Közös meditáció / Collective meditation

Ma magas tudatban vagyok, és fel tudlak emelni. Holnap lehetek nagyon-nagyon alacsony tudatban, te pedig magas tudatban, és akkor te húzhatsz fel engem. Ezért tulajdonítunk jelentőséget a közös meditációnak.

Today I am in a high consciousness and I can lift you. Tomorrow I can be in a very, very low consciousness and you can be in a high consciousness; so you can pull me up. That is why we give importance to the collective meditation. 

Meditation-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: My hearts’s salutation to Australia II rész; Wednesday night meditation, May 23, 2018

Reklámok

Az Örökkévalóság futói vagyunk / We are Eternity’s runner

Az ima és meditáció mindig a belső futásunkra emlékeztet minket. Az egyetlen különbség a külső és a belső futás között, hogy a belső futásban nincs kijelölt cél vagy végállomás. A külső futásban amint befejeztük – mondjuk – a 100 métert, vége a versenynek. Talán nem nyerünk, de elértük a célunkat. Azonban a belső futásban az Örökkévalóság futói vagyunk.

Belső futásunk feltétlenül segít a külső futásunkban. Ima és meditáció által nagyfokú akaraterőt tudunk fejleszteni, és ez az akaraterő képes segíteni, hogy rendkívül jól teljesítsünk a külső futásunkban. A meditáció csendesség és nyugalom, míg a tudat a futásban csupa dinamizmus.  Ugyanakkor a futó külső sebessége alapjában véve rendelkezik egyfajta nyugalommal és csenddel. Valójában a külső élet, a külső lendület csak akkor lehet sikeres ha a belső nyugalomból ered. Ha nincs belső egyensúly, akkor nem létezhet sikeres külső mozgás. A nyugalom egy láthatatlan erő, és ez az erő mindig kész, hogy a külső futó segítségére siessen.

A belső futó mindig megpróbálja ösztönözni a külső futót. Először a belső futó így szól: “Menj előre, menj előre! Menj tovább, menj tovább!” A külső futó azt feleli: “Hogyan tudok tovább menni, ha nem adod nekem a törekvést és a belső sírást?” Akkor a belső futó megadja a külső futónak a belső sírást, hogy valami nagyszerűt tegyen, és valami jóvá váljon. Ezen a módon, a belső futó inspirációt és törekvést ajánl a külső futónak.

 

Prayer and meditation always remind us of our inner running. The only difference between the outer running and the inner running is that in the inner running there is no set goal or destination. In the outer running, as soon as I have finished one hundred metres, let us say, the race is over. I may not win, but I have reached my goal. But in the inner running, we are Eternity’s runner.

Our inner running definitely helps us in our outer running. Through prayer and meditation we can develop intense will-power, and this will-power can help us do extremely well in our outer running. Meditation is stillness, calmness, quietness, while the running consciousness is all dynamism. Again, the runner’s outer speed has a special kind of poise or stillness at its very heart. So the outer life can be successful only when there is inner poise. Poise is an unseen power, and this unseen power is always ready to come to the aid of the outer runner.

The inner runner is always trying to inspire the outer runner. First the inner runner says, “Go forward, go forward, go ahead, go ahead!” Then the outer runner says, “How can I go ahead if you do not give me the aspiration and inner cry?” Then the inner runner gives the outer runner the inner cry to do something and to become something good. In this way the inner runner offers inspiration and aspiration to the outer runner.

 

sri-chinmoy-jogging


Sri Chinmoy: Külső és belső futás (21); Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik csapata énekli

A siker tartóoszlopai / Pillars of success

Miért aggódunk? Azért aggódunk, mert nem tudjuk, mi fog velünk történni holnap, vagy akár csak a következő percben. Úgy érezzük, hogy ha mi nem teszünk meg valamit magunkért, akkor azt senki sem fogja megtenni. De ha érezni tudjuk, hogy van Valaki –a Belső vezetőnk – aki végtelenül többet gondol ránk, mint mi magunk, és ha felelősségünket tudatosan oda tudjuk adni Neki, akkor múltunk, jelenünk és jövőnk az Ő gondja. Kisgyermekként átadjuk magunkat a szüleinknek, és cserébe védelmet kaptunk. Külső életünkben felnőttekké váltunk, de a spirituális életünkben még mindig gyermekek vagyunk, és minden pillanatban meg kell próbálnunk belső lényünk parancsaira hallgatni.

