Miféle ima az / What kind of prayer

Miféle ima az,
Ha még imádkozás után is
Aggódnod kell?

What kind of prayer is it
If you have to worry
Even after you have prayed?

330-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (7518); Sri Chinmoy esrajon játszik egy hannoveri koncerten

Reklámok

Ha jó ember vagy / If you are a good man

Ha jó ember vagy,
Minden nap hála-ajándékokat
Kell adnod
Legteljesebben könyörületes lelkednek.

If you are a good man,
Then every day you must offer
Gratitude-gifts
To your supremely compassionate soul.

Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (8403); Sri Chinmoy fuvolán játszik

Segíteni az embereknek / To help people

Kérdés: Ha valaki úgy érzi, hogy tesz valamit a közösségéért, vagy az emberiségért, ám ugyanakkor azt is érzi, hogy ezzel lelassítja a saját törekvését, mit kell tennie?

Sri Chinmoy
: Ha nem őszinte, ha csak kérkedik azzal, hogy segít az embereknek, ha nem a benne levő Isten, hanem az egója utasítja, hogy segíteni próbáljon az embereknek, akkor meg kell változtatnia a hozzáállását. Szolgálhatsz valakit őszinte odaadással, mert Isten kedvében akarsz járni, vagy teheted ugyanezt azért, hogy az egódat tápláld. Ha csak a saját egód táplálásáért teszed, akkor az rosszabb a haszontalannál. Ebben az esetben komoly hibáról van szó, amivel saját fejlődésedet késlelteted.
Legjobb belső utasítást kapni arról, jogosult vagy-e rá, hogy segítsd a közösségedet. Ha a válasz „igen”, akkor a követendő dolog az, hogy a feladatodat tedd odaadóan. Hálásnak kell lenned a Belső Vezetődnek, a Supreme-nak, hogy felhatalmazott arra, hogy az emberiségben szolgáld Őt, és azt a legnagyobb alázattal kell tenned. A spirituális életben belső utasítást kell kapni arról az embernek, hogy a világot szolgálja. Csak ha felhatalmazták rá, akkor szolgálhatja Istent az emberiségben. Máskülönben borzalmas spirituális hibát vét.

Question: If somebody feels that he is doing something for his community or for mankind, but at the same time he feels that what he’s doing is slowing him down in his aspiration, what should he do?

Sri Chinmoy:
 If he is insincere, if he is just showing off in the name of helping people, if it is not God within him but his ego that is compelling him to try to help people, then he has to change his attitude. You can serve someone with true devotion because you want to please God, or you can do that very same service just to feed your ego. If you are doing it just to feed your own ego, then it is worse than useless. In that case, it is a serious mistake and it will delay your own progress.
The best thing is to get the inner command about whether or not you are authorised to help your community. If you feel that the answer is yes, then the next thing is to do your part devotedly. You should be grateful to the Inner Pilot, the Supreme, that. He has authorised you to serve Him in mankind, and you should do it with utmost humility. In the spiritual life one has to get the inner command about one’s service to the world. Only if one is authorised, should he serve God in mankind. Otherwise, it will be a terrible spiritual mistake.

world-harmony-3-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (29-31); Sanga Habe: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Isten saját tehetsége / God’s Own Talent

A tehetség nem elérhetetlen.
Ha törekszel,
Isten Kegyelme alászáll,
És Isten saját Tehetsége
Fejlődik ki benned és általad.

Talent is not unattainable.
If you aspire,
God’s Grace will descend
And God’s own Talent will develop
In and through you.

sri-chinmoy-artwork

Sri Chinmoy:  10000 Virág-Láng (8833); Diyecho Tumi: Sri Chinmoy dalát a Blue Flower együttes énekli

Ne veszítsétek el / Do not lose

Ó keresők,

Ne veszítsétek el a bátorságot!

Ne veszítsétel el a reményt!

A mai szentek

Tegnap még nem voltak szentek.

O seekers,

Do not lose courage!

Do not lose hope!

The saints of today

Were not saints yesterday.

sri-chinmoy-fragment-25


Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (26825); Music of Aspiration-Heart: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Van a helyeknek és a tárgyaknak lelke? / Do things or places have a soul?

