ramakrishna tanítványainak az írásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról szóló könyveket, amelyek Káli Anya iránti szeretetét mutatják, az olyan nagy mértékben növelte a Sri Aurobindo és az Isteni Anya iránti odaadásomat.

Amikor spirituális könyveket olvastok más Mesterektől, tudnotok kell, hogy olvasásotok fő célja az, hogy segítsen odadaásoktokat növelni a saját utatok, saját Mesteretek iránt. De ha belementek összehasonlítgatásokba, és azt mondjátok: “Óh nem, az én Mesterem jobb és az ő Mestere rosszabb”, vagy “Ez a Mester valami jobbat mond, mint az én Mesterem”, vagy “Ez a Mester semmi, – az én Mesterem jobb, az én Mesterem magasabb”, akkor kezdődnek a problémák. Sokan összezavarodank, amikor összehasonlítgatások világába lépnek. Ne hasonlítgassatok, ne hasonlítgassatok!

Ha olvasni akartok egyáltalám más Mesterekről, néha jó olvasni, amikor törekvésetek egy kicsit száraz, ha nem juttok azonnal inspirációhoz. Ha növelni akarjátoka törekvés-intenzitásotokat, segíteni fog ennek, vagy annak a könyvnek az elolvasása.

De amint a törekvésetek nagyon, nagyon intenzív, hetekig vagy hónapokig, akkor nem kellene más Mesterekről olvasnotok, mert már a legnagyobb sebességgel haladtok. Ilyenkor nem kell más Mesterekről olvasnotok. Amikor érzitek, hogy a leggyorsabb fejlődést tesitek a saját belső életetekben, akkor nem tanácsos más Mesterekről olvasni. Vonatod a legnagyobb sebességgel halad. Csak érezned kell, hogy Mestered visz, vagy te viszed a Mesteredet.

Question: I have been reading about different spiritual Masters who you have said have realised God.

Sri Chinmoy: It is good to read writings about spiritual Masters, or by spiritual Masters, if it increases your devotion to your own Master. In my childhood and in my adolescent years, when I used to read Sri Ramakrishna’s sayings, or read about Sri Ramakrishna, it immensely increased my love for my Master, Sri Aurobindo. When I used to read the writings of Sri Ramakrishna’s disciples, or books about Sri Ramakrishna showing his love for Mother Kali, that helped me so much to increase my devotion for Sri Aurobindo and the Divine Mother.

When you are reading spiritual books written by other Masters or about other Masters, you have to know that the main purpose of your reading is to help you increase your devotion to your path, to your Master. But if you enter into comparison and say, “Oh no, my Master is better and his Master is worse,” or “His path is better, mine is worse,” or, “This Master is saying something better than my Master,” or, “This Master is nothing — my Master is better, my Master is higher,” then problems start. Many people get confused when they enter into the world of comparison. No comparison, no comparison!

If you want to read about other Masters at all, it is good sometimes to read when your aspiration is a little bit dry, when you are not getting immediate inspiration. By reading this book or that book if you want to increase your aspiration-intensity, it will be of help.

But once your aspiration is very, very intense, for some weeks or months, at that time you should not read books about other Masters, because already you are going at top speed. At that time you do not need to read about other Masters. If you feel that you are making the fastest progress in your own inner life, at that time it is not at all advisable to read about other Masters. Your train is going at top speed. Only you have to feel that your Master is carrying you, or you are carrying your Master.

English homepage here.

b48c14269cfbf869ff3752aa17b991ec.jpg

 


Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretm, nem szeretem (83-85), Sri Chinmoy fuvolán játszik

Böjt / Fasting

Kérdés: Ha a böjt valóban segít megtisztítani magunkat, akkor miért nem csinálhatjuk havi egy két alkalomnál többször?

Sri Chinmoy: A böjtölés időről-időre segít megtisztítani a testet. Egyfajta nyugalmat biztosít a test és a szubsztilis idegek számára. Az idegeknek ez a pihentetése tisztulás érzetet nyújt számunkra, mivel a szubsztilis idegeink jelentős szerepet játszanak az Önmegvalósításunkban. De ha túl gyakran böjtölünk, csak elgyöngítjük az idegeinket és testünket, így ahelyett hogy segítené az Isten-megvalósításunkat, akadályozza a belső fejlődésünket.

Hadd mondjak el egy rövid történetet. Egyszer egy gurunak a tanítványa elment Lord Buddhához. Az megkérdezte tőle: “Elmondanád, mit tanít a gurud az Isten-megvalósításról?”