Természetesen nem fogunk tudatosan vagy szándékosan hibázni, da ha mégis hiba történik belső természetünkben, életerőnkben, testünkben vagy értelmünkben, akkor azonnal kész kell legyünk azt félelem nélkül bevallani. Végső soron mik is a hibák? Maga az a gondolat, hogy hiba valami szégyenletes, vagy meg sem említhető, rossz rezgéseket teremt a kozmoszban. Ha azt gondoljuk, hogy a hiba olyan valami, amit egyértelműen büntetés követ, akkor alapvetően tévedünk.

Először tekintsük a hibákat kudarcnak. Mik is a kudarcok? A siker tartóoszlopai. A kudarcok Isten bennünk átélt tapasztalatai. Ő pedig a végső Célhoz, a tökéletes Tökéletességhez vesz minket. Másodszor, tekintsük a hibákat féligazságoknak. Ha a hibát egy tökéletlen vagy parányi igazságnak tekintjük, ha tudunk benne egy szikrányi igazságot látni, akkor érezhetjük, hogy a hiba helyrehozható vagy igazsággá alakítható. Mit teszünk általában? Elválasztjuk magunkat a hibától, mintha az valami piszkos, undorító obszcén dolog lenne. Ehelyett tekintsük a hibát egy darab agyagnak, amit valami hasznos dologgá lehet gyúrni és formázni.

 

Why do we worry? We worry because we do not know what is going to happen to us tomorrow, or even in the next minute. We feel that if we do not do something for ourselves, then nobody is going to do it. Buti f we can feel that there is Someone who thinks of us infinitely more than we think of ourselves –our Inner Pilot- and if we can consciously offer our responsibility to Him, then our past, our present and our future become His problem. As very young children, we surrender to our parents and get in return, protection. In our outer life we have become adults, buti n the spiritual life we are still children, and at every moment we must try to listen to the distates of our inner being.

Of course, we shall not commit any mistake consciously or deliberately. But if a mistake takes place in our inner nature, in our vital nature, in our physical nature, or in our physical mind, then immediately we should be ready to confess it. In our free and humble confession is our immediate emancipation. Otherwise, we shall simply be crushed by the mountain of our mistakes.What are mistakes after all? The very idea of a mistake being shameful or unmentionable creates a wrong vibration in the cosmos. If we think a mistake is something that will inevitably be followed by punishment, then we are totally wrong.

First, let us take mistakes as failures. What are failures? Failures are the pillars of success. Failures are God’s experiences in us. God is experiencing Himself in us and through us, and He is carrying us toward the ultimate Goal which is perfect Perfection. Second, let us take mistakes as half truths. If we take a mistake as something abominable or unpardonable, then the mistake can never be rectified or remoulded into truth. But if we consider a mistake as an imperfect truth or an infinitesimal truth, if we see in a mistake an iota of truth, then we can feel that the mistake can be rectified and transformed into truth. But what do we usually do? We separate ourselves from the mistake as if it were something dirty, ugly and obscene. Instead, let us take each mistake as a lump of clay. This lump of clay can be shaped and moulded into something useful.