Kérdés: Van a helyeknek és a tárgyaknak lelke? Például van lelke egy széknek vagy egy városnak?
Sri Chinmoy: Minden tárgynak és minden helynek van lelke. Mint minden más városnak, New Yorknak is van lelke. A Legfelsőbb jó néhány alkalommal kegyesen megmutatta nekem New York város lelkét. A tárgyaknak és az emberek lelke közti különbség a fejlettségük fokában rejlik, vagyis hogy milyen mértékben nyilvánítják ki isteni képességeiket. A reinkarnáció folyamata által történik az, hogy a lélek belül fokozatosan kinyilvánítja rejtett erőit, és végül eléri a tökéletes Beteljesülését.

Kérdés: Van a Földnek lelke?
Sri Chinmoy: Természetesen. A Föld az Isteniség Anya aspektusát képviseli. A Föld az a hely, ahol az Anyag és a Szellem, egymás kölcsönös segítésével és teljes egyesülésük által, meg fogja találni a tökéletes beteljesülését. Az Anyag a Szellem látomás-szemén keresztül lát majd. A Szellem azáltal fog kivirágozni, hogy az Anyagot felébreszti és ösztönzi, hogy az a testi halhatatlanság és a Földön lezajló emberi átalakulás tökéletes alapjává váljon. A Föld lelkének két fő jellemzője a törekvés és a részvétteljes türelem.

Question: Do things or places have a soul? For example, does a chair have a soul, does a city have a soul?
Sri Chinmoy:
Each thing and each place has a soul. Like all other cities, the city of New York has a soul. The Supreme has graciously shown me the soul of New York City a number of times. The difference between the souls of things and the souls of humans is a matter of their degree of evolution, the degree to which they manifest their divine potentialities. It is through the process of reincarnation that the soul gradually manifests its hidden powers within, and eventually reaches its absolute fulfilment.
Question: Does the earth have a soul?
Sri Chinmoy:
Certainly. The earth represents the Mother aspect of the Divine. It is on earth that Matter and Spirit will find their absolute fulfilment through their reciprocal help and complete union. Matter will see through the eye of the Spirit’s vision. Spirit will flower by awakening and energising Matter to become a perfect basis of physical immortality and human transformation on earth. The two main characteristics of the soul of the earth are aspiration and compassionate tolerance.

Zene itt

18-8-2003-sri-chinmoy-1024x673


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (163-164); Man Chale Jai: A Sri Chinmoy Bhajan Singers együttes Sri Chinmoy dalát énekli

Van-e különleges küldetése a lelkednek? / Has your soul a special mission?

Lelkednek különleges küldetése van. A lelked a legteljesebb mértékben tudatában van ennek. Májá, az illúzió vagy feledés kelti benned azt az érzést, hogy véges, gyenge és tehetetlen vagy. Ez nem igaz. Te nem a test vagy. Nem az érzékek vagy. Nem az elme vagy. Ezek korlátozottak. A lélek vagy, mely határtalan. A lelked végtelenül erős. Lelked dacol a térrel és az idővel.

Megismerheted-e valaha a lelkedet? Teljesen tudatába kerülhetsz-e lelkednek, és eggyé válhatsz-e vele? Természetesen mindezt megteheted, mivel valójában nem más vagy, mint lélek. A lelked az, amely a tudat természetes állapotát képviseli. Azonban a kétség megnehezíti a lélek felismerését. A kétség az ember terméketlen harca a külső világban. A törekvés a kereső gyümölcsöző bizalma a belső világban. A kétség csak küzd és küzd. Végül tulajdon célját hiúsítja meg. A törekvés felszáll a legmagasabbra. Útja végén eléri a Célt. A kétség külső megfigyelésen alapszik. A törekvés belső tapasztalaton alapul. A kétség kudarcban végződik, mert a véges fizikai értelemben él. A törekvés sikert arat, mert az örökké felemelkedő lélekben él. A törekvés-élet a Béke élete. A törekvés-élet az Üdvösség élete. A törekvés-élet az isteni Beteljesülés élete. Mélyen önmagadba kell merülnöd, hogy megtudd, mi a te különleges küldetésed. Fáradhatatlan utazásod során reménynek és bátorságnak kell kísérniük téged. A remény felébreszti majd belső isteniséged. A bátorság kivirágoztatja majd belső isteniséged. A remény inspirál majd, hogy a Transzcendentálisról álmodjál. A bátorság inspirál majd, hogy a Transzcendentálist kinyilvánítsd itt a földön.