A tanítvány így szólt: „Amit a gurum mondott, az nagyon egyszerű. Azt mondta, hogy amikor sétálsz valahova, hunyd be a szemed. Akkor nem pillantasz meg egyetlen gyönyörű nőt sem, aki megzavarja az elmédet és távol tartja a gondolataidat Istentől. Azon kívül fogd be a füledet.”

„Miért?”

„Így nem fogsz hallani semmiféle zavaró hangot. Nem hallod meg, ahogy az emberek veszekszenek, vagy pletykálnak. És a szádat is tartsd csukva. Ha nem beszélsz, nem mondasz valótlant.”

Lord Buddha így szólt: „Ebben az esetben már az összes vak, süket és néma embernek meg kellett volna valósítani Istent. Menj, érintsd meg a lábukat, mivel valamennyien megvalósult lelkek. „

Buddha a középutat tanította nekünk, a mértékletesség útját. Kipróbálta a böjtölést és az extrém megszorítások ösvényét, de nem találta kielégítőnek. Ha éheztetjük a szerveinket, a szemünket, orrunkat, fülünket és szánkat, gondolod Isten felé haladunk? Nem! Mindenkinek mértékletesnek kell lennie. Minden dolgot isteni célra kell használnunk, isteni ügyre.

 

Question: If fasting really helps us to purify ourselves, then why shouldn’t we fast more often than once or twice a month?

Sri Chinmoy: Fasting from time to time does help purify our body. It gives our body and our subtle nerves a kind of rest. This resting of the nerves gives us a sense of purification, for our subtle nerves play a considerable part in our Self-realisation. But if we fast too often it will just weaken our nerves and body, so instead of helping us in our God-realisation, it will hamper our inner progress.

Let me tell you a short story. Once a Guru’s disciple went to the Lord Buddha. The Buddha asked him, “Could you please tell me what your Guru teaches with regard to God-realisation?”

The disciple said, “What my Guru has told me is very simple. My Guru says that when you walk somewhere you should close your eyes. Then you won’t see any beautiful women, who will distract your mind and keep you from thinking about God. And you must cover your ears.”

“Why?”

“So that you will not hear any distracting sounds. You will not hear people quarrelling or gossipping. Also, you must keep your mouth closed. If you stop speaking, then you will not tell lies.”

The Lord Buddha said, “In that case, all those who are blind, deaf and dumb must already have realised God. Let us go and touch their feet, since they are all realised souls.”

The Buddha taught us the middle path, the path of moderation. He tried the extreme path of fasting and extreme austerity, but found it was not satisfactory. If we starve our organs, our eyes, nose, ears and mouth, do you think we are going toward God? No! Everything should be moderate. We should use each thing for a divine purpose, for a divine cause.

English homepage here.

14-7-2005-3-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy:A test: az emberiség erődítménye 103-105; E Jibane Sudhu: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai éneklik

Ma mélyre ások / Today I shall dig deep

Ma
Mélyre ások
Szív kertemben
És törekvés-magokat vetek,
Hogy megvalósítás növény növekedjen belőlük.

Today
I shall dig deep
In my heart-garden
And sow aspiration-seeds
To grow realisation-plants.

1-3.jpg


Sri Chinmoy: Ma. Meditációk az év minden napjára (szeptember 4), Music of the Aspiration-Heart : Sri Chinmoy fuvolán játszik

 

Miért szükséges imádkoznunk / Why is it appropriate to pray

Kérdés: Miért szükséges imádkoznunk, ha a Supreme egyébként is teljesen tisztában van az összes szükségletünkkel?

Sri Chinmoy: Ha az ima által kapunk valamit, az csak emeli az értékét az életünkben. Elmondhatjuk a világnak: „Imádkoztam érte és ezért kaptam meg.” Isten mindent lát, és kész feltétel nélkül adni számunkra. De ha mi külsőleg kérünk tőle valamit, és Ő azt megadja, akkor miénk a dicsőség. A gyermek így szól az anyjához: „Éhes vagyok” – és ő enni ad neki. Ekkor a gyermek elmondhatja a világnak: „Nézzétek, ilyen közelségben és belső kapcsolatban vagyok édesanyámmal.”. Valójában az anya saját magától is táplálta volna a gyermekét, de az a tény, hogy kérte és az anyja hallgatott a kérésére, nagyobb örömet nyújtott a számára. Azt jelzi, hogy mindig rendelkezésére áll.