2003-chinmoy-ny-aug

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős (176-177), Sri Chinmoy fuvolán játszik: Béke koncert 1984. Párizs

Mindig a szíved használd / Always Use The Heart

Mindig a szíved használd! A szív újdonságot hordoz, míg az értelem régiséget. A második napra az értelem minden lelkesedését elveszíti, mert úgy érzi, hogy minden túlságosan régi, a szív számára azonban minden nap új, mint az égbolton a nap. Amikor a nap felkel, az értelem nem törődik vele, hogy a napra nézzen, mert úgy érzi, hogy az ugyanaz a nap. Hogy a nap a hullámok közül jön fel, vagy a felhők közül, az értelmet nem érdekli. A szív ellenben várja a napot. Azt mondja: „Mikor jön? Mikor jön? Mikor jön?” Ha a szívet használjuk arra, hogy Istennek engedelmeskedjünk, hogy Istennek eleget tegyünk, akkor minden új. Mindennap még ha külsőleg ugyanazokat a dolgokat tesszük és látjuk is, a szívnek folyton új örömet érez.

Amikor hálaszívedet adod, az kiterjed, és amikor kiterjed, eggyé válik Isten Egyetemes Valóságával. Korán reggel, mielőtt meditálnál, adj annyi hálát, amennyit csak lehet. Ajánld fel lélekteli könnyeidet egyszerűen azért, hogy azzá váltál, ami vagy. A hála képessé tesz, hogy megérezd, mi Isten Akarata. Ha hálát adsz, Isten Akarata fog cselekedni benned és általad, és Isten megtesz mindent benned és általad.

 

Always use the heart. The heart is always carrying newness, whereas the mind is carrying oldness. For the mind, there is no newness. By the second day, the mind loses all its enthusiasm because it feels that everything is too old, too old, too old. But for the heart, every day is new, like the sun. As I said earlier, when the sun rises, the mind will not care to look at the sun because the mind feels that it is the same old thing. Whether the sun is coming out of the water or out of the clouds, the mind does not care. But the heart is waiting for the sun. The heart says, “When will it come? When will it come? When will it come?” The heart’s eagerness always sees newness in everything. If we use the heart to obey God, to please God, then everything is new. Every day, even though we are doing and seeing the same thing outwardly, the heart is constantly feeling new joy, new joy, new joy.

When you offer your gratitude-heart, then it expands; and when it expands it becomes one with God’s Universal Reality. Gratitude-heart blossoms like a flower. When the flower is fully blossomed, then you appreciate and admire it. In your case also, when your heart of gratitude blossoms, immediately God is pleased. So if you offer gratitude to God for what He has already done for you, then naturally God’s sweet Will will operate in and through you. Early in the morning, before you meditate or do anything, offer as much gratitude as possible; offer your soulful tears just because you have become what you are now. If you do this, eventually you will become infinitely more than what you are now. So gratitude will be able to make you feel what God’s Will is. God’s Will will act in and through you and God will do everything in and through you, and for you, if you offer gratitude.

 

15-8-1985-sri-chinmoy

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős (339); Father, O Father: Sri Chinmoy dalát Oness-Dream in Scotland, Szeptember 2014

Higgyetek jobban / Have more faith

Ó keresők, higgyetek jobban Istenben
És Önmagatokban!
Mikor tudatotok alacsony,
Ő biztos felemel,
Letörli könnyeiteket,
És erőt ad
Hogy újra tudjatok mosolyogni.

O seekers, have more faith in God
And in yourselves.
When your consciousness is low,
He will definitely lift you up,
Wipe your tears
And give you strength
To smile once again.

sri-chinmoy-smilingbw-grey.jpg


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-Virág (396); Fuvolán játszik Erik, 2017 Christmas Trip

Önzetlen szolgálat / Selfless service

Ha hűséges, odaadó és pontos
Szolgálatot végzel,
Annak ellenére hogy hemzsegnek
A problémáid és gyengeségeid,
Belsőleg határtalan mértékben
Örömet fogsz érezni
Önzetlen szolgálat-felajánlásodból.

If you serve
Faithfully, devotedly and punctually,
Although you have
Teeming problems and weaknesses,
Inwardly you will feel
Joy in boundless measure
From your selfless service-offering.

Jharna-27-3-1988-3


Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (1733); Music of the Aspiration Heart: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Élet-ébresztő tapasztalatok / Life-Awekening Experiences

Mylaporeban a Sri Ramakrisna Ashramban volt 1964-ben egy tapasztalatom Sarada Devivel.