Állandóan alkotnod kell, hogy megérezd, mi a különleges küldetésed. Ez az alkotásod olyan valami, amivé végül te magad válsz. Végül felismered, hogy ez az alkotás nem más, mint a saját önfeltárásod.

Igaz, hogy annyi küldetés van, ahány lélek. De minden küldetés csak akkor teljesíti be önmagát, miután a lelkek már elérték a tökéletesség egy bizonyos fokát. A világ egy isteni színjáték. Minden résztvevő szerepet játszik a sikerében. A szolga szerepe ugyanolyan fontos, mint a gazdáé. A közös beteljesülés minden egyéni szerep tökéletességében rejlik. És egyúttal az egyéni beteljesülés akkor válik tökéletessé, amikor az egyén a világ minden emberi lényével létrehozta elválaszthatatlan kapcsolatát és felismerte velük való egységét.

Te tetőtől talpig egy vagy. És mégis, az egyik helyen fül, a másik helyen szem a neved. A tested minden pontjának megvan a saját neve. Elég furcsa, hogy mind ugyanannak a testnek részei, azonban az egyik rész nem hajthatja végre a másik funkcióját. A szemek látnak, de nem képesek hallani. A fülek hallanak, de nem képesek látni. Így a test egy, de ugyanakkor sok is. Ehhez hasonlóan, Isten egy, mégis sok alakban nyilvánul meg.

Isten mondja meg nekünk a küldetésünket. Azonban mi nem értjük Isten nyelvét, így Neki kell tolmácsolnia Önmagát. Amikor mások beszélnek nekünk Istenről, sohasem tudják teljesen elmondani nekünk, hogy mi Isten. Félretájékoztatnak, mi pedig félreértjük őket. Isten csendben beszél. Az üzenetét is csendben tolmácsolja nekünk. Halljuk és értsük meg tehát Istent csendben.

Van-e különleges küldetése a lelkednek? Igen. Küldetésed a szíved legmélyebb rejtekén található, ott kell megtalálnod és beteljesítened azt.  Nincs küldő mód, hogy megismerd küldetésedet. A szarvas a saját testében termeli a pézsmát. Megérzi az illatát, bűvöletbe esik, és megpróbálja megtalálni a forrását. Csak rohan és rohan, azonban a forrást nem tudja meglelni. Véget nem érő keresésében elveszti minden energiáját, és végül meghal. De a forrás, ami után olyan elkeseredetten kutatott, saját magában volt. Hogyan is találhatta volna meg máshol?

Veled is ugyanez a helyzet. Különleges küldetésed – ami isteniséged beteljesítése –  nem rajtad kívül van, benned rejlik. Meditálj belül. Fel fogod fedezni a küldetésedet.