Egy versenyen, ha valaki nagyon keményen küzd és végigfutja a teljes távot, olyan nagy örömet jelent, amikor a versenyigazgató trófeát ad át a számára. Nagy erőfeszítéssel futott, ezért úgy érzi, megérdemelte a díjat. Isten megadhatna mindent feltétel nélkül. De mi nem lennénk boldogok. Nagyobb elégedettséget okoz, ha úgy érezzük, hogy tettünk érte valamit.

Ebben az esetben imánk beteljesüléseként megkaptuk a trófeát, ugyanakkor az a tény, hogy úgy érezzük, imádkoznunk kell Istenhez azért amit szeretnénk, azt jelenti, hogy különállónak érezzük magunkat tőle. Azt érezzük, hogy Isten van valahol, mi pedig valahol máshol vagyunk. Sosem gondolunk rá, hogy körülöttünk vagy mellettünk van. ha azt éreznénk, hogy mi és Isten egyek vagyunk, akkor az ima kérdése fel sem merülne, mivel a mi szükségletünk az Ő szükséglete lenne.

Az ima megerősíti meghittségünket Istennel. A meditáció pedig megerősíti a Vele való egységünket. Mielőtt eggyé válnánk, bizalmas kapcsolatot kell Vele kiépítenünk. Először éreznünk kell, hogy mi és Isten meghitt barátok vagyunk, csak ezután tudjuk létrehozni egység-valóságunkat. Mielőtt meditálunk, ha imádkozunk néhány másodpercet, bizalmas kapcsolatot hozunk létre Supreme-mel. Azután, ha elkezdünk meditálni, már abban a helyzetben vagyunk, amiben kifejleszthetjük a Vele egység-valóságunkat.

Question: Since the Supreme is fully aware of all of our needs, why is it appropriate to pray?

Sri Chinmoy: If we get something through prayer, it only increases its value in our life. We can tell the world, “I prayed for it. That is why I got it.” God sees everything and is ready to give us unconditionally. But if we outwardly ask Him for something and He gives it to us, then we get the glory. A child tells his mother, “I am hungry,” and she feeds him. Then the child will be able to tell the world, “Look, I have this kind of closeness and inner connection with my mother.” Yes, the mother would have fed the child on her own, but the fact that he asks and his mother listens to his request gives him more joy. It means that she is at his beck and call.

In a race, if somebody tries very hard and runs the whole course, he will be so delighted when the race director gives him a trophy. He has run with such effort. Therefore, he feels that he has earned the trophy. God can give everything unconditionally, but we will not be happy. We get more satisfaction when we feel that we have made some effort. Here the fulfilment of our prayers is the trophy.

Again, the very fact that we feel we have to ask God for what we need means that we feel separated from Him. We feel that God is somewhere and we are some-where else. We never think that He is around or beside us. If we felt that we and God were one, then the question of prayer would not arise, for our needs would be His Needs.

Prayer intensifies our intimacy with the Supreme. Meditation, on the other hand, increases our oneness with the Supreme. Before we become one, we have to acquire intimacy. First we have to feel that we and God are intimate friends; only then can we realise our oneness-reality with God. Before we meditate, if we pray for a few seconds, then we are developing our intimate connection with the Supreme. Then, once we start meditating, we are in a position to develop our oneness-reality with Him.

English homepage here.

1994-gratitude-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Megvilágosító válaszok Válogatott kérdések és válaszok I (71-73); Jani jani Jiban Amar: Sri Chinmoy dalát a Temple Song Hearts együttes énekli

 

Szívem erőforrásai / My heart’s resources

Szíven erőforrásai
Végtelenül felette vannak
Mennyiségben és minőségben is
Életem szükségleteinek.

My heart’s resources
Are infinitely more
In quality and quantity
Than my life’s requirements.

English homepage here.

soul-bird-92.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Tízezer Virág-láng (4742); Alor Sathe: Sri Chinmoy dalát Shinhu együttes adja elő

Állandó csendes ima / Constant silent prayer

Az állandó csendes ima
Fentről
Álom-hajót kap
Arany-vitorlákkal.

Constant silent prayer
Receives a dream-boat
With golden sails
From Above.

English homepage here.

12196197_446569795527249_9222448476466648869_n.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy:   Huszonhétezer Törekvés-Növény (14324); Radha Binodini: A Temple Songs Hearts együttes Sri Chinmoy dalát adja elő