Azért mentem Mylaporéba, hogy megszerezzek egy úgynevezett “P-nyomtatványt”, egyfajta vízumot, ami nyolc dollárba került. Arra az esetre volt erre szükségem, ha a támogatóim nem jöttek volna értem New Yorkban a repülőtérre. Több, mint két hétig maradtam Madrasban, de nem kaptam meg a nyomtatványt. Minden nap bementem, egy nagy kormányhivatali épületbe, de nem volt ott P-nyomtatvány.

Egyik este a Sri Ramakrisna Ashramba mentem. Két és fél, vagy három mérföldet gyalogoltam a hotelből, ahol tartózkodtam. Az Ashramban óriási képek voltak Sri Ramakrisnáról, Swami Vivekanandáról és Sarada Deviről. Könnyes szemekkel áltam Sarada Devi képe előtt, és azt mondtam: “Anya, itt várakozok, de nem kapom meg a P-nyomtatványomat.”

Sarada Devi így szólt hozzám: “Menj oda holnap, menj tizenegy órakor.”

Azt mondtam: “Anya, Anya, holnap szombat van.”

Ismét azt mondta: “Menj!”

A világ összes kétsége belém hatolt! Ugyanakkor így szóltam magamban “Sarada Devi egy Isten-megvalósított lélek. Hogyan tévedhetne?” Kétség és hit között hányódtam. Élethajóm kétség és hit, kétség és hit között úszott. Majd pont szombaton adja nekem egy ilyen hatalmas kormányhivatal a nyomtatványomat? Lehetetlen!”

Sarada Devi megint azt mondta: “Menj!”

A következő nap odamentem. hatalmas épület volt, sok lépcsővel. Nem sétáltam. Azokban a napokban nem tudtam hogyan kell sétálni, csak azt tudtam, hogy kell futni! Nagyon gyorsan feljutottam a lépcsőkön. Amikor az utolsó lépéshez értem, egy vékony, sötétbőrű lány nyitotta ki az ajtót, és így szólt: “Mr. Ghose?”

Azt montam: “Igen.”

Odaadta az útlevelemet és a P-nyomtatványt. Aztán bezárta az ajtót és eltűnt. Isten tudja hová ment! Ez történt az életemben.

Azon az éjszakán beléptem a legmagasabb meditációmba. Amikor a legmagasabb meditációmba lépek, mindent tudok. Ha nem lépünk be a meditációba, olyanok vagyunk, mint az abszolút koldusok. Ez az oldala kétség, az az oldal a hit; nem tudjuk, mit tegyünk. A meditációmban láttam, hogy ez a lány a Sri Ramakrisna Ashram tanítványa volt, Sarada Devi híve. Elment abba a templomba. Sarada Devi megjelent előtte, és azt mondta, hogy adja oda nekem az útlevelet és a P-nyomtatványt. Máskülönben hogy nyitotta volna fel az ajtót nekem szombati napon tizenegy órakor? Ez a történet száz százalékig igaz.

Valamennyien kétségekkel küzdünk. Miért kell küzdenünk? Hadd legyen feltétlen hitünk. Én vagyok a spirituális Mesteretek. Ha azt mondom nektek, hogy menjetek és megkapjátok a nyomtatványt a bevándorlási hivataltól egy szombati napon, akkor menjetek! Külsőleg ez abszurdnak látszhat. Ez a tapasztalatom a képtelenség magaslatának tűnt. Ehhez hasonlóan sok más, úgynevezett képtelen dolog történt az életemben.

It was at the Sri Ramakrishna Ashram in Mylapore that I had an experience with Sarada Devi in 1964.

I went to Mylapore to collect a “P-form,” a kind of visa that cost eight dollars. I needed it in case my sponsors did not come to the airport in New York to pick me up. For more than two weeks I stayed in Madras, but I was not getting the form. Every day I went to a big government office building, but there was no P-form.