Your soul has a special mission. Your soul is supremely conscious of it.
Maya, illusion or forgetfulness, makes you feel that you are finite, weak and helpless. This is not true. You are not the body. You are not the senses. You are not the mind. These are all limited. You are the soul, which is unlimited. Your soul is infinitely powerful. Your soul defies all time and space.
Can you ever realise your soul? Can you be fully conscious of your soul and be one with it? Certainly you can. For, in fact, you are nothing other than the soul. It is your soul that represents the natural state of consciousness. But doubt makes it difficult to realise the soul. Doubt is man’s fruitless struggle in the outer world. Aspiration is the seeker’s fruitful confidence in the inner world. Doubt struggles and struggles. Finally it defeats its own purpose. Aspiration flies upward to the highest. At its journey’s end it reaches the Goal. Doubt is based on outer observation. Aspiration is founded on inner experience. Doubt ends in failure because it lives in the finite physical mind. Aspiration ends in success because it lives in the ever climbing soul. A life of aspiration is a life of Peace. A life of aspiration is a life of Bliss. A life of aspiration is a life of divine Fulfilment.
To know what your special mission is, you have to go deep within. Hope and courage must accompany you on your tireless journey. Hope will awaken your inner divinity. Courage will make your inner divinity flower. Hope will inspire you to dream into the Transcendental. Courage will inspire you to manifest the Transcendental here on earth.
To feel what your special mission is, you have always to create. This creation of yours is something which you ultimately become. Finally you come to realise that your creation is nothing other than your self-revelation.
True, there are as many missions as there are souls. But all missions fulfil themselves only after the souls have achieved some degree of perfection. The world is a divine play. Each participant plays a part in its success. The role of the servant is as important as that of the master. In the perfection of each individual part is the collective fulfilment. And at the same time, the individual fulfilment becomes perfect only when the individual has established his inseparable connection and realised his oneness with all human beings of the world.
You are one from the sole of your foot to the crown of your head. Yet at one place you are called ears, at another place you are called eyes. Each place in your body has a name of its own. Strangely enough, although they all are part of the same body, one cannot perform the action of another. Eyes see, but they cannot hear. Ears hear, but they cannot see. So the body, being one, also is many. Similarly, although God is one, He manifests Himself through many forms.
God tells us our mission. But we do not understand God’s language, so He has to be His own interpreter. When others tell us about God, they can never tell us fully what God is. They misrepresent, and we misunderstand. God speaks in silence. Also, He interprets His message in silence. So also let us hear and understand God in silence.
Has your soul a special mission? Yes. Your mission is in the inmost recesses of your heart, and you have to find and fulfil it there. There can be no external way for you to fulfil your mission. The deer grows musk in his own body. He smells it and becomes enchanted, and tries to locate its source. He runs and runs, but he cannot find the source. In his endless search, he loses all his energy and finally he dies. But the source he was so desperately searching for was within himself. How could he find it elsewhere?
Such is the case with you. Your special mission — which is the fulfilment of your divinity — is not outside you, but within you. Search within. Meditate within. You will discover your mission.


sri-chinmoy-byadarini-13_2.jpg


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (49-52); Sri Chinmoy orgonán játszik (Auckland Town Hall November 27, 1987)

Teréz Anya / Mother Teresa

Amikor Teréz Anya eljut
A szerencsétlen szenvedőkhöz,
Mit mond?
“Ne aggódj, gyermekem, Isten jön.
Valóban, benned látom Jézus Krisztus
élő jelenlétét.”

When Mother Teresa approaches
Ill-fated sufferers,
What does she say?
‘Do not worry, my child, God is coming.
Indeed, I see in you the living presence
Of Jesus Christ Himself.’

jun_17_97_mother_teresa_large

Mother Teresa and Sri Chinmoy share their joy. The Bronx, New York. 17th June 1997

Sri Chinmoy: Teréz Anya (17); Every Time you Love: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

A tudat megtisztítása a fontos / It is the purification of the consciousness which is important

Kérdés: Igaz az, hogy a test hatással van a koncentrációs képességünkre? Nem segít valamilyen diéta, vagy tisztító eljárás?

Sri Chinmoy: Bizonyos mértékben ez természetesen igaz. A legfontosabb az, hogy kinek milyen a tudata. Pusztán azzal, hogy vegatariánussá válik valaki, még nem tisztítja meg vagy emeli fel a tudatát semmilyen módon. Fürödhet valaki tízszer egy nap, és érhet el maximumot külső testi tisztaság terén, ha nem törekszik, ez a fürdőzés egy lépéssel sem viszi őt közelebb Istenhez. Ugyanakkor, ha valaki nem is mosdik egynél többször naponta, de a törekvése magasztos, az a legnagyobb belső tisztasággal fut a célja felé. Természetesen a test megtisztítása segít, de ha valaki a legfőbb spirituális segítséget akarja megszerezni, akkor a tudat megtisztítása az, ami fontos és nem valamiféle diéta, tisztálkodás vagy tornagyakorlat.

Question: Isn’t it true that the body affects our ability to concentrate? Wouldn’t some kind of diet and purification be helpful?

Sri Chinmoy: Certainly, it is true to some extent. But the main thing is one’s consciousness. Merely becoming a vegetarian will not purify or elevate the consciousness in any way. One may bathe ten times a day and achieve the utmost in outer physical purity, but if he does not aspire, this bathing will not take him even one step forward towards God. Again, somebody else may not bathe more than once a day, but if his aspiration is very lofty, he will run towards his goal with utmost inner purity. Certainly, purification of the body does help, but if one wants to get utmost spiritual help, it is purification of the consciousness which is important, and not diet or cleanliness or exercise.

Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye (85-87); Sri Chinmoy fuvolán játszik