One evening I went to the Sri Ramakrishna Ashram. I walked two and a half or three miles from the hotel where I was staying. There were huge pictures of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda and Sarada Devi at the ashram. I stood in front of Sarada Devi’s picture with tearful eyes. I said, “Mother, I am waiting here, but I am not getting my P-form.”

Sarada Devi said to me, “Go there tomorrow. Go at eleven o’clock.”

I said, “Mother, Mother, tomorrow is Saturday.”

Again she said, “Go.”

All the doubts of the whole world entered into me! Again, I said to myself, “Sarada Devi is a God-realised soul. How can she be mistaken?” I was torn between doubt and faith. My life-boat was plying between doubt and faith, doubt and faith. On Saturday would such a huge government office give me my form? Impossible!

Again Sarada Devi said, “Go!”

The next day I did go there. It was a huge building, with many steps. I did not walk. I did not know how to walk in those days — I only knew how to run! I climbed up the steps very fast.

When I came to the last step, a thin, dark-skinned young girl opened up the door and said, “Mr. Ghose?”

I said, “Yes.”

She gave me my passport and the P-form. Then she bolted the door and disappeared. God knows where she went! This is what happened in my life.

That night I entered into my highest meditation. When I enter into my highest meditation, I know everything. When we do not enter into meditation, we are like absolute beggars. This side is doubt, that side is faith; we do not know what to do. In my meditation I saw that this girl was a disciple of the Sri Ramakrishna Ashram and a devotee of Sarada Devi. She went to that temple. Mother Sarada Devi had appeared before her and told her to give me the passport and the P-form. Otherwise, how would she have opened the door for me at eleven o’clock on a Saturday? This story is one hundred per cent true.

We all struggle with doubt. Why do we have to struggle? Let us have implicit faith. I am your spiritual Master. If I tell you to go and get a form from the immigration office on a Saturday, then go! Outwardly it may seem absurd. This experience of mine seemed like the height of absurdity. Like that, many other so-called absurd things have happened in my life.

Sri-Sarada-Devi.jpg
Sarada Devi

Sri Chinmoy: Isten által készített, Isten által formált, Isten által alakított (105-107); Ranjit és Unmesh Swanson énekel. A második dal volt Sri ramakrisna és Sarada Devi kedvence.

A legkönnyebb mód, hogy Isten kedvében járjunk / The Easiest Way to Please God

Istennek úgy a legkönnyebb kedvében járni, ha érezzük, hogy Isten mindent értünk tett. Részemről csak lélekteljesen és hálásan méltányolom mindazt, amit értem tett, és teljesen elégedett vagyok vele. Ha nem ajánlom fel állandóan lélekteljes elismerésemet, ha azt gondolom helytelenül bánt velem, akkor arra kérem Istent, hogy fogjon bele Teremtése átalakításába pusztán az én kedvemért. Ha nem vagyok Istennel elégedett, megpróbál újból és újból a kedvemben járni. Nincs vége annak, amit értem tesz majd. De ha nem vagyok azzal elégedett, amit tett, akkor nem örvendeztetem meg a Saját Módján. A legkönnyebb módja, hogy neki örömet szerezzek az, ha érzem, hogy már mindent megtett értem, feltétel nélkül.

 

The easiest way to please God is to feel that God has done everything for us. On my part I have only to soulfully and gratefully appreciate what He has done for me and to be fully satisfied with it. If I do not constantly offer my soulful appreciation, if I think that God has dealt with me in a wrong way, then I am asking God to start His creation anew just for me. If I am not satisfied with God, He will again and again try to please me. There is no end to what He will do for me. But if I am not pleased with what He has done, then I am not pleasing Him in His own way. The easiest way to please Him is to feel that He has already done everything for me unconditionally.

sri-chinmoy-bw (1).jpg


Sri Chinmoy: Isten hajnalának látomása (79); Sri Chinmoy orgonán játszik a Brown Egyetemen tartott Béke Koncerten 1989-ben